Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Z SOSW, SOW, DPS, MOS, DSM, MOW, ZP

Zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) osoba pełnoletnia opuszczająca specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, dom pomocy społecznej, zwana dalej „osobą usamodzielnianą”, zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą pieniężną:

- pieniężną na usamodzielnienie,

- pieniężną na kontynuowanie nauki,

- w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym,

- w uzyskaniu zatrudnienia,

- na zagospodarowanie – w formie rzeczowej.

Ww. pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobie usamodzielnianej, w przypadku gdy skierowanie na pobyt całodobowy do domu pomocy społecznej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego albo młodzieżowego ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu. Pomoc pieniężna
na usamodzielnienie i pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie, która przebywała w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo młodzieżowym ośrodku wychowawczym co najmniej rok
na usamodzielnienie. W myśl art. 88 ust. 3 ustawy pomoc pieniężna na usamodzielnienie przysługuje osobie, która przebywała w młodzieżowym ośrodku wychowawczym co najmniej rok.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie ustala
się od kwoty zwanej „podstawą”. Kwota podstawy, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058) wynosi 1 722 zł. Pomoc na kontynuowanie nauki ustala się w kwocie 30% podstawy. Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz wartość pomocy na zagospodarowanie określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz
na zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 954). W zależności od długości okresu pobytu w ww. ośrodkach wysokość pomocy pomoc na usamodzielnienie wynosi odpowiednio od 100% do 300% podstawy. Wartość pomocy na zagospodarowanie stanowi kwotę nie wyższą 300% podstawy.

Stosownie do art. 89 ust. 5 ustawy pomoc pieniężna na usamodzielnienie przysługuje osobie usamodzielnianej, której dochód nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1058). Sytuacja dochodowa osoby usamodzielnianej ustalana jest na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego.