Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Bolesława Prusa 88, 05-800 Pruszków

 

Wolne stanowisko pracy: KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Pruszków, dn. 24.02.2020r.

 

Wolne stanowisko pracy:


KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

 

wymiar etatu: pełen etat, umowa o pracę.

 

Zakres zadań na stanowisku obowiązków:

 1. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem rodzin zastępczych;
 2. współpraca z dyrektorami placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, pedagogami             i psychologami, sędziami i kuratorami Sądów Rodzinnych i Nieletnich, pracownikami socjalnymi, służbą zdrowia oraz innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką rodzinną;
 3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla rodzin zastępczych takich jak: interwencje     w sytuacjach kryzysu, indywidualne doradztwo pedagogiczne, sesje rodzinne, spotkania terapeutyczne, grupy wsparcia, prowadzenie dokumentacji rodzin;
 4. znajomość obowiązujących przepisów regulujących tryb postępowania na powierzonym stanowisku, udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach           z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
 5. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
 6. przygotowywanie we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą                  lub prowadzącym rodzinny dom dziecka planu pomocy dziecku;
 7. przeprowadzanie wizyt w domach rodzin zastępczych i rodzinnych domach dziecka w celu dokonywania oceny sytuacji rodziny i dzieci w niej umieszczonych.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w budynku Urzędu i poza nim. Budynek czteropiętrowy, dostosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim (windy).

Stanowisko pracy:

Stanowisko związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, pracą wewnątrz budynku oraz w terenie w środowisku rodzin zastępczych, kontaktem z instytucjami zewnętrznymi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej. Stanowisko wymagające samodzielności, terminowości i mobilności.

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wyższe wykształcenie na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie, resocjalizacji lub kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
 3. wiedza w zakresie przepisów prawa stosowanych na przedmiotowym stanowisku, w szczególności przepisów KPA, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 4. prawo jazdy kategorii B.

 

Wymagania dodatkowe:

umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność obsługi programów MS Office, dodatkowym atutem będzie znajomość programu POMOST.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych                   w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty :

 

 1. CV oraz list motywacyjny,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 

Kandydaci na ww. stanowisko powinni złożyć CV i list motywacyjny opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Instruktor terapii zajęciowej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.)”,

 

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie i będą usuwane z bazy administratora        tj. Dyrektora PCPR w Pruszkowie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczącą ochrony danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie w zakładce RODO.

 

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie        w terminie do dnia 06.03.2020r. pod adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie,                ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w sekretariacie pok. nr 227, II piętro. Podstawą rekrutacji są rozmowy kwalifikacyjne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 738-15-01.   

Po upływie terminu na złożenie dokumentów, lista kandydatów którzy spełnili określone powyżej wymagania formalne podana będzie do publicznej wiadomości na:

- stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie,

      - na tablicy ogłoszeń PCPR w Pruszkowie.

O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani telefonicznie.               

Załączniki:

ogłoszenie1

Utworzono dnia 25.02.2020, 09:23

ogłoszenie

Utworzono dnia 25.02.2020, 09:23

Historia publikacji

 • 25.02.2020 09:23, Kuba Żaczkiewicz
  Dodanie załącznika: ogłoszenie1
 • 25.02.2020 09:23, Kuba Żaczkiewicz
  Dodanie załącznika: ogłoszenie
 • 25.02.2020 09:22, Kuba Żaczkiewicz
  Dodanie strony: Wolne stanowisko pracy: KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