Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze

Placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia, oddziaływań terapeutycznych. Ponadto, równie ważnym zadaniem jest realizowanie planu pomocy dziecku oraz umożliwianie dziecku kontaktu z jego rodzicami i innymi osobami bliskimi, a także podejmowanie wszelkich możliwych działań w celu powrotu do rodziny. Całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej powinien mieć bowiem charakter przejściowy - do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. W realizacji powyższego zadania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ściśle współpracuje z sądem, kuratorami, innymi powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

Umieszczenie dziecka w całodobowej placówce następuje po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości udzielenia pomocy rodzinie biologicznej przez osoby, które zajmują się pracą w obszarze pomocy dziecku i rodzinie. W pierwszej kolejności, kiedy wystąpi konieczność zapewnienia opieki całodobowej, rozważana jest możliwość umieszczenia dziecka w rodzinnej formie opieki zastępczej,
a tylko w przypadkach, gdy nie jest to możliwe, małoletni zostaje umieszczony w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Podstawą do umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej jest prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego. Dziecko może być przyjęte do placówki opiekuńczo- wychowawczej również
na wniosek rodzica, opiekuna prawnego bądź na prośbę samego dziecka.

W sytuacji kryzysowej, wskazującej na konieczność natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki, gdy zostanie ono doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną, na wniosek rodziców lub osoby trzeciej w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, postanowienie Sądu Rodzinnego może być wydane w terminie późniejszym.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza jest prowadzona jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego
i rodzinnego
.

Organizacja instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Pruszkowskiego

 

Zgodnie z art. 180 pkt. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zadaniem własnym powiatu jest zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej
w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Placówkę opiekuńczo-wychowawczą, w myśl art. 93 ustawy, prowadzi powiat lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania.

Stosownie do art. 190 ww. ustawy organy jednostek samorządu terytorialnego mogą zlecać prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej albo osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej. Do zlecenia zadań stosuje się ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  Zlecenie zadania odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

Na terenie Powiatu Pruszkowskiego funkcjonują dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, każda dla 14 wychowanków, prowadzone na zlecenie Powiatu w oparciu o umowy
o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

1.1 Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego „Dom Miłosierdzia” w Walendowie.

 

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego „Dom Miłosierdzia”
w Walendowie przy ul. Nad Utratą 30 prowadzona jest przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie.
„Dom Miłosierdzia” jest katolicką, niepubliczną placówką opiekuńczo-wychowawczą, powołaną dnia 22 lipca 2007 przez przełożoną generalną Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Dyrektorem Domu jest s. Marta Halina Zakrzewska.

Celem placówki jest zapewnienie podopiecznym wszechstronnej pomocy materialnej
 i duchowej, uczenie życia w społeczeństwie, dążenie do ich zawodowego i życiowego usamodzielnienia, a także zapewnienie dzieciom i młodzieży całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej - całodobowej opieki i wychowania w tym: zakwaterowania, wyżywienia, dostępu do kształcenia i leczenia, wypoczynku i rekreacji, poszanowania godności i tożsamości oraz prawa
do wolności sumienia i wyznania.

Placówka zapewnia swoim wychowankom:

 • pobyt stały lub okresowy,
 • wyżywienie dostosowane do potrzeb,
 • wyposażenie w odzież, obuwie, przedmioty osobistego użytku stosowne do wieku       
  i potrzeb,
 • środki higieny osobistej,
 • zabawki stosowne do wieku rozwojowego,
 • leczenie i zaopatrzenie w leki,
 • dostęp do nauki i pomoc w nauce oraz uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych, a także podręczniki i przybory szkolne,
 • uczestnictwo w innych zajęciach pozalekcyjnych, rekreacyjnych i sportowych,
 • opłaty przejazdów do szkoły oraz zamieszkania w bursach i internatach,
 • kontakty z rodzicami, opiekunami prawnymi, rodzinami zaprzyjaźnionymi.

 

            Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat,
z możliwością przedłużenia pobytu do 25 roku życia jednak nie dłużej niż do ukończenia nauki. Placówka ma charakter koedukacyjny, dysponuje 14 miejscami.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Pruszkowskiego Nr 3/2018 z dnia 13 lutego 2018 roku
w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka
w 2018 r. w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych na zlecenie Powiatu Pruszkowskiego, koszt utrzymania dziecka w „Domu Miłosierdzia” wynosi 4 431,28 zł.

 

1.2  Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego „ Dom dla …….. Dzieci i Młodzieży” w Pruszkowie

Drugą funkcjonująca na terenie Powiatu Pruszkowskiego placówką jest placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom dla Dzieci i Młodzieży” w Pruszkowie, prowadzona przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie.

„Dom dla Dzieci i Młodzieży” został uroczyście otwarty 13 listopada 2014 roku. Uruchomienie nowej placówki zostało podyktowane faktem, że placówka opiekuńczo-wychowawcza w Walendowie nie była w stanie zabezpieczyć sytuacji wszystkich dzieci z terenu Powiatu Pruszkowskiego wymagających umieszczenia w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Dyrektorem Domu jest
s. Elżbieta Chojnacka. Placówka jest zlokalizowana w Pruszkowie przy ul. Szkolnej 3.

Placówka zapewnia 14 miejsc dla dzieci powyżej 10 roku życia, posiada charakter koedukacyjny. Wychowankowie do swojej dyspozycji mają m.in. salę kominkową, pomieszczenie zaadaptowane na siłownię, wielofunkcyjne boisko czy stół do ping-ponga. 

Realizowany na rzecz wychowanków program jest przygotowywany we współpracy
z pracownikami ośrodków pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, kuratorami
i obejmuje: plan pomocy dziecku umożliwiający kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny,  zapewnienie dostępu do kształcenia dostosowanego do wieku i możliwości rozwojowych. Każdy z wychowanków jest  objęty działaniami terapeutycznymi i ma zapewnione korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych. Dzieci
są kierowane do placówki przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie. Podstawą skierowania jest orzeczenie Sądu lub wniosek rodziców/opiekunów małoletniego.

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Pruszkowskiego Nr 3/2018 z dnia 13 lutego 2018 roku
w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka
w 2018 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych na zlecenie Powiatu Pruszkowskiego, koszt utrzymania dziecka w Domu Dla Dzieci i Młodzieży wynosi 4 431,70 zł.