Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Spokrewnione RZ

Spokrewnioną rodzinę zastępczą tworzą  najbliżsi krewni dziecka, czyli wstępni (dziadkowie) lub rodzeństwo. Kandydatami do pełnienia funkcji spokrewnionej rodziny zastępczej może być małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, o ile :

 • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny, jeśli taki obowiązek został na nią nałożony,
 • nie jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych,
 • uzyska od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • posiada pozytywną ocenę predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej sporządzoną przez psychologa,

 

Niezawodową rodzinę zastępczą tworzą  dalsi krewni dziecka lub osoby z nim niespokrewnione. Kandydatami do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej może być małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, o ile :

nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie

 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zapewni dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe (zaspokajanie indywidualnych potrzeb dziecka, m.in. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego),
 • daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej.
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny,
 • nie jest ograniczona w zdolności do czynności prawnych,
 • uzyska od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • posiada pozytywną ocenę predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej sporządzoną przez psychologa,
 • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zapewni dziecku odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe (zaspokajanie indywidualnych potrzeb dziecka, m.in. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego),
 • daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej.
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.
 • W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.