Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

 

WPR: Wsparcie, Pomoc, Rozwój. Działanie na rzecz deinstytucjonalizacji wobec pruszkowskich rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi

Powiat Pruszkowski - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w
Pruszkowie realizuje w
okresie 01.03.2018r. – 31.12.2019r. projekt
konkursowy pn.: „
WPR: Wsparcie, Pomoc, Rozwój. Działanie na rzecz
deinstytucjonalizacji wobec pruszkowskich rodzin zastępczych,
kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodzin z dziećmi
niepełnosprawnymi
”.

Celem projektu jest zwiększenie zakresu i dostępu do usług
społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia
rodziny i pieczy zastępczej poprzez specjalistyczne wsparcie.
Projekt zakłada rozwój i poprawę funkcjonowania łącznie 60 rodzin
będących mieszkańcami powiatu pruszkowskiego – przebywających w
pieczy zastępczej i kandydatów na rodziny zastępcze (40 rodzin) oraz
rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi (20 rodzin). Działania skierowane są
także do ich otoczenia (tzn. osób bliskich).
W projekcie zaplanowano realizację następujących form wsparcia:

diagnoza problemowa dla każdej rodziny,

trening kompetencji życiowych (dla dzieci i młodzieży – trening
zastępowania agresji, integracja sensoryczna, socjoterapia),

coaching rodzicielski (konsultacje indywidualne lub rodzinne),

wyjazdowy trening kompetencji społecznych (3 dni integracji i
poznawania siebie),

trening integracji emocjonalnej (dla dzieci i młodzieży),

trening kompetencji rodzicielskich,

grupa wsparcia,

superwizja realizatorów projektu,

trening komunikacji partnerskiej,

działania szkoleniowo – edukacyjne (szkolenie PRIDE dla kandydatów
na rodziny zastępcze oraz szkolenie rozszerzające dla rodzin
zastępczych),

wsparcie asystenta (dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym),

wsparcie koordynatora pieczy zastępczej,

konsultacje psychologa,

usługi poradnictwa zdrowotnego.
Planowane efekty dla uczestników projektu:

wzrost kompetencji społecznych,

wzrost kompetencji rodzicielskich i wychowawczych,

wzmocnienie więzi rodzinnych,

nabycie kwalifikacji do sprawowania pieczy zastępczej,

wzrost kompetencji w zakresie sprawowania pieczy zastępczej,

utworzenie pięciu nowych rodzin zastępczych,

poprawa wizerunku rodzinnej pieczy zastępczej.
Projekt poprzez kompleksowe wsparcie pozwala na lepsze poznanie
siebie i swojego dziecka. Wskazuje na integrację środowisk pieczy
zastępczej i osób niepełnosprawnych. Usprawnia komunikację wewnątrz
rodzinną oraz z instytucjami pomocowymi.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
Całkowita wartość projektu wynosi 933
942, 87 zł. Wysokość
dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 747
154,30 zł.
Szczegółowe informacje w siedzibie PCPR, ul. Drzymały 30, Pruszków lub
telefonicznie:
22 738 15 01 (sekretariat),
+48 609674344 (koordynator projektu P. Ewa Baran),
+48 505778168,
lub mailowo pcpr@powiat.pruszkow.pl