Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wolne stanowisko pracy - Referent

Utworzono dnia 19.03.2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Referent 

Przedmiot naboru:
1. Stanowisko: Referent w dziale świadczeń i instytucjonalnej pieczy zastępczej
2. Liczba stanowisk: 1
3. Miejsce wykonywania pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.
4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę. 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
1. Przygotowywanie projektów porozumień zawieranych z innymi powiatami w sprawie ponoszenia kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej;
2. Ustalanie na podstawie zgromadzonej dokumentacji właściwości powiatu i gminy zobowiązanych do ponoszenia kosztów pobytu dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej;
3. Współpraca z innymi powiatami i gminami w sprawie ponoszenia kosztów pobytu dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej;
4. Bieżąca analiza dochodów i wydatków oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej kosztów pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej poza i na terenie Powiatu Pruszkowskiego;
5. Sporządzanie not obciążeniowych do gmin i powiatów.

Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie wyższe na kierunku: administracja, zarządzanie, praca socjalna, polityka społeczna, politologia i innym związanym z charakterem pracy i zakresem wykonywanych zadań.
3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych.
4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Biegła obsługa komputera, znajomość obsługi programów pakietu MS Office.

Wymagania dodatkowe:
1. Roczne doświadczenie zawodowe związane z wymienionym stanowiskiem.
2. Umiejętności analityczne, rachunkowe, odpowiedzialność, rzetelność i profesjonalizm.
3. Znajomość zagadnień związanych z systemem pieczy zastępczej. 

Warunki pracy na ww. stanowisku: 
Wymiar czas pracy – 1 etat. Parter budynek administracyjnego jednostki przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Nie posiada windy. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze pow. 4 godzin dziennie.

Informacja dodatkowa:
Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV oraz list motywacyjny;
• kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska objętego konkursem (dyplomu, świadectwa pracy) oraz dokumentów o ukończonych kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje.
• podpisane oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Kandydaci na ww. stanowisko powinni złożyć CV i list motywacyjny opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Referent przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.)”, 

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie i będą usuwane z bazy administratora tj. Dyrektora PCPR w Pruszkowie.

KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczącą ochrony danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie w zakładce RODO.

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 28.03.2024 r. pod adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Prusa 88, 05-800 Pruszków, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko Referent w sekretariacie pok. nr 12, I piętro. W przypadku dokumentów wysłanych pocztą liczy się data wpływu do PCPR w Pruszkowie. Podstawą rekrutacji są rozmowy kwalifikacyjne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 720 63 03.

ZAŁĄCZNIKI: