Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością 2024"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie informuje, że Powiat Pruszkowski otrzymał środki w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” 
dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024”, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

I. Cele i adresaci Programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:
1) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym (albo traktowane na równi z wymienionymi),
2) dzieci do 16 roku życiu z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku 
ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

II. Usługi asystenta mogą świadczyć:

1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta, siostra PCK; lub
2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem złożenia przez osobę z niepełnosprawnościami pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej asystencji osobistej.

III. Usługi asystenta nie mogą świadczyć:

1) osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu,
2) osoby będące członkami rodziny uczestnika Programu,
3) opiekunowie prawni uczestnika Programu.

Za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

IV. Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnościami w różnych sferach życia, w tym: 

1) czynnościach samoobsługowych;
2) prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnieniu ról w rodzinie;
3) przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4) podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

V. W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901,), inne usługi finansowane w ramach Funduszu albo finansowane przez PFRON lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane ze środków publicznych. 

VI. Czas trwania usług asystenta:
1) usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tego samego asystenta maksymalnie 12 godzin na dobę;
2) limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż: 
a) 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
b) 720 godzi rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
c) 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
d) 360 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
e) 360 godzin rocznie dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

VII. Sposób zgłoszenia uczestników Programu:

Złożenie w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie 
lub przesłanie pocztą tradycyjną na adres Centrum następujących dokumentów:

1) Karty zgłoszenia do Programu (załącznik),
2) Kopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
3) Karty zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu (załącznik),
4) Oświadczenia uczestnika Programu dot. przygotowania asystenta do realizacji asystentury - dotyczy sytuacji, gdy uczestnik Programu wskazuje kandydata na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (załącznik);
5) Oświadczenie uczestnika Programu dotyczącego udziału w innych zadaniach (załącznik).

Termin składania wniosków do dnia 15 marca 2024 roku. 

Dodatkowo w przypadku, gdy usługi asystenckie będą świadczone na rzecz niepełnosprawnych do 16 roku życia, wymagane jest:

6) Zaświadczenia o niekaralności,
7) Pisemnej informacji o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
8) Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością (załącznik).

VIII. Uwaga – Zmiany dotyczące przyznawania usług asystencji osobistej.

Zgodnie z treścią Programu „Asystent osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 powiat, przyznając usługi asystencji osobistej, uwzględnia w pierwszej kolejności potrzeby:

1) Osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne,
2) Osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

IX. Szczegółowych informacji o Programie udziela p. Anna Koj – nr tel. 22 720 63 15

 

ZAŁĄCZNIKI: