Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dodatek wychowawczy - program 500+

Realizacja dodatku wychowawczego na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych - program 500+

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie kontynuuje realizację rządowego programu „Rodzina 500+”, w ramach którego dzieciom do 18 r.ż. umieszczonym w pieczy zastępczej przyznano dodatkowe wsparcie w postaci dodatku do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, zwanego „dodatkiem wychowawczym” w wysokości 500 zł miesięcznie.

Zgodnie z art. 80 ust. 1a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zwany dalej „dodatkiem wychowawczym”.

W myśl art. 87 ust. 1, 1a i 1b ustawy dodatek wychowawczy przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. Prawo do dodatku wychowawczego ustala się na okres12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.