Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych

Co to jest RODO?

 Jest to powszechnie używany skrót „Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z dnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Jaki jest cel RODO?

Cele reformy ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej i zmiany systemu źródeł prawa:

 • harmonizacja przepisów w UE, wypracowanie mechanizmu spójności,
 • wprowadzenie równorzędnego, ale podwyższonego stopnia ochrony danych we wszystkich państwach członkowskich UE,
 • zachowanie swobody przepływu danych osobowych w ramach UE,
 • dostosowanie przepisów do rozwoju nowych technologii przetwarzania danych osobowych,
 • potrzeba zagwarantowania wysokiego standardu prawa do ochrony danych osobowych zaliczanego do fundamentalnych praw i wolności.

Od kiedy obowiązują zmiany?

RODO stosujemy od 25.05.2018 r.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków został wyznaczony:

Inspektor Ochrony Danych  - Pani Iwona Obarzanek
poczta elektroniczna iod@cbi.org.pl   
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie
ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, reprezentowany przez Dyrektora, email pcpr@pcpr.pruszkow.pl.
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
  listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, iod@cbi.org.pl.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.
 6. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa lub podmioty przetwarzające w imieniu administratora, na postawie zawartej umowy.
 7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 8. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesięcy.
 9. Mają Państwo prawo do: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych,
 10.  prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 12. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UDZIELENIEM LUB ODMOWĄ UDZIELANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej RODO) informuję, jak niżej:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, reprezentowany przez Dyrektora, email pcpr@pcpr.pruszkow.pl.
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30
  • poprzez e-mail: iod@cbi.org.pl
 3. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku, (art. 6 ust. 1 lit. c RODO - wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze). Dane będą przetwarzane w celu realizacji złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej (udzielenia lub odmowy udzielenia informacji publicznej).
 4. Odbiorcy danych osobowych: Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

• osoby fizyczne, osoby prawne, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

• inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.

 1. Okres przechowywania danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt (kat. „B5” – dokumentacja, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania i po uznaniu jej za nieprzydatną podlega brakowaniu; zniszczenie dokumentacji następuje na podstawie zgody właściwego miejscowo archiwum państwowego).
 2. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą: W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1) dostępu - uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

2) do otrzymania kopii danych - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

3) do sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nie- prawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

4) do ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy: a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania, c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej jest obowiązkowe. Niepodanie przez Panią/Pana powyższych danych, może skutkować brakiem możliwości przekazania odpowiedzi.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA CUDZOZIEMCÓW

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej RODO) informuję, jak niżej:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, reprezentowany przez Dyrektora, email pcpr@pcpr.pruszkow.pl.
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą
   w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30
  • poprzez e-mail: iod@cbi.org.pl
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w szczególności w celu realizacji zadań wynikających z ustawy dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych w celu udzielenia pomocy cudzoziemcom mającej na celu wspieranie procesu jego integracji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c  RODO.

 1. Odbiorcy danych osobowych:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w szczególności z zakresu obsługi IT, obsługi administracyjnej, kancelariom prawnym, operatorom pocztowym, kurierom.

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 przez okres określony w Instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji archiwalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.

 1. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1. dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO,

2. sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO,

3. usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO,

4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO,

5. do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na Pani/Pana zgodę (w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem) na podstawie art. 7 ust. 3 RODO.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:

a) jest wymogiem ustawowym a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie pomocy,

b) na które Pani/Pan wyraził/a zgodę jest dobrowolne a ich niepodanie nie wpłynie na przyznanie pomocy (podane dane będą wykorzystane tylko w celu przekazania pomocy na Pani/Pana konto bankowe).

 1. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej RODO) informuję, jak niżej:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, reprezentowany przez Dyrektora, email pcpr@pcpr.pruszkow.pl.
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
  • listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą
   w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 lub poprzez e-mail: iod@cbi.org.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w szczególności w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO.

 1.  Odbiorcy danych osobowych:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w szczególności z zakresu obsługi IT, obsługi administracyjnej, kancelariom prawnym, operatorom pocztowym, kurierom.

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 przez okres określony w Instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji archiwalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.

 1. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1. dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO,
 2. sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO,
 3. usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO,
 5. do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na Pani/Pana zgodę (w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem) na podstawie art. 7 ust. 3 RODO.

W celu  skorzystania  z  wskazanych  wyżej   praw  mogą  Państwo   zgłosić  się  do lub   przesłać   wniosek   na   adres : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, reprezentowany przez Dyrektora, listownie   lub   drogą elektroniczną: email pcpr@pcpr.pruszkow.pl.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia Pani/Panu pomocy.

 1. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA PEŁNOLETNICH WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej RODO) informuję, jak niżej:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, reprezentowany przez Dyrektora, email pcpr@pcpr.pruszkow.pl.
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą
w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 lub poprzez e-mail: iod@cbi.org.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w szczególności w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych w następujących celach:

 1. organizowania wsparcia osobom usamodzielnianym, opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo – wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo –wychowawcze przez wspieranie procesu usamodzielnienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i c RODO,
 2. udzielania pomocy finansowej i rzeczowej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze lub rodzinne domy dziecka lub placówki opiekuńczo – wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo – wychowawcze na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i c RODO.
 1. Odbiorcy danych osobowych:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w szczególności z zakresu obsługi IT, obsługi administracyjnej, kancelariom prawnym, operatorom pocztowym, kurierom.

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 przez okres określony w Instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji archiwalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszkowie.

 1. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1. dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO,
 2. sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO,
 3. usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO,
 5. do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na Pani/Pana zgodę (w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem) na podstawie art. 7 ust. 3 RODO.

W celuskorzystaniazwskazanychwyżejprawmogąPaństwozgłosićsiędo lubprzesłaćwnioseknaadres : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, reprezentowany przez Dyrektora, listownie lub drogą elektroniczną: email pcpr@pcpr.pruszkow.pl.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:

 1. jest wymogiem ustawowym a ich niepodanie spowoduje brak możliwości organizowania wsparcia, udzielenia pomocy rzeczowej i finansowej w związku z opuszczeniem rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka lub placówki opiekuńczo – wychowawczej lub regionalnej placówki opiekuńczo – wychowawczej,
 2. na które Pani/Pan wyraził/a zgodę jest dobrowolne a ich niepodanie nie wpłynie na proces usamodzielnienia (podane dane będą wykorzystane tylko w celu: kontaktowania się Panią/Panem w sprawach związanych z procesem usamodzielnienia i/lub przekazania pomocy finansowej na Pani/Pana konto bankowe).
 1. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA RODZICÓW BIOLOGICZNYCH DZIECI UMIESZCZONYCH W PIECZY ZASTĘPCZEJ

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej RODO) informuję, jak niżej:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, reprezentowany przez Dyrektora, email pcpr@pcpr.pruszkow.pl.
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

-listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą
w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 lub poprzez e-mail: iod@cbi.org.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w szczególności w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych w związku umieszczeniem Pani/Pana dziecka w pieczy zastępczej w celu:

 1. umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 2. ustalenia odpłatności za pobyt dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 4. umożliwienia kontaktu z dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej.
 1. Odbiorcy danych osobowych:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w szczególności z zakresu obsługi IT, obsługi administracyjnej, kancelariom prawnym, operatorom pocztowym, kurierom.

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 przez okres określony w Instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji archiwalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszkowie.

 1. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1. dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO,
 2. sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO,
 3. usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO,
 5. do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na Pani/Pana zgodę (w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem) na podstawie art. 7 ust. 3 RODO.

W celuskorzystaniazwskazanychwyżejprawmogąPaństwozgłosićsiędo lubprzesłaćwnioseknaadres : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, reprezentowany przez Dyrektora, listownielubdrogą elektroniczną: email pcpr@pcpr.pruszkow.pl.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:

Nie dotyczy, ponieważ podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

 1. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA ZLECENIOBIORCÓW

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej RODO) informuję, jak niżej:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, reprezentowany przez Dyrektora, email pcpr@pcpr.pruszkow.pl.
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 lub poprzez e-mail: iod@cbi.org.pl.

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania - będziemy przetwarzać Pani/Pan dane osobowe dla potrzeb zawarcia umowy cywilnoprawnej i w celu jej wykonania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla potrzeb zawarcia i wykonania umowy cywilnoprawnej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO):
  1. konieczność realizacji łączącej nas umowy cywilnoprawnej,
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
   w celu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych, ubezpieczeniowych.
 3. Okres przechowywania danych osobowych -będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania łączącej nas umowy cywilnoprawnej, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, wynikających z kodeksu cywilnego, prawa podatkowego i prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych.
 4. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (o ile będzie możliwe do zrealizowania) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA PIECZY ZASTĘPCZEJ

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej RODO) informuję, jak niżej:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, reprezentowany przez Dyrektora, email pcpr@pcpr.pruszkow.pl.
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
  1. listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą
   w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30

-     poprzez e-mail: iod@cbi.org.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w szczególności w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych w celu:

 1. tworzenia warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka na podstawie art. 6 ust. c RODO,
 2. prowadzenia procesów kwalifikacyjnych kandydatów do pełnienia funkcji rodziców zastępczych na podstawie art. 6 ust. a i c RODO,
 3. organizowanie szkoleń do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na podstawie art. 6 ust. c RODO,
 4. wydania zaświadczeń kwalifikacyjnych i zawarcia umów z kandydatami do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka na podstawie art. 6 ust. b i c RODO.
 1. Odbiorcy danych osobowych:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w szczególności z zakresu obsługi IT, obsługi administracyjnej, kancelariom prawnym, operatorom pocztowym, kurierom.

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 przez okres określony w Instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji archiwalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszkowie.

 1. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1. dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO,
 2. sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO,
 3. usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO,
 5. do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na Pani/Pana zgodę (w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem) na podstawie art. 7 ust. 3 RODO.

W celu  skorzystania  z  wskazanych  wyżej   praw  mogą  Państwo   zgłosić  się  do lub   przesłać   wniosek   na   adres : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, reprezentowany przez Dyrektora, listownie   lub   drogą elektroniczną: email pcpr@pcpr.pruszkow.pl.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:

a) jest wymogiem ustawowym a ich niepodanie spowoduje brak możliwości: wszczęcia i przeprowadzenia procesu kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, przeprowadzenia szkolenia do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

b) na które Pani/Pan wyraził/a zgodę jest dobrowolne a ich niepodanie nie wpłynie na proces kwalifikacyjny (podane dane będą wykorzystane tylko w celu kontaktowania się Panią/Panem w sprawach związanych z procesem kwalifikacyjnym),

c) jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy.

 1. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB UMIESZCZONYCH W DPS

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej RODO) informuję, jak niżej:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, reprezentowany przez Dyrektora, email pcpr@pcpr.pruszkow.pl.
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
  1. listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 lub poprzez e-mail: iod@cbi.org.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w szczególności w celu realizacji zadań wynikających z ustawy dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz aktów wykonawczych w celu wydania decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 1. Odbiorcy danych osobowych:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w szczególności z zakresu obsługi IT, obsługi administracyjnej, kancelariom prawnym, operatorom pocztowym, kurierom.

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 przez okres określony w Instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji archiwalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.

 1. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1. dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO,

2. sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO,

3. usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO,

4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO,

5. do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na Pani/Pana zgodę (w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem) na podstawie art. 7 ust. 3 RODO.

W celuskorzystaniazwskazanychwyżejprawmogąPaństwozgłosićsiędo lubprzesłaćwnioseknaadres : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, reprezentowany przez Dyrektora, listownielubdrogą elektroniczną: email pcpr@pcpr.pruszkow.pl.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia Pani/Panu pomocy.

 1. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE WSPARCIA OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej RODO) informuję, jak niżej:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, reprezentowany przez Dyrektora, email pcpr@pcpr.pruszkow.pl.
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
  1. listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą
   w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 lub poprzez e-mail: iod@cbi.org.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w szczególności w celu realizacji zadań wynikających z ustawy dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w celu udzielenia natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb - poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych - schronienia do 3 miesięcy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 1. Odbiorcy danych osobowych:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w szczególności z zakresu obsługi IT, obsługi administracyjnej, kancelariom prawnym, operatorom pocztowym, kurierom.

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 przez okres określony w Instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji archiwalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.

 1. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 1. dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO,
 2. sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO,
 3. usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO,
 5. do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na Pani/Pana zgodę (w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem) na podstawie art. 7 ust. 3 RODO.

W celu  skorzystania  z  wskazanych  wyżej   praw  mogą  Państwo   zgłosić  się  do lub   przesłać   wniosek   na   adres : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, reprezentowany przez Dyrektora, listownie   lub   drogą elektroniczną: email pcpr@pcpr.pruszkow.pl.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:
 2. odanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym a ich niepodanie spowoduje brak możliwości udzielenia natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb - poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych - schronienia do 3 miesięcy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.
 3. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB SPRAWUJĄCYCH RODZINNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej RODO) informuję, jak niżej:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, reprezentowany przez Dyrektora, email pcpr@pcpr.pruszkow.pl.
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
  1. listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą
   w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 lub poprzez e-mail: iod@cbi.org.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w szczególności w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych w następujących celach:
 1. zapewnienia dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b i c RODO,
 2. organizowania szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. organizowania wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit a b i c RODO,
 4. prowadzenia rejestru rodzin zastępczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 5. finansowania świadczeń dla rodzin zastępczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 6. dokonania oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 7. dokonania oceny rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 8. zatrudnienia osoby do pomocy w zawodowej rodzinie zastępczej,
 9. ustanowienia rodzin pomocowych.
 1. Odbiorcy danych osobowych:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w szczególności z zakresu obsługi IT, obsługi administracyjnej, kancelariom prawnym, operatorom pocztowym, kurierom.

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 przez okres określony w Instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji archiwalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.

 1. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1. dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO,
 2. sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO,
 3. usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO,
 5. do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na Pani/Pana zgodę (w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem) na podstawie art. 7 ust. 3 RODO.

W celu skorzystania  z  wskazanych  wyżej   praw  mogą  Państwo   zgłosić  się  do lub   przesłać   wniosek   na   adres : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, reprezentowany przez Dyrektora, listownie   lub   drogą elektroniczną: email pcpr@pcpr.pruszkow.pl.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w przypadku:

 1. pełnienia funkcji rodziny zastępczej (spokrewnionej, niezawodowej):
 1. jest wymogiem ustawowym a ich niepodanie spowoduje, że Administrator poinformuje o tym fakcie sąd co w konsekwencji może skutkować rozwiązaniem rodziny zastępczej i/lub odmową przyznania świadczenia,
 2. na które Pani/Pan wyraził/a zgodę jest dobrowolne a ich niepodanie nie wpłynie na formę i zakres wsparcia kierowanego do rodziny zastępczej (podane dane będą wykorzystane tylko w celu: kontaktowania się Panią/Panem w sprawach związanych z pełnieniem funkcji rodziny zastępczej i/lub przekazania świadczenia na Pani/Pana konto bankowe w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej).
 1. pełnienia funkcji rodzinnego domu dziecka:
 1. jest wymogiem ustawowym a ich niepodanie spowoduje, że Administrator poinformuje o tym fakcie sąd co w konsekwencji może skutkować rozwiązaniem rodziny zastępczej i/lub odmową przyznania świadczenia,
 2. na które Pani/Pan wyraził/a zgodę jest dobrowolne a ich niepodanie nie wpłynie na sposób pełnienia funkcji rodziny zastępczej (podane dane będą wykorzystane tylko w celu: kontaktowania się Panią/Panem w sprawach związanych z pełnieniem funkcji rodzinnego domu dziecka i/lub przekazania świadczenia na Pani/Pana konto bankowe w związku z umieszczeniem dziecka w rodzinnym domu dziecka),
 3. jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy.
 1. pełnienia zawodowej rodziny zastępczej:
 1. jest wymogiem ustawowym a ich niepodanie spowoduje, że Administrator poinformuje o tym fakcie sąd co w konsekwencji może skutkować rozwiązaniem rodziny zastępczej i/lub odmową przyznania świadczenia,
 2. na które Pani/Pan wyraził/a zgodę jest dobrowolne a ich niepodanie nie wpłynie na sposób pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej (podane dane będą wykorzystane tylko w celu: kontaktowania się Panią/Panem w sprawach związanych z pełnieniem funkcji zawodowej rodziny zastępczej i/lub przekazania świadczenia na Pani/Pana konto bankowe w związku z umieszczeniem dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej).
 3. jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy.
 1. bycia osobą do pomocy jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy.
 1. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.
 2.  

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – KARTA POLAKA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej RODO) informuję, jak niżej:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, reprezentowany przez Dyrektora, email pcpr@pcpr.pruszkow.pl.
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

-listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą
w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 lub poprzez e-mail: iod@cbi.org.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w szczególności w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o Karcie Polaka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a  i c  RODO.

 1. Odbiorcy danych osobowych:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w

szczególności z zakresu obsługi IT, obsługi administracyjnej, kancelariom prawnym, operatorom pocztowym, kurierom.

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 przez okres określony w Instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji archiwalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.

 1. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1. dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO,
 2. sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO,
 3. usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO,
 5. do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na Pani/Pana zgodę (w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem) na podstawie art. 7 ust. 3 RODO.

