Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Cudzoziemcy

Pomoc integracyjna:

Osoba do kontaktu w sprawie indywidualnych programów integracyjnych:

Daniel Buraczewski- starszy pracownik socjalny,  tel. (22) 738 15 05

Pomoc integracyjna udzielana jest osobom posiadającym status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

W ramach programu integracji osoby uprawnione do pomocy otrzymują:
• Pomoc finansową przeznaczoną na pokrycie kosztów wynajmu mieszkania, bieżące utrzymanie, w tym w szczególności na wyżywienie, ubranie, obuwie, leczenie, zakup środków higieny itp. Świadczenia mają także służyć na pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego.

• Pomoc w formie pracy socjalnej, tj. pomoc w rejestracji do lekarza, kontaktach z urzędami, pomoc i doradztwo w sprawach wynikających z potrzeb uchodźcy, stały kontakt i pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z aklimatyzacją w nowym otoczeniu, motywowanie i wspieranie w procesie integracyjnym, przekazywanie podstawowych informacji dotyczących tradycji, kultury i wartości obowiązujących w Polsce.

Cudzoziemcy uczestniczący w programach integracji zobowiązanie są do:
a) zameldowania się w miejscu zamieszkania,

b) zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy oraz aktywnego poszukiwania pracy,

c) obowiązkowego uczestnictwa w kursach języka polskiego, w przypadku gdy zachodzi taka potrzeba,

d) współdziałania oraz kontaktowania się z realizatorem programu w ustalonych terminach, nie rzadziej jednak niż 2 razy w miesiącu,

e) innych uzgodnionych z realizatorem programu działań wynikających z jego indywidualnej sytuacji życiowej,

f) przestrzegania zobowiązań przyjętych w programie.

Pomoc integracyjna nie przysługuje cudzoziemcom, których współmałżonkiem jest obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz osobom skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie.

Warunki, jakie należy spełnić, aby przystąpić do indywidualnego programu integracji:
• W terminie nie dłuższym niż 60 dni od otrzymania decyzji o nadaniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie wniosek o pomoc integracyjną wypełniony w języku polskim.

• Do wniosku należy dołączyć decyzję potwierdzającą uzyskanie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej oraz kartę pobytu, a w przypadku osób posiadających status uchodźcy również polski dokument podróży.

• Zamieszkanie na terenie powiatu pruszkowskiego poza Ośrodkiem dla Cudzoziemców.

Szczegółowe uregulowania znajdują się w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.); ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 51) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom (Dz. U. z 2015 r. poz. 515 z późn. zm.)