Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wolne stanowisko pracy - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Utworzono dnia 02.04.2024

Wolne stanowisko pracy:
KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

wymiar etatu: pełen etat, 
rodzaj umowy: umowa o pracę
Podstawowy zakres obowiązków:
- inicjowanie, organizowanie, koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem rodzin
 zastępczych;
- współpraca z dyrektorami placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, pedagogami i psychologami, sędziami i kuratorami Sądów Rodzinnych i Nieletnich, pracownikami
 socjalnymi, służbą zdrowia oraz innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką rodzinną;
- organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla rodzin zastępczych takich jak: interwencje w sytuacjach kryzysu, indywidualne doradztwo pedagogiczne, sesje rodzinne, spotkania terapeutyczne, grupy wsparcia, prowadzenie dokumentacji rodzin;
- znajomość obowiązujących przepisów regulujących tryb postępowania na powierzonym stanowisku, udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
- dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
- przygotowywanie we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka planu pomocy dziecku;
- przeprowadzanie wizyt w domach rodzin zastępczych i rodzinnych domach dziecka w celu dokonywania oceny sytuacji rodziny i dzieci w niej umieszczonych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:
Praca w budynku Urzędu i na terenie powiatu pruszkowskiego. 
Stanowisko pracy: 
Stanowisko związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, pracą wewnątrz budynku oraz w terenie w środowisku rodzin zastępczych, kontaktem z instytucjami zewnętrznymi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej. Stanowisko wymagające samodzielności, terminowości i mobilności. 

Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. wyższe wykształcenie na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie, resocjalizacji lub kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
3. wiedza w zakresie przepisów prawa stosowanych na przedmiotowym stanowisku, w szczególności przepisów KPA, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4. prawo jazdy kategorii B.

Wymagania dodatkowe:
umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność obsługi programów MS Office

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:
1. CV oraz list motywacyjny,
2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
3. podpisane oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na ww. stanowisko powinni złożyć CV i list motywacyjny opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.)”

Wszystkie CV bez powyższych klauzuli informacyjnych nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie i będą usuwane z bazy administratora tj. Dyrektora PCPR w Pruszkowie.

KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczącą ochrony danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie w zakładce RODO.

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 12 kwietnia 2024 r. pod adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Prusa 88, 05-800 Pruszków, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w sekretariacie pok. nr 12, I piętro. Podstawą rekrutacji są rozmowy kwalifikacyjne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 720 63 03. O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani telefonicznie.

ZAŁĄCZNIKI: