Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Bolesława Prusa 88, 05-800 Pruszków

 

PCPR ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Główny księgowy

Główny księgowy/

 

wymiar etatu: pełen etat

rodzaj umowy: umowa o pracę

miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Drzymały 30.

 

Podstawowy zakres obowiązków:

 • sporządzanie planów budżetowych Centrum,
 • analiza wykonania planu finansowego Centrum,
 • zapewnienie środków finansowych w stopniu gwarantującym terminowe regulowanie zobowiązań Centrum oraz analiza wydatków budżetowych Centrum,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych Centrum,
 • nadzór pod względem finansowym nad prawidłowością zawierających przez Centrum umów oraz przygotowywanych porozumień, decyzji administracyjnych,
 • zapewnianie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych, kierowanie pracą zespołu ds. finansowo-księgowego, w tym dokonywanie podziału obowiązków pomiędzy pracowników i nadzorowanie ich wykonywania,
 • nadzorowanie i weryfikacja całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne zespoły centrum.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • kandydat nie może być prawomocnie skazany, za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowej oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe;
 • kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:
 • ukończył ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej        6-letnią praktykę w księgowości
 • jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, lub świadectwo kwalifikacyjne wydawane na podstawie odrębnych przepisów;

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej jednostek samorządowych;
 • znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych;
 • znajomość rozliczeń projektów unijnych;
 • znajomość zagadnień z zakresu kadrowo-płacowego oraz ubezpieczeń społecznych;
 • biegła obsługa komputera, w tym znajomość programów księgowych „Groszek”;
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność;
 • dodatkowym atutem będzie udokumentowany staż pracy w jednostkach budżetowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dodatkowa:

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej                            i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV oraz list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska objętego konkursem (dyplomu, świadectwa pracy) oraz dokumentów                     o ukończonych kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje.
 • podpisane oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania      z pełni praw publicznych oraz o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

Kandydaci na ww. stanowisko powinni złożyć CV i list motywacyjny opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Główny księgowy przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych    z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.)”,

 

oraz dołączyć podpisaną KLAUZULĘ INFORMACYJNĄ DLA KANDYDATÓW DO PRACY, załączoną do niniejszego ogłoszenia.

 

Wszystkie CV bez powyższych klauzuli informacyjnych nie będą brane pod uwagę                      w procesie rekrutacji prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                          w Pruszkowie i będą usuwane z bazy administratora tj. Dyrektora PCPR w Pruszkowie.

 

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 26 listopada 2018r. pod adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie    w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy               na stanowisko Główny księgowy w sekretariacie pok. nr 227, II piętro. Podstawą rekrutacji              są rozmowy kwalifikacyjne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 738-15-01.          

           

Po upływie terminu na złożenie dokumentów, lista kandydatów którzy spełnili określone powyżej wymagania formalne podana będzie do publicznej wiadomości na:

- stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie,

      - na tablicy ogłoszeń PCPR w Pruszkowie.

O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani telefonicznie.

Załączniki:

Wynik naboru na stanowiskow Głównego Ksiegowego

Utworzono dnia 04.12.2018, 14:58

Klauzula informacyjna_kandydat_po 05.10.2018

Utworzono dnia 09.11.2018, 11:06

główny księgowy_181108

Utworzono dnia 09.11.2018, 11:05

201811091015

Utworzono dnia 09.11.2018, 11:05

Historia publikacji

 • 04.12.2018 14:58, Kuba Żaczkiewicz
  Dodanie załącznika: Wynik naboru na stanowiskow Głównego Ksiegowego
 • 09.11.2018 11:06, Kuba Żaczkiewicz
  Dodanie załącznika: Klauzula informacyjna_kandydat_po 05.10.2018
 • 09.11.2018 11:05, Kuba Żaczkiewicz
  Dodanie załącznika: główny księgowy_181108