Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wolne stanowisko pracy - Instruktor Terapii Zajęciowej

Utworzono dnia 19.06.2023
Wolne stanowisko pracy: 
 
INSTRUKTOTR TERAPII ZAJĘCIOWEJ 
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie
 
wymiar etatu: pełen etat, umowa na zastępstwo.
 
Zakres zadań na stanowisku:
1. realizacja zadań wynikających z planu pracy Dziennego Domu Senior+;
2. prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć wszechstronnie uaktywniających uczestników;
3. nawiązanie i podtrzymywanie kontaktu z Seniorami;
4. współpraca z zespołem pracowników DDS+ i PCPR;
5. inicjowanie i współdziałanie w organizacji imprez okazjonalnych;
6. prowadzenie dokumentacji uczestników; 
7. udział w wydarzeniach DDS+ także poza siedzibą placówki.
 
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce wykonywania pracy: Dzienny Dom Senior+, ul. Kraszewskiego 18, Pruszków. 
Stanowisko pracy: Stanowisko związane jest z prowadzeniem terapii zajęciowej dla osób starszych.
 
Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie;
2. zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem;
4. wykształcenie min. średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku instruktor terapii zajęciowej lub wykształcenie wyższe o profilu pedagogicznym lub pokrewnym;
5. umiejętność prowadzenia różnych form terapii zajęciowej;
6. umiejętność pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi;
7. zdolności plastyczne i manualne.
 
Wymagania dodatkowe:
Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ukończone kursy animacyjne, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, doświadczenie w zakresie organizowania zajęć dla osób starszych.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 
Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny oraz podpisane oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Kandydaci na ww. stanowisko powinni złożyć CV i list motywacyjny opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Instruktor terapii zajęciowej, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.)”, 
 
Wszystkie CV bez powyższej klauzuli nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie i będą usuwane z bazy administratora tj. Dyrektora PCPR w Pruszkowie.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczącą ochrony danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie w zakładce RODO.
 
Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 28.06.2023 r. pod adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko Instruktor terapii zajęciowej w sekretariacie pok. nr 227, II piętro. W przypadku dokumentów wysłanych pocztą liczy się data wpłynięcia do PCPR w Pruszkowie. Podstawą rekrutacji są rozmowy kwalifikacyjne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 738-15-01.

ZAŁĄCZNIKI: