Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Bolesława Prusa 88, 05-800 Pruszków

 

PCPR Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Księgowa/księgowy

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 

Księgowa/księgowy

 

wymiar etatu: 1/2 etatu

rodzaj umowy: umowa o pracę

miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Drzymały 30.

 

Podstawowy zakres obowiązków:

 • dokonywanie kontroli dowodów księgowych pod względem formalnym
  i rachunkowym,
 • dokonywanie kontroli prawidłowości zrealizowanych operacji gospodarczych              i finansowych w oparciu o dokumentację merytoryczną i bankową (wyciągi bankowe),
 • realizacja płatności bezgotówkowych,
 • księgowanie operacji gospodarczych, w tym prowadzenie ewidencji kosztów                     i wydatków, w ramach zawartych umów, porozumień, oraz wydanych decyzji administracyjnych, angażowanie środków w związku z w/w umowami, porozumieniami i decyzjami administracyjnymi,
 • przygotowywanie wewnętrznych dowodów księgowych,
 • uzgadnianie sald kont bilansowych,
 • sporządzenie sprawozdań merytorycznych w formie papierowej i elektronicznej,
 • archiwizacja dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie wyższe o kierunku ekonomiczno-finansowym oraz co najmniej 2 letni staż pracy;
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie rachunkowo-finansowym.

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność;
 • umiejętność obsługi programów MS Office;
 • dodatkowym atutem będzie udokumentowany staż pracy w jednostkach budżetowych.

 

Informacja dodatkowa:

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej               i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV oraz list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska objętego konkursem (dyplomu, świadectwa pracy) oraz dokumentów              o ukończonych kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje.

 

Kandydaci na ww. stanowisko powinni złożyć CV i list motywacyjny opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ………………………….… przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie,  zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.)”,

 

oraz dołączyć podpisaną KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ DLA KANDYDATÓW DO PRACY, załączoną do niniejszego ogłoszenia.

 

Wszystkie CV bez powyższych klauzuli informacyjnych nie będą brane pod uwagę        w procesie rekrutacji prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie            w Pruszkowie i będą usuwane z bazy administratora tj. Dyrektora PCPR w Pruszkowie.

 

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 3 lipca 2018r. pod adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko Księgowa/księgowy w sekretariacie pok. nr 227, II piętro. Podstawą rekrutacji są rozmowy kwalifikacyjne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.      22 738-15-01.           

           

Po upływie terminu do złożenia dokumentów, lista kandydatów którzy spełnili określone powyżej wymagania formalne podana będzie do publicznej wiadomości na:

- stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie,

      - na tablicy ogłoszeń PCPR w Pruszkowie.

O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani telefonicznie.

Załączniki:

Klauzula informacyjna dla kandydata

Utworzono dnia 20.06.2018, 10:17

Ogłoszenie

Utworzono dnia 20.06.2018, 10:17

Historia publikacji

 • 20.06.2018 10:17, Kuba Żaczkiewicz
  Dodanie załącznika: Klauzula informacyjna dla kandydata
 • 20.06.2018 10:17, Kuba Żaczkiewicz
  Dodanie załącznika: Ogłoszenie
 • 20.06.2018 10:16, Kuba Żaczkiewicz
  Dodanie strony: PCPR Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Księgowa/księgowy