Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór na wolne stanowisko - instruktor terapii zajęciowej

Utworzono dnia 24.05.2023

Wolne stanowisko pracy:

INSTRUKTOTR TERAPII ZAJĘCIOWEJ

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie
wymiar etatu: pełen etat, umowa na zastępstwo.

Zakres zadań na stanowisku:

 1. realizacja zadań wynikających z planu pracy Dziennego Domu Senior+;
 2. prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć wszechstronnie uaktywniających uczestników;
 3. nawiązanie i podtrzymywanie kontaktu z Seniorami;
 4. współpraca z zespołem pracowników DDS+ i PCPR;
 5. inicjowanie i współdziałanie w organizacji imprez okazjonalnych;
 6. prowadzenie dokumentacji uczestników; 
 7. udział w wydarzeniach DDS+ także poza siedzibą placówki.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce wykonywania pracy:

Dzienny Dom Senior+, ul. Kraszewskiego 18, Pruszków.

Stanowisko pracy:

Stanowisko związane jest z prowadzeniem terapii zajęciowej dla osób starszych.

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem;
 4. wykształcenie min. średnie odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku instruktor terapii zajęciowej lub wykształcenie wyższe o profilu pedagogicznym lub pokrewnym;
 5. umiejętność prowadzenia różnych form terapii zajęciowej;
 6. umiejętność pracy z osobami starszymi i niepełnosprawnymi;
 7. zdolności plastyczne i manualne.

  Wymagania dodatkowe:

Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ukończone kursy animacyjne, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, doświadczenie w zakresie organizowania zajęć dla osób starszych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny oraz podpisane oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na ww. stanowisko powinni złożyć CV i list motywacyjny opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Instruktor terapii zajęciowej, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.)”,

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie i będą usuwane z bazy administratora tj. Dyrektora PCPR w Pruszkowie.

KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczącą ochrony danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie w zakładce RODO.

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 05.06.2023 r. pod adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko Instruktor terapii zajęciowej w sekretariacie pok. nr 227, II piętro. W przypadku dokumentów wysłanych pocztą liczy się data wpłynięcia do PCPR w Pruszkowie. Podstawą rekrutacji są rozmowy kwalifikacyjne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 738-15-01.

ZAŁĄCZNIKI: