Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Bolesława Prusa 88, 05-800 Pruszków

 

SPRAWA 3.WPR.EFS.2019

    

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na usługi społeczne

o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

 

 

SPRAWA 3.WPR.EFS.2019

 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie przez Wykonawcę usług związanych w zakresie organizacji:

poradnictwa zdrowotnego

na potrzeby projektu konkursowego „WPR: Wsparcie, Pomoc, Rozwój.  Działania na rzecz deinstytucjonalizacji wobec pruszkowskich rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodzin z dziećmi  niepełnosprawnymi”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”

Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”

Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

  Wartość szacunkowa zamówienia poniżej 135.000 € 

 

 

 

Zatwierdził:

 

                    

                                                                                                                                          Radosław Kowalczyk

                                                                                                   Dyrektor PCPR w Pruszkowie

 

 

 

 

 Warszawa, dnia 7 marca 2019 r. 

 

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I

Postanowienia ogólne

1.    Zamawiający. 4

2.    Tryb i oznaczenie postępowania. 4

3.    Przedmiot zamówienia. 4

4.    Termin i miejsce realizacji zamówienia. 5

5.    Wymagania dotyczące wadium.. 5

6.    Opis sposobu przygotowania ofert 6

7.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 8

8.    Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszego Ogłoszenia. 9

9.    Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami wraz z określeniem trybu przekazywania oświadczeń i dokumentów. 10

10.  Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą. 11

 

CZĘŚĆ II

Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

A. .... Warunki udziału w postępowaniu. 12

B.     Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 14

C.  ... Dokumenty i oświadczenia jakie musi zawierać Oferta. 17

 

CZĘŚĆ III

1.    Ocena Wykonawców i ofert 19

2.    Opis sposobu obliczenia ceny. 20

3.    Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 21

4.    Odrzucenie oferty. 22

 

CZĘŚĆ IV

Postanowienia końcowe

1.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 23

2.    Unieważnienie postępowania. 23

3.    Udzielenie zamówienia. 23

4.    Istotne postanowienia umowy. 24

5.    Obowiązujące przepisy. 24

 

CZĘŚĆ V.. 25

 

CZĘŚĆ VI 25

 

Załączniki 25

Załącznik nr 1. 26

Załącznik nr 2 do SIWZ 3.WPR.EFS.2019. 31

Załącznik nr 3 do SIWZ 3.WPR.EFS.2019. 32

Załącznik nr 4 do SIWZ 3.WPR.EFS.2019. 33

Załącznik nr 5 do SIWZ 3.WPR.EFS.2019. 34

Załącznik nr 6 do SIWZ 3.WPR.EFS.2019. 36

Załącznik nr 7 do SIWZ 3.WPR.EFS.2019. 38

Załącznik nr 8 do SIWZ 3.WPR.EFS.2019. 40

Załącznik nr 9 do SIWZ 3.WPR.EFS.2019. 41

Załącznik nr 10 do SIWZ 3.WPR.EFS.2019. 45

Załącznik nr 11 do SIWZ 3.WPR.EFS.2019. 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ I

Postanowienia ogólne

 

 

1.Zamawiający:

         

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Drzymały 30

05-800 Pruszków

e-mail: zamowienia.publiczne@pcpr.pruszkow.pl

tel:  (22) 738-15-01
fax: (22) 738-15-06

 

 

2.Tryb i oznaczenie postępowania 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie art. 138o ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej również „Prawem zamówień publicznych” lub „ustawą Pzp” i zostało oznaczone znakiem 3.WPR.EFS.2019 na jaki Wykonawcy winni się powoływać we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 

 

Usługa: poradnictwa zdrowotnego jest usługą edukacyjną i  stanowi usługi społeczne, określone w załączniku XIV Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L z 2014 r., Nr 94, s. 65)  i z tego powodu tryb przewidziany w art. 138 ustawy Pzp ma zastosowanie.

 

 

3.Przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług związanych z organizowanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie: poradnictwem zdrowotnym na potrzeby projektu „WPR: Wsparcie, Pomoc, Rozwój.  Działania na rzecz deinstytucjonalizacji wobec pruszkowskich rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodzin z dziećmi  niepełnosprawnymi” realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z dnia 13 grudnia 2017 r., zawartej z Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”

Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”

Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Zakres zamówienia obejmuje:

 1. Zapewnienie konsultacji indywidulanych w ramach poradnictwa zdrowotnego.
 2. Zapewnienie materiałów szkoleniowych podczas poradnictwa zdrowotnego.

 

Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 9 do Ogłoszenia „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

 

Kody CPV:

805700000   Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

805000009   Usługi szkoleniowe

805100002   Usługi szkolenia specjalistycznego

 

 

4.Termin i miejsce realizacji zamówienia

 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane do 30 listopada 2019 r. z uwzględnieniem harmonogramów ustalonych z Zamawiającym na etapie realizacji umowy. 

Miejsce realizacji zamówienia: powiat pruszkowski.

 

5.Wymagania dotyczące wadium

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

 

6.Opis sposobu przygotowania ofert

 

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
  1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty zgodnie z wymogami Ogłoszenia i ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
  3. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum).
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.  Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Ogłoszenia, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do ich treści.
  7. Oferta oraz dokumenty określone w Części II lit. B i C niniejszym Ogłoszeniu winny być ze sobą trwale złączone.
  8. Oferta winna być sporządzona na piśmie (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej czytelność jej treści.
  9. Wszystkie przedkładane dokumenty i oświadczenia winny być sporządzone w języku polskim, natomiast dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
  10. Oferta powinna zawierać komplet wymaganych załączników.  
  11. Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich.
  12. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść winny być podpisane lub zaparafowane przez Wykonawcę.
  13. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane przez Wykonawcę, natomiast cyfry należy przekreślić i obok napisać prawidłowo – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 
  14. Strony oferty zawierające    jakąkolwiek     treść    winny być      kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o łącznej ilości stron oferty wraz z liczbą i wykazem załączników do oferty.
  15. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy – z wyłączeniem pełnomocnictw. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) niewymienione we właściwym rejestrze, należy wraz z ofertą złożyć stosowne pełnomocnictwo. 
  16. Pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie oryginału (wystawionego przez osoby wymienione we właściwym rejestrze) lub kserokopii poświadczonej notarialnie. 
  17. Pełnomocnictwo dla podmiotów występujących wspólnie musi być wystawione przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
  18. O ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę, do oferty powinno być załączone upoważnienie do jej podpisania.
  19. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działanie w celu zachowania ich poufności.
  20. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty w sposób niebudzący wątpliwości, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią taką tajemnicę. Strony zawierające informacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, winny być oddzielnie ze sobą połączone, ale ponumerowane z zachowaniem kontynuacji numeracji stron oferty.
  21. Zgodnie z art. 8 ust. 3 z związku z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, nazwy (firmy) oraz adresu, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

 

 

 

7.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Termin składania ofert jest terminem nieprzekraczalnym.
 2. Oferty złożone po terminie zwraca się Wykonawcy, natomiast oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.
 3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, w tym dostarczenie jej na wskazane miejsce i we wskazanym terminie, odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 4. Ofertę należy złożyć (dostarczyć) w siedzibie Zamawiającego w Pruszkowie:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Drzymały 30

05-800 Pruszków

sekretariat pokój nr 227 w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego, nie później niż do godziny 11.00 dnia  19 marca 2019 r. 

 

 1. Ofertę należy umieścić w  kopercie (przy czym koperta kurierska nie będzie traktowana jako koperta zewnętrzna). Koperty) należy zaadresować następująco:

 

Wykonawca:

Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Drzymały 30

05-800 Pruszków

 

OFERTA NA  świadczenie przez Wykonawcę usług związanych z organizowanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie na usługi związane z organizacją:

poradnictwa zdrowotnego

na potrzeby projektu konkursowego „WPR: Wsparcie, Pomoc, Rozwój.  Działania na rzecz deinstytucjonalizacji wobec pruszkowskich rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodzin z dziećmi  niepełnosprawnymi”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Sprawa 3.WPR.EFS.2019

 

Nie otwierać przed dniem 19 marca 2019 r., godz. 12:00.

 1. Zamawiający nie ponosi  odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty w sytuacji niezgodnego z powyższym sposobu opisania oferty.
 2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu  19 marca 2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego w Pruszkowie, w pokoju nr 226.
 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda informacje jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie podczas otwarcia ofert informacje tj. nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
 4. Informacje wskazane w punkcie 7.8 zostaną zamieszczone przez Zamawiającego niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej.
 5. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta, ale opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA lub WYCOFANIE.

 

8.Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszego Ogłoszenia.

 

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż                   na 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Ogłoszenie wraz z załącznikami, dostępne jest bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego pod adresem wskazanym w Części I pkt.1 Zamawiający.
 2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał Ogłoszenia oraz zamieści na stronie internetowej, na której zostało udostępnione Ogłoszenie.
 3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić treść Ogłoszenia. Zmiany dokonane przez Zamawiającego zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której zostało udostępnione Ogłoszenie.
 4. Zmiany mogą wynikać zarówno z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego.
 5. Jeżeli zmiana treści Ogłoszenia będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego, na której zostało ogłoszone.
 6. Jeżeli w wyniku zmiany treści Ogłoszenia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano Ogłoszenie oraz zamieści taką informację na stronie internetowej, na której zostało udostępnione Ogłoszenie.
 7. Wyjaśnienia, informacja dotycząca przedłużenia terminu składania ofert oraz zmiany treści Ogłoszenia dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępnione Ogłoszenie.
 8. Dokonana przez Zamawiającego zmiana treści Ogłoszenia, a także pisemne odpowiedzi na zadane pytania staną się integralną częścią Ogłoszenia.
 9. Pytania należy kierować do Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie  na adres, faks lub e-mail wskazany w pkt. 1 Ogłoszenia.
 10. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami w zakresie spraw związanych z procedurą postępowania jest Ewa Baran, kontakt zamówienia.publiczne@pcpr.pruszkow.pl.

 

9.Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami wraz z określeniem trybu przekazywania oświadczeń i dokumentów.

 

 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem postanowień pkt. 10.2 i pkt. 10.3.
 2. Ofertę wraz z załącznikami (również ewentualną ofertę dodatkową), uzupełniane dokumenty w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa w formie pisemnej.  
 3. W przypadku oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw uzupełnianych w trybie art. 26 ust. 3  Prawo zamówień publicznych nie obowiązuje forma faksowa oraz elektroniczna.
 4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania.
 5. Publikacja internetowa dokumentacji dotyczącej niniejszego postępowania będzie miała miejsce na stronie BIP.

 

10.Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

 

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni (zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II

Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty

 

A.        Warunki udziału w postępowaniu

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
  1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone
   w art. 22 ust.1  Pzp dotyczące:
   1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp .

 1. posiadania wiedzy i doświadczenia: ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazania przez Wykonawcę że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

- zrealizowane minimum 100 godzin poradnictwa zdrowotnego, polegające na przeprowadzeniu merytorycznym szkoleń/warsztatów/kursów/treningów/spotkań indywidualnych z  zakresu „poradnictwa zdrowotnego”,

 

W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ  do oferty oraz dokumenty/dowody potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje, opinie, protokoły odbioru).

 

Dowodami, o których mowa powyżej są: 

 • referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane lub są wykonywane, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych referencje lub inne dokumenty powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
 • w przypadku usług lub dostaw – inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. 

Dokumenty muszą być wystawione przez Zamawiającego zamówienie/odbiorcę zamówienia.

 

 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazania przez Wykonawcę że  dysponuje lub będzie dysponował w czasie realizacji zamówienia osobami wykonującymi  zamówienie posiadającymi następujące kwalifikacje:

 

 • przynajmniej jedną osobą – Edukatora zdrowotnego/pielęgniarkę posiadającą wykształcenie wyższe w tematyce związanej z edukacją zdrowotną lub aktualne prawo wykonywani zawodu (dotyczy pielęgniarki), minimum roczny staż w zakresie prowadzenia poradnictwa zdrowotnego, w tym przeprowadzenie zajęć z zakresu „poradnictwa zdrowotnego” oraz posiadającą doświadczenie w prowadzeniu zajęć/konsultacji indywidualnych w ramach poradnictwa zdrowotnego dla min. 10 osób,

 

W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Wykaz osób  sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia (należy dokładnie opisać prowadzone przez nie zajęcia ze wskazaniem tematyki pozwalającej odnieść je do zakresu przedmiotowego niniejszego zamówienia) i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).

 

 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej,  ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazania przez Wykonawcę  posiadania opłaconej  polisy  lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Polisa lub inny dokument świadczący o posiadaniu przez Wykonawcę ubezpieczenia powinny być ważne w dniu składania ofert.

 

 

 

 

B. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

 1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Zamawiający żąda:

 

 1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 2 do SIWZ).
 2. Wykazu usług, w którym Wykonawca przedstawi zrealizowane minimum 100 godzin poradnictwa zdrowotnego, polegające na przeprowadzeniu merytorycznym szkoleń/warsztatów/kursów/treningów/spotkań indywidualnych z  zakresu „poradnictwa zdrowotnego”, wraz z podaniem dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów (referencje, opinie, zaświadczenia, protokoły odbioru) potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie zgodnie z pkt. B Część II SIWZ, wykonanych  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem, przedmiotu, dat wykonania  i odbiorców oraz załączeniem dokumentów (np. listy  referencyjne, protokoły odbioru ) potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie, (Załącznik Nr 6 do SIWZ).
 3. Wykazu osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć
  w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami  na temat ich  doświadczenia
  i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, sporządzony zgodnie
  z pkt. A (Załącznik nr 7 do SIWZ).

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 1. Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 

 

 

 

 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda:

 

 1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ);
 2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia (Załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ). tj; Wykonawców, w stosunku do których nie otwarto likwidacji lub których upadłość nie ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

 

 1. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy udowodnienia Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1.2. lit. A Części II Ogłoszenia polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest zobowiązany zamieścić informacje o tym podmiocie w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia). W przypadku Wykonawcy powołującego się na zasoby innych podmiotów, taki Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów: 

aktualnego na dzień złożenia, odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 1. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że :
  1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie
   i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
  3. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania  albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym  w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  4. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów.
  1. W przypadku gdy ofertę składać będzie kilku przedsiębiorców prowadzących działalność a oferta nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo udzielone przez pozostałych wspólników.
  2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do Zamawiającego w sprawie toczącego się postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencje itp.
 4.  Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów, pełnomocnictw  lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy albo wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia  w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 

 

 

 

C.         Dokumenty i oświadczenia jakie musi zawierać Oferta

 

 1. Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia stanowiących integralną część Załącznika Nr 7.
 2. Oświadczenia wymienione w pkt. 1.1. i 1.2 lit. B Części II Ogłoszenia.
 3. Oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.
 4. Oświadczenie, czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego – Wykonawca może zamieścić niniejsze oświadczenie w formularzu ofertowym lub też w odrębnym dokumencie.
 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – Wykonawcy zobowiązani są złożyć stosowne pełnomocnictwo.
 6. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia obowiązują następujące zasady składania dokumentów:
  1. dokument wskazany w pkt lit. B Części II Ogłoszenia powinien zostać złożony w taki sposób, aby wykazać, że warunek udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia (pkt Lit A Część II Ogłoszenia) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniają łącznie (przez jednego lub kilku Wykonawców łącznie);
  2. dokument wskazany w pkt lit. B Części II Ogłoszenia powinien zostać złożony  w taki sposób, aby wykazać, że warunek udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego potencjału osobowego (pkt Lit A Część II Ogłoszenia) wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniają łącznie (przez jednego lub kilku Wykonawców łącznie),
  3. każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia musi wraz z ofertą złożyć oświadczenia wymienione w pkt 1.1 - 1.2 lit. B Części II Ogłoszenia,
  4. każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia musi złożyć oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt lit. B Części II Ogłoszenia,
  5. wszystkie dokumenty Wykonawców mogących wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia muszą wchodzić w skład danej oferty i być złożone łącznie,
  6. jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, taki Wykonawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego do złożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
  7. wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone powyżej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ III

