Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dane IOD:

Iwona Obarzanek

iwona.obarzanek@cbi.org.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRUSZKOWIE

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie           o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane                        z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. W. Drzymały 30, 05-800 Pruszków (nr tel.: 22 738 15 01, adres e-mail: pcpr@pcpr.pruszkow.pl). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbi.org.pl
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:
 • realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2017r.poz.1769 z póź. zm.)
 • realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2018 r.poz.511 z póź. zm.)
 • realizacji zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r.poz.697 z póź. zm.);
 • realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2015 poz.1390) oraz innych ustaw;
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie poprzez monitoring z zachowaniem prywatności i godności osób,
 • dostarczania do organizacji nowych zasobów materialnych, usług i praw,
 • obsługi praw pracowniczych,
 • obsługi procesów rekrutacji.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 3. W związku z przetwarzaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem,                       że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązane jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 1. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udzielenia Pani/Pana pomocy.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie      w Pruszkowie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również          w formie profilowania.