W celu  skorzystania  z  wskazanych  wyżej   praw  mogą  Państwo   zgłosić  się  do lub   przesłać   wniosek   na   adres : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, reprezentowany przez Dyrektora, listownie   lub   drogą elektroniczną: email pcpr@pcpr.pruszkow.pl.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:

a) jest wymogiem ustawowym a ich niepodanie będzie skutkowało nie przekazaniem pomocy

b) na które Pani/Pan wyraził/a zgodę jest dobrowolne a ich niepodanie nie wpłynie na przekazanie pomocy (podane dane

będą wykorzystane tylko w celu: kontaktowania się Panią/Panem w sprawach przekazania Pani/Panu pomocy i/lub

przekazania Pani/Panu pomocy na konto bankowe);

 1. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej RODO) informuję, jak niżej:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, reprezentowany przez Dyrektora, email pcpr@pcpr.pruszkow.pl.
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

-listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą
w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 lub   poprzez e-mail: iod@cbi.org.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w szczególności w celu realizacji Pani/Pana wniosku/ów o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” ogłaszanego i finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 9 i art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO.

 1. Odbiorcy danych osobowych:
 1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zasadach przewidzianych w Programie Aktywny Samorząd stanowiącym załącznik do uchwały Rady Nadzorczej, Zasadach dotyczących wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” i Kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” na dany rok oraz umowie zawartej pomiędzy PFRON w Warszawie a Realizatorem (Powiatem Pruszkowskim) w sprawie realizacji programu Aktywny samorząd
 2. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 3. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w szczególności z zakresu obsługi IT, obsługi administracyjnej, kancelariom prawnym, operatorom pocztowym, kurierom.
 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 przez okres określony w Instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji archiwalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie - tj. przez okres 5 lat od przyznania, przekazania i rozliczenia dofinansowania (licząc od początku roku następującego po roku zawarcia umowy o dofinansowanie).

 1. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 1. dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymywania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO,
 2. sprostowania (poprawiania) Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO,
 3. usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 RODO,
 5. do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na Pani/Pana zgodę (w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem) na podstawie art. 7 ust. 3 RODO.
 6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w przypadku wniosku/ów o dofinansowanie w ramach programu Aktywny samorząd na które Pani/Pan wyraził/a zgodę jest dobrowolne a ich niepodanie spowoduje pozostawienie wniosku/ów bez rozpatrzenia.

 1. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH SKŁADAJĄCYCH SKARGI, WNIOSKI

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej RODO) informuję, jak niżej:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, reprezentowany przez Dyrektora, email pcpr@pcpr.pruszkow.pl.
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 poprzez e-mail: iod@cbi.org.pl

 1. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w szczególności w celu:

1) przyjęcia, rozpatrywania petycji i wyjaśniania wszystkich okoliczności sprawy, udzielania odpowiedzi oraz podjęcia ewentualnych innych działań niezbędnych do załatwienia sprawy na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (art. 6 ust 1 lit. c RODO –wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);

2) przyjęcia, rozpatrywania skarg, wniosków, petycji i wyjaśniania wszystkich okoliczności sprawy, udzielania odpowiedzi oraz podjęcia ewentualnych innych działań niezbędnych do załatwienia sprawy na podstawie art. 16a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym w związku ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (art. 6 ust 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

 1. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

• osoby fizyczne, osoby prawne, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. kancelariom prawnym współpracującym z administratorem, operatorom pocztowym, kurierom

• inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w szczególności obsługi IT, obsługi administracyjnej, obsługi prawnej lub doradczej.

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt (w przypadku skarg i wniosków przekazywanych do załatwienia według właściwości- kat.„B5”; w przypadku skarg i wniosków rozpatrywanych bezpośrednio przez jednostkę- kat. „B25”- dokumentacja, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania i po uznaniu jej za nieprzydatną podlega brakowaniu).

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1) dostępu - uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania,

kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego

przetwarzania (art. 15 RODO);

2) do otrzymania kopii danych - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych  (art. 15 ust. 3 RODO);

3) do sprostowania - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

4) do ograniczenia przetwarzania - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

W  celu  skorzystania  z  wskazanych  wyżej   praw  mogą  Państwo   zgłosić  się  do lub   przesłać   wniosek   na   adres : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, reprezentowany przez Dyrektora, listownie   lub   drogą elektroniczną: email pcpr@pcpr.pruszkow.pl.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w

Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza

przepisy RODO.

 1. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych osobowych

wymaganych przepisami prawa, niemożliwe będzie rozpatrzenie skargi, wniosku lub petycji.

 1. Państwa dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, reprezentowany przez Dyrektora, email pcpr@pcpr.pruszkow.pl.
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
  listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 lub poprzez e-mail: iod@cbi.org.pl.
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5. Przepisy prawa pracy: art. 221 Kodeksu pracy oraz rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.
 6. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa lub podmioty przetwarzające w imieniu administratora, na postawie zawartej umowy.
 7. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
 8. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 3 miesięcy.
 9. Mają Państwo prawo do: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych,
 10.  prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 12. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, reprezentowany przez Dyrektora, email pcpr@pcpr.pruszkow.pl.
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
  listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj. przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne i zawarcie umowy
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu/celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 5. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 1. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiat Pruszkowski przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest PCPR w Pruszkowie.
 2.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi lub jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;

f)  ze względu na fakt, iż jedyną przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 3. Szkoła nie przekazuje danych do państw trzecich i organizacji pozarządowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę.
 4. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, reprezentowany przez Dyrektora, email pcpr@pcpr.pruszkow.pl.

 1. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
  listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 lubpoprzez e-mail: iod@cbi.org.pl.
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane do celów związanych z działalnością Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych u Administratora, w tym w celu realizacji przysługujących Państwu świadczeń socjalnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO
  w związku z obowiązkiem prawnym nałożonym na Administratora ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
 3. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do zrealizowania przysługujących Państwu świadczeń socjalnych z ZFŚS, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przechowywane do celów archiwizacyjnych przez okres określony przepisami prawa w tym zakresie.
 5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do skorzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z ZFŚS. Odmowa podania danych spowoduje niemożność przyznania świadczenia z ZFŚS.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINANSOWANIE DO ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO), w związku z ubieganiem się przez Państwa o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków;
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
  listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 lubpoprzez e-mail: iod@cbi.org.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z prawidłową realizacją złożonych przez Państwa wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie;
 4. Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit c, art. 9 ust.2 RODO i ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.),
 5. Kategorie przetwarzanych Państwa danych osobowych to: dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, PESEL, numer dokumentu tożsamości, adres e-mail, nr telefonu, nr rachunku bankowego, dane adresowe: miejsce zamieszkania, miejsce pobytu, informacje o niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności, symbol przyczyny niepełnosprawności, wskazania szczegółowe;
 6. Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty pomocy społecznej uprawnione przez Administratora,
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej. W celu skorzystania z wskazanych powyżej praw, mogą Państwo zgłosić się osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie lub przesłać wniosek na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków – listownie, lub drogą elektroniczną: pcpr@pcpr.pruszkow.pl
 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą ul. Stawki 2, 00-1693 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WNIOSKODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRUSZKOWIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO), w związku z ubieganiem się przez Państwa o świadczenia wynikających z ustawy o pomocy społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30,  05-800 Pruszków;
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
  listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 lubpoprzez e-mail: iod@cbi.org.pl.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z prawidłową realizacją złożonych przez Państwa wniosków o świadczenia wynikających z ustawy
  o pomocy społecznej realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie;
 4. Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit c, art. 9 ust.2 RODO i ustawa o realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.
 5. Kategorie przetwarzanych Państwa danych osobowych to: dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, PESEL, numer dokumentu tożsamości, adres e-mail, nr telefonu, nr rachunku bankowego, dane adresowe: miejsce zamieszkania, miejsce pobytu, informacje o niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności, symbol przyczyny niepełnosprawności, wskazania szczegółowe;
 6. Odbiorcą Państwa danych osobowych są podmioty pomocy społecznej uprawnione przez Administratora,
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w postępowaniu. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej. W celu skorzystania z wskazanych powyżej praw, mogą Państwo zgłosić się osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie lub przesłać wniosek na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków – listownie, lub drogą elektroniczną: pcpr@pcpr.pruszkow.pl
 10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą ul. Stawki 2, 00-1693 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ZLECENIOBIORCÓW

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego dalej RODO) informuję, jak niżej:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, reprezentowany przez Dyrektora, email pcpr@pcpr.pruszkow.pl.
 2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
  listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Drzymały 30 lub poprzez e-mail: iod@cbi.org.pl
 3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania - będziemy przetwarzać Pani/Pan dane osobowe dla potrzeb zawarcia umowy cywilnoprawnej i w celu jej wykonania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla potrzeb zawarcia i wykonania umowy cywilnoprawnej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO):
  1. konieczność realizacji łączącej nas umowy cywilnoprawnej,
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w celu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych, ubezpieczeniowych.
 5. Okres przechowywania danych osobowych -będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania łączącej nas umowy cywilnoprawnej, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, wynikających z kodeksu cywilnego, prawa podatkowego i prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych.
 6. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym powierzono dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (o ile będzie możliwe do zrealizowania) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.
 10. Placówka nie przekazuje danych do państw trzecich i organizacji pozarządowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę.