Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór na wolne stanowisko - Psycholog

Utworzono dnia 18.04.2023

Wolne stanowisko pracy - PSYCHOLOG
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie
wymiar etatu: pełen etat lub część etatu
rodzaj umowy: umowa o pracę
miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Drzymały 30.

 

Podstawowy zakres obowiązków:
- konsultacja i poradnictwo dla rodzin zastępczych
- planowanie i przeprowadzanie cyklu warsztatów rozwijających poszczególne umiejętności wychowawcze rodziców zastępczych;
- tworzenie ocen predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
- współpraca z działem ds. rodzinnej pieczy zastępczej;
- pomoc w tworzeniu diagnozy rozwoju psychofizycznego dziecka;
- uczestniczenie w posiedzeniach zespołu ds. oceny sytuacji dziecka będącego w rodzinnej pieczy  zastępczej.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:
Praca w budynku Urzędu i poza nim. Budynek czteropiętrowy, dostosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim (windy).

Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie;
- posiadanie wyższego wykształcenia na kierunku psychologia

Wymagania dodatkowe:
- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność;
- umiejętność obsługi programów MS Office.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- CV oraz list motywacyjny;
- Podpisane oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania  z pełni praw publicznych oraz o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Kandydaci na ww. stanowisko powinni złożyć CV i list motywacyjny opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Psycholog, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.)”,

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie i będą usuwane z bazy administratora tj. Dyrektora PCPR w Pruszkowie.

KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczącą ochrony danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie w zakładce RODO.

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 05.05.2023 r. pod adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko Psycholog w sekretariacie pok. nr 227, II piętro. W przypadku dokumentów wysłanych pocztą liczy się data wpłynięcia do PCPR w Pruszkowie. Podstawą rekrutacji są rozmowy kwalifikacyjne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 738-15-01. 

ZAŁĄCZNIKI:

  • Ogłoszenie o naborze
    Utworzono dnia 18.04.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

    Ogłoszenie o naborze w formacie Word.

  • Ogłoszenie o naborze
    Utworzono dnia 18.04.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

    Ogłoszenie o naborze - skan