Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacje o wolontariacie

Definicja wolontariat/wolontariusz

Wolontariat - dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz - to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten,
kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa.

Podstawa prawna współpracy z wolontariuszami

 1. Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.),
  a w szczególności jej dział III Wolontariat; 
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.);
 3. Ustawa  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. z 2018, poz. 998 z późn. zm.).

Kto może zostać wolontariuszem?

 • osoba niepełnoletnia (wymagana zgoda rodziców/opiekunów prawnych);
 • osoba pełnoletnia – w tym uczeń, student;
 • senior. 

Ograniczenia:

Wolontariuszem (zgodnie z ustawą) nie może zostać osoba, która jest lub była pozbawiona władzy rodzicielskiej, a także ta, która ma ograniczoną lub zawieszoną władzę rodzicielską. Osoba chcąca zostać wolontariuszem nie może również być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wolontariusz musi wypełniać obowiązek alimentacyjny (jeśli został on na niego nałożony).

Do zadań wolontariusza będzie należało:

 • pomoc w odrabianiu lekcji;
 • pomoc w nauce czytania i pisania;
 • pomoc w nauce języków obcych;
 • pomoc w organizowaniu czasu wolnego dzieciom;
 • pomoc w organizowaniu animacji i atrakcji podczas spotkań integracyjnych.

Miejsce świadczeń wolontarystycznych

 • miejsce zamieszkania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej bądź wyznaczone miejsce spotkań poza miejscem zamieszkania dziecka przebywającego w rodzinie zastępczej.

Spotkania z dzieckiem odbywa się zawsze w obecności opiekuna.

 • w uzasadnionych przypadkach (charakteru spotkania) w miejscu wskazanym przez tutejsze Centrum.

Czas świadczeń wolontarystycznych

Ilość godzin w tygodniu pracy wolontariusza będzie uzależniona od potrzeb rodziny oraz dyspozycyjności czasowej osoby pomagającej.

Co zapewniamy:

 • szkolenie wstępne dla wolontariuszy;
 • umowę wolontariacką;
 • przyjazną atmosferę.

Korzyści dla wolontariusza:

 • zdobycie cennego doświadczenia, popartego zaświadczeniem o odbytym wolontariacie i referencjami, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy;
 • satysfakcja z pomocy innym;
 • wzrost umiejętności społecznych;
 • nabycie nowych umiejętności;
 • spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.);
 • zyskanie nowych przyjaciół i znajomych.

Kontakt

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRUSZKOWIE
ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

Pokój 228 (II piętro)

 

Koordynator wolontariatu

Marta Warżycka

Tel. 530-693-725

e-mail: m.warzycka@pcpr.pruszkow.pl