Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Bolesława Prusa 88, 05-800 Pruszków

 

stanowisko urzędnicze Księgowa/księgowy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje,

że z przyczyn technicznych termin składania dokumentów w związku z naborem  

na stanowisko urzędnicze Księgowa/księgowy

z dnia 12.02.2019r. zostaje przedłużony do 4 marca 2019r.

 

rodzaj umowy: umowa na zastępstwo lub na 1/2 etatu

miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Drzymały 30.

 

Podstawowy zakres obowiązków:

 • dokonywanie kontroli dowodów księgowych pod względem formalnym
  i rachunkowym,
 • dokonywanie kontroli prawidłowości zrealizowanych operacji gospodarczych              i finansowych w oparciu o dokumentację merytoryczną i bankową (wyciągi bankowe),
 • realizacja płatności bezgotówkowych,
 • prowadzenie ewidencji kosztów i wydatków, w ramach zawartych umów, porozumień, oraz wydanych decyzji administracyjnych, angażowanie środków w związku                z w/w umowami, porozumieniami i decyzjami administracyjnymi,
 • przygotowywanie wewnętrznych dowodów księgowych,
 • uzgadnianie sald kont bilansowych,
 • sporządzenie sprawozdań merytorycznych w formie papierowej i elektronicznej,
 • archiwizacja dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 • znajomość zagadnień związanych z dofinansowaniem z PFRON i z programu Aktywny Samorząd
 • znajomość zagadnień związanych z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, szczególnie w zakresie rozliczeń pomiędzy powiatem a gminą miejsca zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie wyższe o kierunku ekonomiczno-finansowym oraz co najmniej 2 letni staż pracy;
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie rachunkowo-finansowym;

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność;
 • umiejętność obsługi programów MS Office;
 • dodatkowym atutem będzie udokumentowany staż pracy w jednostkach budżetowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dodatkowa:

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej                i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV oraz list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska objętego konkursem (dyplomu, świadectwa pracy) oraz dokumentów              o ukończonych kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje.

 

Kandydaci na ww. stanowisko powinni złożyć CV i list motywacyjny opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Księgowa/księgowy przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych    z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.)”,

 

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie i będą usuwane z bazy administratora tj. Dyrektora PCPR w Pruszkowie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczącą ochrony danych osobowych znajduje          się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie              w zakładce RODO.

 

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 4 marca 2019r. pod adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko Księgowa/księgowy w sekretariacie pok. nr 227, II piętro. Podstawą rekrutacji są rozmowy kwalifikacyjne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.      22 738-15-01.          

           

Po upływie terminu na złożenie dokumentów, lista kandydatów którzy spełnili określone powyżej wymagania formalne podana będzie do publicznej wiadomości na:

- stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PCPR w Pruszkowie,

      - na tablicy ogłoszeń PCPR w Pruszkowie.

O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani

Załączniki:

wyniki naboru

Utworzono dnia 13.03.2019, 11:39

ogłoszenie

Utworzono dnia 22.02.2019, 12:56

Historia publikacji

 • 13.03.2019 11:39, Kuba Żaczkiewicz
  Dodanie załącznika: wyniki naboru
 • 22.02.2019 12:56, Kuba Żaczkiewicz
  Dodanie załącznika: ogłoszenie
 • 22.02.2019 12:56, Kuba Żaczkiewicz
  Dodanie strony: stanowisko urzędnicze Księgowa/księgowy