Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wolne stanowisko pracy - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Utworzono dnia 21.09.2023
Wolne stanowisko pracy: KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ 
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie
wymiar etatu: pełen etat, 
rodzaj umowy: umowa o pracę
 
 
Podstawowy zakres obowiązków:
- inicjowanie, organizowanie, koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem rodzin zastępczych;
- współpraca z dyrektorami placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, pedagogami i psychologami, sędziami i kuratorami Sądów Rodzinnych i Nieletnich, pracownikami socjalnymi, służbą zdrowia oraz innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką rodzinną;
- organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla rodzin zastępczych takich jak: interwencje w sytuacjach kryzysu, indywidualne doradztwo pedagogiczne, sesje rodzinne, spotkania terapeutyczne, grupy wsparcia, prowadzenie dokumentacji rodzin;
- znajomość obowiązujących przepisów regulujących tryb postępowania na powierzonym stanowisku, udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
- dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
- przygotowywanie we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka planu pomocy dziecku;
- przeprowadzanie wizyt w domach rodzin zastępczych i rodzinnych domach dziecka w celu dokonywania oceny sytuacji rodziny i dzieci w niej umieszczonych.
 
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 
Miejsce pracy:
Praca w budynku Urzędu i na terenie powiatu pruszkowskiego. Budynek czteropiętrowy, dostosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim (windy).
 
Stanowisko pracy: 
Stanowisko związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, pracą wewnątrz budynku oraz w terenie w środowisku rodzin zastępczych, kontaktem z instytucjami zewnętrznymi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej. Stanowisko wymagające samodzielności, terminowości i mobilności. 
 
Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. wyższe wykształcenie na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie, resocjalizacji lub kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
3. wiedza w zakresie przepisów prawa stosowanych na przedmiotowym stanowisku, w szczególności przepisów KPA, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4. prawo jazdy kategorii B.
 
Wymagania dodatkowe:
umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność obsługi programów MS Office, dodatkowym atutem będzie znajomość programu POMOST.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.
 
Wymagane dokumenty :
1. CV oraz list motywacyjny, 
2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 
Kandydaci na ww. stanowisko powinni złożyć CV i list motywacyjny opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Instruktor terapii zajęciowej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.)”, 
 
Wszystkie CV bez powyższej klauzuli nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie i będą usuwane z bazy administratora tj. Dyrektora PCPR w Pruszkowie.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczącą ochrony danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie w zakładce RODO.
 
Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 29.09.2023 r. pod adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w sekretariacie pok. nr 227, II piętro. W przypadku dokumentów wysłanych pocztą liczy się data wpływu do PCPR w Pruszkowie. Podstawą rekrutacji są rozmowy kwalifikacyjne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 738-15-01.

ZAŁĄCZNIKI:

  • Ogłoszenie o naborze
    Utworzono dnia 21.09.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

    Plik w wersji DOC

  • Ogłoszenie o naborze
    Utworzono dnia 21.09.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

    Plik w wersji PDF