Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Usamodzielniani wychowankowie

Organizowanie wsparcia pełnoletnim wychowankom opuszczającym pieczę zastępczą, tzw. „osobom usamodzielnianym”

Wsparcie udzielane pełnoletnim wychowankom opuszczającym instytucjonalną i rodzinną pieczę zastępczą regulują zapisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej

„osobą usamodzielnianą”, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:

1) przyznaje się pomoc na:

a) kontynuowanie nauki,

b) usamodzielnienie,

c) zagospodarowanie;

2) udziela się pomocy w uzyskaniu:

a) odpowiednich warunków mieszkaniowych,

b) zatrudnienia;

3) zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25. roku życia. Wysokość przysługującej pomocy wynosi 681 zł miesięcznie.

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi: 

- w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną - nie mniej niż 4486 zł, 

- w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą: 

- nie mniej niż 8968 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,

- nie mniej niż 4486 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,

- nie mniej niż 2244 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia, w wysokości nie niższej niż 2039 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 4077 zł. Pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej.

Organizowanie wsparcia osobom, które opuściły rodziny zastępcze przed dniem
01.01.2012 r.  w oparciu o ustawę o pomocy społecznej

Na podstawie art. 240 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.) pomocy dla osób usamodzielnianych, które przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy opuściły rodzinę zastępczą albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą bądź pobierają pomoc przyznaną im na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej stosuje się przepisy dotychczasowe.

Do października 2015 r. wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie naliczana była
wg stawek podanych w procentach od kwoty podstawy 1647 zł. W zależności od rodzaju opuszczanej placówki, rodziny zastępczej i okresów przebywania w niej, jednorazową pomoc pieniężną
na usamodzielnienie ustalano w wysokości 100, 200, 300 i 400 % kwoty podstawy.

W październiku 2015 r. zmianie uległa wysokość podstawy, od której procentowo naliczana jest pomoc pieniężna dla osób usamodzielniających się i wynosi obecnie 1722 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Dz. U. z 2015 r. poz. 1058).