Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

Realizacją wniosków o dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dla indywidualnych osób niepełnosprawnych zajmuje się Anna Koj, tel. 22 720-63-15.

Z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, przy udziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, które posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne.

Pisemny wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoba niepełnosprawna składa w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania.

Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnej dokumentacji. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku, informując przy tym o wysokości ewentualnego przyznanego dofinansowania, bądź też uzasadnia ewentualną odmowę jego przyznania.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694) pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają:

  • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (bądź równoważnym),
  • dzieci i młodzież do 24 lat uczące się i niepracujące.

Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności wnioskodawcy, a także od obowiązującego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Osoba niepełnosprawna, która uzyskała dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu ma obowiązek poinformowania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o turnusie, w którym będzie uczestniczyła.
Aby przyznane dofinansowanie zostało przekazane organizatorowi turnusu muszą być spełnione warunki określone w rozporządzeniu w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, tj.:

1. Wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator muszą posiadać odpowiednie uprawnienia na okres trwania turnusu rehabilitacyjnego,

2. Wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek musi być uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami na określony turnus,

3. Wybrany przez osobę niepełnosprawną organizator musi być uprawniony do organizowania wybranego turnusu dla osób z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

Aktualna lista ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych dla osób korzystających z dofinansowania ze środków PFRON dostępna jest w Centralnej Bazie Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów dla Osób Niepełnosprawnych

  • Rejestr Ośrodków:

http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-osrodkow

  • Rejestr Organizatorów:

http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-organizatorow