Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Bolesława Prusa 88, 05-800 Pruszków

 

KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

Wolne stanowisko pracy:

KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

wymiar etatu: pełen etat,

rodzaj umowy: umowa o pracę

 

 

Podstawowy zakres obowiązków:

- inicjowanie, organizowanie, koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem rodzin

  zastępczych;

- współpraca z dyrektorami placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, pedagogami

  i psychologami, sędziami i kuratorami Sądów Rodzinnych i Nieletnich, pracownikami socjalnymi,

  służbą zdrowia oraz innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką rodzinną;

- organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla rodzin zastępczych takich jak: interwencje

  w sytuacjach kryzysu, indywidualne doradztwo pedagogiczne, sesje rodzinne, spotkania

  terapeutyczne, grupy wsparcia, prowadzenie dokumentacji rodzin;

- znajomość obowiązujących przepisów regulujących tryb postępowania na powierzonym

  stanowisku, udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka

  w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych

  informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin

  przysposabiających;

- dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;

- przygotowywanie we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą

  lub prowadzącym rodzinny dom dziecka planu pomocy dziecku;

- przeprowadzanie wizyt w domach rodzin zastępczych i rodzinnych domach dziecka w celu

  dokonywania oceny sytuacji rodziny i dzieci w niej umieszczonych.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

Miejsce pracy:

Praca w budynku Urzędu i na terenie powiatu pruszkowskiego. Budynek czteropiętrowy, dostosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim (windy).

Stanowisko pracy:

Stanowisko związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, pracą wewnątrz budynku oraz w terenie w środowisku rodzin zastępczych, kontaktem z instytucjami zewnętrznymi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej. Stanowisko wymagające samodzielności, terminowości          i mobilności.

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wyższe wykształcenie na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki   o rodzinie, resocjalizacji lub kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
 3. wiedza w zakresie przepisów prawa stosowanych na przedmiotowym stanowisku,                 w szczególności przepisów KPA, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 4. prawo jazdy kategorii B.

 

Wymagania dodatkowe:

umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność obsługi programów MS Office, dodatkowym atutem będzie znajomość programu POMOST.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych                   w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty :

 

 1. CV oraz list motywacyjny,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

 

Kandydaci na ww. stanowisko powinni złożyć CV i list motywacyjny opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Instruktor terapii zajęciowej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.)”,

 

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie i będą usuwane          z bazy administratora tj. Dyrektora PCPR w Pruszkowie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczącą ochrony danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie w zakładce RODO.

 

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 15.07.2022 r. pod adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie           w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy              na stanowisko Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w sekretariacie pok. nr 227, II piętro.     W przypadku dokumentów wysłanych pocztą liczy się data wpływu do PCPR w Pruszkowie. Podstawą rekrutacji są rozmowy kwalifikacyjne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 738-15-01.  

Załączniki:

ogłoszenie o naborze

Utworzono dnia 28.06.2022, 14:32

Historia publikacji

 • 28.06.2022 14:32, Kuba Żaczkiewicz
  Dodanie załącznika: ogłoszenie o naborze
 • 28.06.2022 14:31, Kuba Żaczkiewicz
  Dodanie strony: KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