Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Bolesława Prusa 88, 05-800 Pruszków

 

Wolne stanowisko urzędnicze Referent

Pruszków 25.04.2019r.

 

   Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Referent

 

Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko: Referent w zespole ds. realizacji świadczeń i instytucjonalnej pieczy zastępczej
 2. Liczba stanowisk: 1
 3. Miejsce wykonywania pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.
 4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 

 1. Przygotowywanie projektów porozumień zawieranych z innymi powiatami w sprawie ponoszenia kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej.
 2. Ustalanie na podstawie zgromadzonej dokumentacji właściwości powiatu i gminy zobowiązanych do ponoszenia kosztów pobytu dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 3. Współpraca z innymi powiatami i gminami w sprawie ponoszenia kosztów pobytu dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 4. Bieżąca analiza dochodów i wydatków oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej kosztów pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej poza i na terenie Powiatu Pruszkowskiego.
 5. Sporządzanie not obciążeniowych do gmin i powiatów.
 6. Przygotowywanie list wypłat dotyczących świadczeń dla rodzin zastępczych.

 

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe na kierunku: administracja, zarządzanie, praca socjalna, polityka społeczna, politologia i innym związanym z charakterem pracy i zakresem wykonywanych zadań.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Biegła obsługa komputera, znajomość obsługi programów pakietu MS Office.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. Roczne doświadczenie zawodowe związane z wymienionym stanowiskiem.
 2. Umiejętności analityczne, rachunkowe, odpowiedzialność, rzetelność i profesjonalizm.
 3. Znajomość zagadnień związanych z systemem pieczy zastępczej.

 

 

Warunki pracy na ww. stanowisku: 

 

Wymiar czas pracy – 1 etat. Budynek administracyjny jednostki przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Posiada windę. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze pow. 4 godzin dziennie.

 

Informacja dodatkowa:

 

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

 • CV oraz list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska objętego konkursem (dyplomu, świadectwa pracy) oraz dokumentów              o ukończonych kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje.

 

Kandydaci na ww. stanowisko powinni złożyć CV i list motywacyjny opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Referent przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.)”,

 

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie i będą usuwane z bazy administratora tj. Dyrektora PCPR w Pruszkowie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczącą ochrony danych osobowych znajduje          się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie              w zakładce RODO.

 

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 19 kwietnia 2019r. pod adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko Referent w sekretariacie pok. nr 227, II piętro. Podstawą rekrutacji są rozmowy kwalifikacyjne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 738-15-01.      

Po upływie terminu na złożenie dokumentów, lista kandydatów którzy spełnili określone powyżej wymagania formalne podana będzie do publicznej wiadomości na:

- stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PCPR w Pruszkowie,

      - na tablicy ogłoszeń PCPR w Pruszkowie.

O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani telefonicznie.                         

Załączniki:

wyniki naboru

Utworzono dnia 29.05.2019, 08:00

ogłoszenie

Utworzono dnia 25.04.2019, 15:49

Historia publikacji

 • 29.05.2019 08:00, Kuba Żaczkiewicz
  Dodanie załącznika: wyniki naboru
 • 25.04.2019 15:49, Kuba Żaczkiewicz
  Dodanie załącznika: ogłoszenie
 • 25.04.2019 15:48, Kuba Żaczkiewicz
  Usunięcie załącznika: ogłoszenie