Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dofinansowanie ze środków Funduszu do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Realizacją wniosków na dofinansowania dla organizacji pozarządowych do organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych zajmuje się: p. Anna Koj, tel. 22 720-63-15.

Dofinansowanie zadania z zakresu sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych kierowane jest do organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Pruszkowskiego działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
Wnioski o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych można składać w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi nie więcej niż 60% kosztów przedsięwzięcia.

Organizacja kultury:
Działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dziedzictwa kultury. Art. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123), mówi, iż formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury, widowiska, akcje oświatowe oraz imprezy artystyczne lub oświatowe.

Organizacja sportu:
W rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675) jest formą aktywności człowieka, mającą na celu doskonalenie jego sił psychofizycznych, indywidualnie lub zbiorowo, według reguł umownych.

Organizacja rekreacji ruchowej:
W rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675), jest formą aktywności fizycznej, podejmowaną dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych. Zadania z zakresu rehabilitacji powinny być realizowane przez: popularyzację walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych.

Organizacja turystyki:
W rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 223 poz. 2268) w zakres tego pojęcia wchodzą:

  • impreza turystyczna - co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo, jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu,
  • wycieczka - rodzaj imprezy turystycznej, której program obejmuje zmianę miejsca pobytu jej uczestników.


Turystyka to zorganizowane zbiorowe lub indywidualne wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania, wędrówki po obcym terenie, mające cele krajoznawcze lub będące formą czynnego wypoczynku.

Warunkiem uzyskania dofinansowania w powyższym zakresie jest złożenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie:

  • Wniosku o dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji ze środków PFRON

wraz z niżej wymienionymi dokumentami:

  • aktualny wypis z rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej,
  • statut,
  • dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dłużej niż dwa lata (sprawozdania z działalności, opinie innych urzędów),
  • sposób reprezentacji (z mocy ustawy, wpis w rejestrze sądowym, pełnomocnictwo),
  • udokumentowanie posiadania rachunku bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,
  • lista niepełnosprawnych uczestników imprezy wraz z adresem zamieszkania,

udokumentowanie posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowania ze środków PFRON – na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem imprezy.