Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zamówienie Świadczenie 2.WPR.EFS.2019

Świadczenie na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie przez Wykonawcę usług związanych w zakresie organizacji:
 
świadczenie opieki nad dzieckiem dla Uczestników Projektu w okresie realizacji wsparcia
 
na potrzeby projektu konkursowego „WPR: Wsparcie, Pomoc, Rozwój.  Działania na rzecz deinstytucjonalizacji wobec pruszkowskich rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodzin z dziećmi  niepełnosprawnymi”
 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Oś priorytetowa IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”
 
Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”
 
Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”
 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

ZAŁĄCZNIKI: