Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia

Od dnia 01.06.2018 r. ulega zmianie wysokość świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca
2018 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M. P. z 2018 r. poz. 326) wysokość przyznanego rodzinie zastępczej na pokrycie kosztów utrzymania dziecka od dnia
01.06.2018 r. wynosić będzie odpowiednio:

  • świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej nie mniej niż 694 zł miesięcznie,
  • świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej oraz w rodzinnym dom dziecka nie mniej niż 1052 zł,
  • dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka na dziecko legitymujące
    się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będzie wynosić nie mniej 211 zł,
  • dodatek dla rodziny zawodowej, która przyjęła dziecko na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich, przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 211 zł miesięcznie.

 

Stosownie do art. 86 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.) świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka podlega waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, od dnia 1 czerwca roku kalendarzowego następującego
po roku kalendarzowym, w którym wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie od roku kalendarzowego, w którym była przeprowadzona ostatnio waloryzacja, przekroczył 105%. Wysokość przysługującego świadczenia jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny, w terminie
do końca marca roku kalendarzowego, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.

 

Realizacja świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych

Świadczenia pieniężne stanowią jedną z form wsparcia dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka. Ich wysokość oraz zasady przyznawania reguluje ustawa
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne dom dziecka przyznawane są świadczenia o charakterze obligatoryjnym, których wysokość jest określona w ustawie oraz świadczenia o charakterze fakultatywnym, których wysokość zależna jest od zabezpieczonych na ten cel środków w budżecie powiatu. Świadczenia pieniężne są udzielane
na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, a podstawę ich przyznania stanowi decyzja administracyjna.

 

1. Świadczenia o charakterze obligatoryjnym przyznawane w oparciu o art. 80, art. 81,
art. 83 ust. 2a oraz art. 84 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów  jego utrzymania, nie niższe niż kwota:

  • 660 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
  • 1000 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka. Dodatkowo rodzinie zastępczej zawodowej, która przyjęła dziecko na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich, przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje świadczenie oraz dodatki, również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej. Przedmiotowe świadczenia oraz dodatki przysługują w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.

Środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego starosta jest zobowiązany przyznać rodzinie zastępczej zawodowej,
w której umieszczono powyżej 3 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając
w pieczy zastępczej oraz jeżeli potrzeba przyznania tych środków zostanie potwierdzona
w opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na:

1) utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinny dom dziecka na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, umieszczonych w rodzinnym domu dziecka wraz z prowadzącym rodzinny dom dziecka;

2) pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka
– do wysokości środków określonych w umowie;

3) pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką
i wychowaniem dziecka
lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka – do wysokości środków określonych w umowie.

 

2. Świadczenia o charakterze fakultatywnym przyznawane w oparciu o art. 83 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Rodziny zastępcze dodatkowo mogą otrzymywać świadczenia pieniężne w oparciu
o art. 83 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Udzielenie ww. świadczeń zależne jest od zabezpieczonych na ten cel środków finansowych
w budżecie Powiatu, ma zatem charakter fakultatywny. Zasady ich przyznawania reguluje szczegółowo Zarządzenie Nr 3/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka świadczeń fakultatywnych wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rodzinie zastępczej starosta może zatem przyznać:

1) dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;

2) świadczenie na pokrycie:

a) niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo,

b) kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ
na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.

Rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa może otrzymywać ponadto środki finansowe
na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego

w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą niezawodową albo zawodową na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny
i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając
w pieczy zastępczej, umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę zastępczą.

Rodzinie zastępczej zawodowej starosta może raz do roku przyznać świadczenie
na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu
lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.

 

3. Świadczenia udzielane rodzinom zastępczym w oparciu o art. 226 ust. 5 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zgodnie z art. 226 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej sprawy
o wynagrodzenia, dodatki oraz świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub osoby przebywającej w rodzinie zastępczej, do których prawo powstało przed dniem wejścia w życie
ww. ustawy, to jest przed dniem 01.01.2012 r., podlegają rozpatrzeniu na zasadach i w trybie określonych w przepisach dotychczasowych, na wniosek osoby otrzymującej te świadczenia, dodatki
i wynagrodzenia.

Podstawą ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej stanowi kwota
1 647 zł. Rodzina zastępcza niezawodowa otrzymuje dodatkowo na każde umieszczone w niej dziecko kwotę odpowiadająca 10 % podstawy, tj. 164,70 zł. Pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej pomniejsza się o 50 % dochodu dziecka.