Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Bolesława Prusa 88, 05-800 Pruszków

 

PCPR Pruszków Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 

Księgowa/księgowy

 

rodzaj umowy: umowa o pracę na pełen etat

miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Drzymały 30.

 

Podstawowy zakres obowiązków:

 • dokonywanie kontroli dowodów księgowych pod względem formalnym
  i rachunkowym,
 • dokonywanie kontroli prawidłowości zrealizowanych operacji gospodarczych              i finansowych w oparciu o dokumentację merytoryczną i bankową (wyciągi bankowe),
 • realizacja płatności bezgotówkowych,
 • księgowanie operacji gospodarczych, w tym prowadzenie ewidencji kosztów                     i wydatków, w ramach zawartych umów, porozumień, oraz wydanych decyzji administracyjnych, angażowanie środków w związku z w/w umowami, porozumieniami i decyzjami administracyjnymi,
 • przygotowywanie wewnętrznych dowodów księgowych,
 • uzgadnianie sald kont bilansowych,
 • sporządzenie sprawozdań merytorycznych w formie papierowej i elektronicznej,
 • znajomość zagadnień związanych z dofinansowaniem z PFRON i z programu Aktywny Samorząd

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • wykształcenie wyższe o kierunku ekonomiczno-finansowym oraz co najmniej 2 letni staż pracy;
 • znajomość regulacji prawnych w zakresie rachunkowo-finansowym;

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność;
 • umiejętność obsługi programów MS Office;
 • dodatkowym atutem będzie udokumentowany staż pracy w jednostkach budżetowych.

 

Informacja dodatkowa:

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej                i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV oraz list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska objętego konkursem (dyplomu, świadectwa pracy) oraz dokumentów              o ukończonych kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje.

 

Kandydaci na ww. stanowisko powinni złożyć CV i list motywacyjny opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Księgowa/księgowy przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych    z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.)”,

 

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie i będą usuwane z bazy administratora tj. Dyrektora PCPR w Pruszkowie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczącą ochrony danych osobowych znajduje          się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie              w zakładce RODO.

 

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w zaklejonej kopercie w skrzynce podawczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków przy wejściu C lub doręczone listownie pod adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko Księgowa/księgowy. Termin składania dokumentów mija z dniem 1 lutego 2021r. Podstawą rekrutacji są rozmowy kwalifikacyjne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 738-15-07.    

           

Po upływie terminu na złożenie dokumentów, lista kandydatów którzy spełnili określone powyżej wymagania formalne podana będzie do publicznej wiadomości na:

- stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PCPR w Pruszkowie,

      - na tablicy ogłoszeń PCPR w Pruszkowie.

O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani telefonicznie.                          

 

 

 

 

Załączniki:

ogłoszenie wyników naboru

Utworzono dnia 08.02.2021, 12:15

ogłoszenie o naborze

Utworzono dnia 22.01.2021, 10:29

Historia publikacji

 • 08.02.2021 12:15, Kuba Żaczkiewicz
  Dodanie załącznika: ogłoszenie wyników naboru
 • 22.01.2021 10:29, Kuba Żaczkiewicz
  Dodanie załącznika: ogłoszenie o naborze
 • 22.01.2021 10:29, Kuba Żaczkiewicz
  Dodanie strony: PCPR Pruszków Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze