Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Bolesława Prusa 88, 05-800 Pruszków

 

wolne stanowisko pracy Informatyk

Pruszków 23.12.2022r.

 

   Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Informatyk

 

Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko: Informatyk
 2. Liczba stanowisk: 1; wymiar etatu: 1/2
 3. Miejsce wykonywania pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.
 4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 1. Administrowanie lokalnymi zasobami informatycznymi w zakresie obsługi technicznej sprzętu i oprogramowania;
 2. Administrowanie lokalnymi zasobami informatycznymi w zakresie ochrony dostępu             do danych i informacji;
 3. Monitorowanie strony internetowej PCPR oraz jej aktualizacja w ustalonym zakresie;
 4. Pomoc w przygotowaniu i terminowym przekazywaniu drogą elektroniczną sprawozdań       do instytucji zewnętrznych w zakresie działalności PCPR;

 

Wymagania:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. wykształcenie minimum średnie;
 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych;
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. doświadczenie zawodowe związane z wymienionym stanowiskiem.

 

Warunki pracy na ww. stanowisku: 

Budynek administracyjny jednostki przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Posiada windę. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze pow. 4 godzin dziennie.

 

Informacja dodatkowa:

Informujemy,  że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem (list motywacyjny),

- CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

- kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających wykształcenie

i kwalifikacje,

- podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych korzystania

z pełni praw publicznych, braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

 

 

 

 

Kandydaci na ww. stanowisko powinni złożyć CV i list motywacyjny opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Informatyk przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.)”,

 

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie i będą usuwane          z bazy administratora tj. Dyrektora PCPR w Pruszkowie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczącą ochrony danych osobowych znajduje się    na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie              w zakładce RODO.

 

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 02.01.2023 r. pod adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie           w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy              na stanowisko Informatyk w sekretariacie pok. nr 227, II piętro. W przypadku dokumentów wysłanych pocztą liczy się data wpływu do PCPR w Pruszkowie. Podstawą rekrutacji           są rozmowy kwalifikacyjne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 738-15-01.         

                       

 

Załączniki:

ogłoszenie o naborze

Utworzono dnia 23.12.2022, 12:34

Historia publikacji

 • 23.12.2022 12:34, Kuba Żaczkiewicz
  Dodanie załącznika: ogłoszenie o naborze
 • 23.12.2022 12:33, Kuba Żaczkiewicz
  Dodanie strony: wolne stanowisko pracy Informatyk