Procedura postępowania dotycząca wyboru oferty najkorzystniejszej

 

 

1.Ocena Wykonawców i ofert

 

 1. Jeżeli Wykonawca w określonym terminie nie złożył oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 2. Jeżeli Wykonawca w określonym terminie nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 3. Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.
 4. Zapisy pkt 1.1 stosuje się odpowiednio do listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informacji o tym, iż Wykonawca nie należy do tej samej grupy kapitałowej.
 5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
 6. Zamawiający poprawi w ofercie:
  1. oczywiste omyłki pisarskie,
  2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 1. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu w celu ustalenia, czy zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne części składowe zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.Opis sposobu obliczenia ceny

 

 1. Wykonawca w formularzu ofertowym ustala maksymalne wynagrodzenie brutto za realizację przedmiotu zamówienia w zakresie przygotowania usług związanych z organizowanymi przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie: poradnictwa zdrowotnego na potrzeby projektu „WPR: Wsparcie, Pomoc, Rozwój.  Działania na rzecz deinstytucjonalizacji wobec pruszkowskich rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodzin z dziećmi  niepełnosprawnymi” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Wykonawca, dokonując kalkulacji warunków cenowych swojej oferty, jest zobowiązany do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena lub koszt lub ich istotne części składowe nie mogą być rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia. Konsekwencją złożenia oferty z rażąco niską ceną lub kosztem jest jej odrzucenie – zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.
 3. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
  i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Wykonawca określi wartość oferty z uwzględnieniem wszelkich kosztów  niezbędnych do zrealizowania zamówienia wynikających wprost z SIWZ, Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz ujmie wszystkie inne koszty i składniki w nich nie zawarte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
 5. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania  wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy, gdyż wyklucza się możliwość  roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów  niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
 6. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną. Ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę winny być uwzględnione w cenie oferty. 
 7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego (składając oświadczenie w Formularzu ofertowym lub w innym oświadczeniu), czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez podatku VAT.
 8. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym dokonywane będą w PLN. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia z Wykonawcą rozliczeń w innej walucie niż PLN.
 9. Wykonawca określa cenę oferty z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

 

 

3.Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

 

 

 1. Przy ocenie ważnych ofert (nie podlegających odrzuceniu i złożonych przez uprawnionych Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania) Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

 

 1. Cena oferty – 60%.

C= Cn/Cbx100x60%

gdzie:

C     – ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena

Cn    – oferowana najniższa cena oferty

  Cb    – oferowana cena w badanej ofercie

  100  -  wskaźnik stały

 60%  - procentowe znaczenie kryterium ceny

 

 1. Doświadczenie – 40%

 

Wykonawca otrzyma punkty za należyte wykonanie usług  (przez usługę rozumie się umowę na wykonanie usług w zakresie: poradnictwa zdrowotnego) w ramach którego przeszkolono:

 • od 11-50 osób -   10 pkt.
 • od 51-100 osób – 20 pkt.
 • od 101 – 150 osób – 30 pkt.
 • powyżej 151 osób – 40 pkt.

Wykonawca do oferty dołącza Wykaz  WYKONANYCH USŁUG do kryterium oceny ofert „Doświadczenie” w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania.

Do oferty należy dołączyć Wykaz  WYKONANYCH USŁUG do kryterium oceny ofert „Doświadczenie” w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, stanowiący Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.

 

 1. Maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów wynosi: 100. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który zdobędzie najwyższą ilość punktów - sumę punktów otrzymanych dla każdego z kryterium
 3. Zamawiający w toku badania i oceny ofert poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji  rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności  oferty  ze SIWZ, nie powodujące istotnych  zmian w treści oferty.

 

 

4.Odrzucenie oferty

 

 1. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli:
  1. jej treść nie odpowiada treści niniejszego Ogłoszenia, z zastrzeżeniem pkt 1.6 Części III Ogłoszenia;
  2. wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w pkt 9.2 Części I Ogłoszenia, na przedłużenie terminu składania ofert,
 2. Zamawiający nie może odrzucić oferty w oparciu o przesłankę przewidzianą w art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp bez uprzedniego zbadania, czy oferta wykonawcy zawiera rażąco niską cenę lub koszt. Badanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przeprowadza się zgodnie z procedurą określoną w art. 90 ust. 1 -3 ustawy Pzp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ IV

Postanowienia końcowe

 

 

1.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

                                                                               

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

2.Unieważnienie postępowania

 

Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli wypełniona zostanie jedna z przesłanek określonych w art. 93 ust. 1 pkt. 1 i 4-5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

3.Udzielenie zamówienia

 

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, mających zastosowanie w niniejszym Ogłoszeniu oraz została uznana za najkorzystniejszą.
 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty, zawiadomienie:
  • o wyborze najkorzystniejszej oferty, które będzie zawierać co najmniej:
  • nazwę i imię nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
  • informację o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni oraz powodach wykluczenia wykonawcy,
  • informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz powodach odrzucenia oferty,
 • unieważnieniu postępowania.
  1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą jest zobowiązany do stawienia się w celu jej podpisania w terminie  i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
  2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy,  Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki  do unieważnienia postępowania.
  3. W przypadku uznania za najkorzystniejszą oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów, jako warunek niezbędny zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
  4. Zasady współpracy podmiotów występujących wspólnie muszą być zgodne z dyspozycjami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

 

4.Istotne postanowienia umowy

 

Postanowienia umowy oraz zasady współpracy pomiędzy wybranym do realizacji zamówienia Wykonawcą a Zamawiającym określają Istotne postanowienia umowy stanowiące Załącznik Nr 10 i Załącznik nr 11 do Ogłoszenia.

 

5.Obowiązujące przepisy 

 

W kwestiach, które nie zostały wyjaśnione w niniejszym Ogłoszeniu zastosowanie mają przepisy odpowiednio stosowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZĘŚĆ V

Postępowanie w przypadku niezgodnego z ustawą

lub Ogłoszeniem działania Zamawiającego

 

 1. Wykonawca może poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych lub z treścią niniejszego Ogłoszenia czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie art. 138o ustawy Pzp lub treści Ogłoszenia.
 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej informując o tym wykonawców sposób przewidziany dla tej czynności w art. 138 ustawy Pzp lub niniejszym Ogłoszeniu.

 

 

 

CZĘŚĆ VI  

Załączniki

 

 1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
 2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 3. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 4. Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy (osoby fizycznej)
 5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 6. Załącznik Nr 6 – Wykaz usług
 7. Załącznik Nr 7 – Wykaz osób
 8. Załącznik Nr 8 – Wykaz usług do kryterium oceny ofert „Doświadczenie”
 9. Załącznik Nr 9 – Opis przedmiotu zamówienia
 10. Załącznik Nr 10 – Istotne postanowienia umowy
 11. Załącznik Nr 11 – Istotne postanowienia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz oferty - 3.WPR.EFS.2019

 

Formularz oferty

 

..................................................

(pieczęć firmowa)

 

Pełna nazwa Wykonawcy 

...................................................................

Adres Wykonawcy .....................................

Forma organizacyjno - prawna ……..............

NIP  .......................................................; REGON .......................................................

Nr telefonu  ..............................................; Nr telefaxu  .................................................

e-mail ……………………………………………………………………………………………

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Drzymały 30

05-800 Pruszków

 

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na realizację usług związanych z organizacją:

poradnictwa zdrowotnego

na potrzeby projektu konkursowego „WPR: Wsparcie, Pomoc, Rozwój.  Działania na rzecz deinstytucjonalizacji wobec pruszkowskich rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodzin z dziećmi  niepełnosprawnymi”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”

Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”

Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

zobowiązuję się do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w SIWZ oraz w załącznikach za cenę:

 

Nr postępowania

Tytuł wsparcia

Ilość

Wartość

netto

Podatek VAT w %

Cena brutto

1

Poradnictwo zdrowotne.

300 godzin

 

 

 

 

 1. Wykonawcy składający ofertę wypełniają  w tabelce powyższe pozycje.
 2. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ wykonać przedmiot zamówienia w terminie do  dnia 30.11.2019  r.
 3. OŚWIADCZAMY, że zadeklarowana cena zawiera wszystkie koszty składające się
  na należyte wykonanie przedmiotu umowy.
 4. AKCEPTUJE/MY* warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy.
 5. OŚWIADCZAMY/MY*, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.
 6. UWAŻAM/MY* SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
 7. OŚWIADCZAM/MY*, że istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązuje/my* się - w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:

- w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: dostarczenie Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kserokopii (potwierdzonej „za zgodność z oryginałem”) umowy współpracy lub umowy konsorcjum – określającą w szczególności zasady odpowiedzialności i rozliczeń stron najpóźniej w dniu zawarcia umowy - dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 1. Zastrzegam/my* / nie zastrzegam/my** w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu umowy w terminie wskazanym w Ogłoszeniu (Opis przedmiotu zamówienia).
 3. W trybie art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, iż wybór naszej oferty nie będzie/będzie* prowadził do powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.1 (*niewłaściwe skreślić)

(1wybór oferty Wykonawcy prowadzi do „powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego”, kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT, co może mieć miejsce  w przypadku:

 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • importu usług lub towarów,
 • mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT.)

W przypadku, gdy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawca zobowiązany jest wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usług, wartość tego towaru lub usług bez kwoty podatku VAT.  

Nazwa towaru lub usług prowadzących do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

…………………………………………………………………………………………………………………  oraz wartość tych towarów i usług bez podatku od towarów i usług: ……………..……………. zł

UWAGA! Powyższe pola zaznaczone wypełniają wyłącznie Wykonawcy, których wybór oferty prowadziłby u Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego tzn. kiedy zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług to nabywca (Zamawiający) będzie zobowiązany do rozliczenia (odprowadzenia) podatku VAT 

 

 1. Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

…………………………………………………………………………………………………………

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
 2. Oświadczamy, że Istotne postanowienia umowy – stanowiące Załącznik Nr 10 oraz istotne postanowienia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych – stanowiące Załącznik nr 11 do niniejszego Ogłoszenia zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 3. Zamówienia zrealizujemy sami/ przy udziale Podwykonawców**

           * *niepotrzebne skreślić

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia:

 1. ………………………………………………………………………………………………
 2. ……………………………………………………………………………………………..
 3. ………………………………………………………………………………………………

(wpisać zakres powierzony podwykonawcom )

 1. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem*? Tak/nie (niepotrzebne skreślić)

(*Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami 

i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.)

 

Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę (Wykonawcy lub uprawnionego do reprezentacji wykonawcy):

 

Czytelne imię i nazwisko

Podpis

Parafa

 

 

 

 

 

 1. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

…………………….………………………………………………………………………..

 1. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące załączniki, oświadczenia i dokumenty:

Rodzaj dokumentu

TAK/NIE

Załącznik nr 1 do SIWZ

Formularz oferty

 

Załącznik nr 2 do SIWZ

 • WYKONAWCY

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU

OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1

USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY – (osoby fizycznej)

 

Załącznik nr 5 do SIWZ

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

 

Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ USŁUG WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT

 

Załącznik nr 7 do SIWZ

WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

 

Załącznik nr 8 do SIWZ

WYKAZ  WYKONANYCH USŁUG

do krYterium oceny ofert „Doświadczenie”

 

Załącznik nr 9 do SIWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

 

Załącznik nr 10 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy

 

Załącznik nr 11 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy

Powierzenia przetwarzania danych osobowych

 

Pełnomocnictwo

 

Polisa od odpowiedzialności cywilnej

 

Inne dokumenty………………………………………………………………………………………..

 

 

 

........................., dn. .........................                                 …..............................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

      */ niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ 3.WPR.EFS.2019

 

 • WYKONAWCY  O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU

OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

..................................................

(pieczęć firmowa)

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art. 138o ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na realizację usług

związanych z organizacją poradnictwa zdrowotnego

 na potrzeby projektu konkursowego „WPR: Wsparcie, Pomoc, Rozwój.  Działania na rzecz deinstytucjonalizacji wobec pruszkowskich rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodzin z dziećmi  niepełnosprawnymi”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”,  Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

oświadczam/my*, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) spełniam/my* na dzień składania ofert warunki dotyczące:

 1. posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności  lub czynności  jeżeli przepisy  prawa nakładają  obowiązek  ich posiadania;
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
 3. dysponowania  odpowiednim  potencjałem   technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. sytuacji ekonomicznej i  finansowej.

 

........................., dn. .........................                                              ........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*/ niepotrzebne skreślić

**   Podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę

*** W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy Wykonawcy ubiegający o zamówienie wspólnie / członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w ich  imieniu.

Załącznik nr 3 do SIWZ 3.WPR.EFS.2019

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 

..................................................

(pieczęć firmowa)

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art. 138o ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na realizację usług

związanych z organizacją poradnictwa zdrowotnego

na potrzeby projektu konkursowego „WPR: Wsparcie, Pomoc, Rozwój.  Działania na rzecz deinstytucjonalizacji wobec pruszkowskich rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodzin z dziećmi  niepełnosprawnymi”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”,  Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

oświadczam/my*,  że na dzień składania ofert nie podlegam/my* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

 

........................., dn. .........................                                 …..............................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

 

*/ niepotrzebne skreślić

 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ 3.WPR.EFS.2019

 

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

(osoby fizycznej)

 

..................................................

(pieczęć firmowa)

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art. 138o ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na realizację usług

związanych z organizacją poradnictwa zdrowotnego

na potrzeby projektu konkursowego „WPR: Wsparcie, Pomoc, Rozwój.  Działania na rzecz deinstytucjonalizacji wobec pruszkowskich rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodzin z dziećmi  niepełnosprawnymi”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”,  Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

oświadczam/my*, że na dzień składania ofert nie podlegam/my* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986)

zgodnie z którym wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

 

 

........................., dn. .........................                                 …..............................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

*/ niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do SIWZ 3.WPR.EFS.2019

 

INFORMACJA

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ


 

Organizacja poradnictwa zdrowotnego na potrzeby projektu konkursowego „WPR: Wsparcie, Pomoc, Rozwój.  Działania na rzecz deinstytucjonalizacji wobec pruszkowskich rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodzin z dziećmi  niepełnosprawnymi”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”,  Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

ZAMAWIAJĄCY:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Drzymały 30

05-800 Pruszków

e-mail: zamowienia.publiczne@pcpr.pruszkow.pl

 

informuję, że na dzień składania ofert nie należę */ należę * do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

(* niepotrzebne skreślić)

 

W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, poniżej należy podać
LISTĘ PODMIOTÓW należących do tej samej grupy kapitałowej.

 

1.       __________________________________________________________ ,

2.       __________________________________________________________ ,

3.       __________________________________________________________ ,

 

 (nazwa podmiotu, adres)

 

Określenie „grupa kapitałowa” należy rozumieć zgodnie z definicją znajdującą się  w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r.  o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

 

Podpis(y)

Lp.

Nazwa

Wykonawcy

Imię i Nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

Pieczęć Wykonawcy

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

........................., dn. .........................                                 …..............................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 3.WPR.EFS.2019

 

WYKAZ USŁUG

WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT

 

..................................................

(pieczęć firmowa)

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie art. 138o ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na realizację usług

związanych z organizacją poradnictwa zdrowotnego

na potrzeby projektu konkursowego „WPR: Wsparcie, Pomoc, Rozwój.  Działania na rzecz deinstytucjonalizacji wobec pruszkowskich rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodzin z dziećmi  niepełnosprawnymi”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”,  Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

oświadczam, że wykonałem/liśmy* nw. usługi

 

 

Lp.

Przedmiot zamówienia*

Termin  realizacji

Nazwa odbiorcy /adres

Data

rozpoczęcia

Data

zakończenia

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

* należy wskazać zrealizowane minimum 100 godzin poradnictwa zdrowotnego, polegające na przeprowadzeniu merytorycznym szkoleń/warsztatów/kursów/treningów/spotkań indywidualnych z  zakresu „poradnictwa zdrowotnego”

 

 

 

W załączeniu przedkładamy dokumenty potwierdzające że usługi  zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru).

 

 

........................., dn. .........................                                 …..............................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7 do SIWZ 3.WPR.EFS.2019

 

WYKAZ OSÓB KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

 

 

..................................................

(pieczęć firmowa)

 

Organizacja poradnictwa zdrowotnego na potrzeby projektu konkursowego „WPR: Wsparcie, Pomoc, Rozwój.  Działania na rzecz deinstytucjonalizacji wobec pruszkowskich rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodzin z dziećmi  niepełnosprawnymi”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”,  Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Nazwisko
i Imię

Wykształcenie

 

Proponowana rola w realizacji zamówienia (wskazanie tematu z zakresu programowego wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia, który będzie prowadzony przez daną osobę)

Posiadane  doświadczenie

(opis szkoleń prowadzonych przez daną osobę, z zaznaczeniem czy były to szkolenia/treningi/warsztaty oraz dokładne określenie zakresu tematycznego, opis kwalifikacji dedykowanej osoby – Edukatora zdrowotnego/pielęgniarkę posiadającą wykształcenie wyższe w tematyce związanej z edukacją zdrowotną lub aktualne prawo wykonywani zawodu (dotyczy pielęgniarki), minimum roczny staż w zakresie prowadzenia poradnictwa zdrowotnego, w tym przeprowadzenie zajęć z zakresu „poradnictwa zdrowotnego” oraz posiadającą doświadczenie w prowadzeniu zajęć/konsultacji indywidualnych w ramach poradnictwa zdrowotnego dla min. 10 osób)

Podstawa dysponowania*

 

 

 

 

zasób własny (np. umowa o pracę, zlecenia, współpracy) / zasób podmiotu trzeciego**

*Niepotrzebne skreślić

**należy określić podstawę prawną (np.: umowa o pracę, umowa zlecenie), a przypadku gdy dana osoba będzie udostępniona Wykonawcy przez podmiot trzeci należy w podstawie dysponowania wpisać „umowa z podmiotem trzecim” oraz załączyć stosowne zobowiązanie, o którym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

........................, dn. .........................                                  …..............................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 8 do SIWZ 3.WPR.EFS.2019

 

..................................................

(pieczęć firmowa)

 

WYKAZ  WYKONANYCH USŁUG

do krYterium oceny ofert „Doświadczenie”

 

Organizacja poradnictwa zdrowotnego na potrzeby projektu konkursowego „WPR: Wsparcie, Pomoc, Rozwój.  Działania na rzecz deinstytucjonalizacji wobec pruszkowskich rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodzin z dziećmi  niepełnosprawnymi”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”,  Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

 

Lp.

Przedmiot usługi

(dokładna tematyka, wskazanie czy dotyczy umowy, ilość osób)

Odbiorca  

(w przypadku gdy odbiorcą byli bezpośrednio osoby wystarczy podać ich ilość)

Data wykonania usługi

(rozpoczęcie i zakończenie)

Wartość usługi

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

........................, dn. .........................                                  …..............................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 9 do SIWZ 3.WPR.EFS.2019

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁOŻENIA OGÓLNE DO REALIZACJI PORADNICTWA ZDROWOTNEGO

 

 1. Miejsce realizacji poradnictwa zdrowotnego na terenie np. powiatu pruszkowskiego.
 2. Ilekroć w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia jest mowa o godzinie dydaktycznej należy przez to rozumieć jednostkę czasu równą 45 minut.
 3. Po stronie Wykonawcy leży zabezpieczenie organizacji i przebiegu poradnictwa zdrowotnego.
 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zatrudnieniem wykwalifikowanych wykładowców/kadry trenerskiej z udokumentowanym doświadczeniem trenerskim i kwalifikacjami w zakresie poradnictwa zdrowotnego (w tym m.in. koszty honorarium, dojazdu, opracowania merytorycznych materiałów).
 5. Materiały szkoleniowo – dydaktyczne powinny być zapewnione dla każdego Uczestnika Projektu w formie drukowanej, oprawionej, umożliwiającej swobodną analizę
  (np. skryptu).
 6. Każde poradnictwo zdrowotne powinnno zakończyć się wydaniem odpowiedniego zaświadczenia/certyfikatu/dyplomu. (Wzór dokumentu będzie ustalony z Zamawiającym).
 7. Harmonogramy poradnictwa zdrowotnego będą ustalone z Zamawiającym.
 8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji z poradnictwa zdrowotnego oraz informowanie Zamawiającego o rezygnacji z uczestnictwa w konsultacjach indywidualnych poradnictwa zdrowotnego lub nieobecności na konsultacjach indywidualnych poradnictwa zdrowotnego Uczestników Projektu w trakcie jego trwania.
 9. Wykonawca ma zapewnić Zamawiającemu oraz instytucjom współfinansującym projekt oraz innym instytucjom upoważnionym do kontroli pełnej dostępności do dokumentacji dotyczącej wykonywania umowy.
 10.  Wykonawca zobowiązany będzie do zgłaszania Zamawiającemu na piśmie zmian organizacyjnych poradnictwa zdrowotnego oraz problemów dotyczących realizacji przedmiotu umowy.
 11. Wykonawca zobowiązany jest stosowania w całej prowadzonej dokumentacji emblematów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz UE.
 12. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania jednego kompletnego egzemplarza dokumentacji (tj. sprawozdania z wykonania zadania, kserokopie listy obecności, dyplomy lub zaświadczenia oraz dokumentację zdjęciową i innych ustalonych z Zamawiającym) Zamawiającemu.
 13. Poradnictwo zdrowotne jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE DO REALIZACJI

PORADNICTWA ZDROWOTNEGO

 

 1. Miejsce realizacji poradnictwa zdrowotnego na terenie np. powiatu pruszkowskiego.
 2. Realizacja łącznie: 30 rodzin x 10 godzin/rodzinę  – łącznie 300 godzin, z czego:
 1. Poradnictwo zdrowotne  jest działaniem uzupełniającym w kontekście celu głównego projektu, jakim jest poprawa funkcjonowania rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2. Poradnictwo zdrowotne ma na celu poprawę kompetencji czysto miękkich – budowania relacji między członkami rodziny oraz ich otoczeniem.
 3. Poradnictwo realizowane będzie w formie diagnozy i serii wizyt bezpośrednio w domach rodzin korzystających ze wsparcia..
 4. Poradnictwo zdrowotne jest szczególnie ważne w przypadku osób niepełnosprawnych i ich otoczenia – dzięki zdobyciu cennych umiejętności i aktualizacja wiedzy nt. dostępnych rozwiązań i narzędzi, znacząco poprawi funkcjonowanie rodziny, pozwoli skupić się na rozwoju innych umiejętności, ale także zachęci do dalszego poszukiwania nowości, ułatwień i pomocy specjalistów/ek, w tym w ofercie instytucji takich jak OPS czy PCPR.
 5. Poradnictwo zdrowotne będzie czynnikiem pozytywnie wpływającym na trwałość pozostałych efektów niniejszego projektu.
 6. Obszar diagnostyczny:
  • Rozpoznanie sytuacji socjalno – bytowej rodziny.
  • Ocena stanu higienicznego członków rodziny (przede wszystkim dzieci) i miejsca, w którym zamieszkuje rodzina.
  • Rozpoznanie zagrożeń zdrowotnych członków rodziny.
  • Ocena wiedzy i umiejętności w zakresie opieki i pielęgnacji dzieci.
  • Ocena wydolności opiekuńczej rodziny (pod kątem zdrowotnym).
  • Ocena stanu ogólnego dziecka, jego rozwoju psychosomatycznego.
 7. Obszar edukacyjny:
 • Rozpoznawanie, ocena i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym klientów.
 • Edukacja zdrowotna, w tym dokonywanie oceny poziomu wiedzy, umiejętności i motywacji uczestników projektu do zachowań prozdrowotnych.
 • Prowadzenie działań profilaktycznych u podopiecznych z grup ryzyka zdrowotnego.
 • Edukacja w zakresie planowania rodziny.
 • Edukacja kobiety we wszystkich okresach życia do prowadzenia samoobserwacji, do podejmowania działań wczesnego wykrywania i likwidacji czynników ryzyka nowotworowego.
 • Prowadzenie czynnego poradnictwa w zakresie profilaktyki chorób wieku dziecięcego i chorób ginekologicznych, onkologicznych (m. in. omawianie znaczenia systematycznych badań profilaktycznych w poradni pediatrycznej).
 • Wskazywanie możliwości udzielania pomocy i wsparcia odpowiednich instytucji, organizacji, specjalistycznych poradni.
 1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić oraz ponieść następujące koszty związane z organizacją i realizacją poradnictwa zdrowotnego:
 • zapewnić uczestnikom poradnictwa zdrowotnego odpowiednie materiały szkoleniowe (tzn. materiały szkoleniowe związane z tematyką poradnictwa zdrowotnego 30 kpl.+1 kpl.), które po zakończeniu konsultacji indywidualnych w ramach poradnictwa zdrowotnego przejdą w posiadanie absolwentów (30 kpl.) i Zamawiającego w celu dokumentacji prawidłowości realizacji usługi (1 kpl.),
 • wykonać i przedstawić zamawiającemu szczegółowy program oraz harmonogram poradnictwa zdrowotnego i materiały szkoleniowe dla uczestników przed rozpoczęciem konsultacji indywidualnych w ramach poradnictwa zdrowotnego,
 • wystawić  uczestnikom poradnictwa zdrowotnego zaświadczenia/certyfikaty o ukończeniu poradnictwa zdrowotnego zawierających informację o jego temacie oraz wymiarze godzin, 
 • przeprowadzić ewaluację poradnictwa zdrowotnego – dokonać oceny konsultacji indywidualnych w ramach poradnictwa zdrowotnego za pomocą ankiet ewaluacyjnych zatwierdzonych przez Zamawiającego,
 • opracować i przedłożyć Zamawiającemu w terminie 14 dni kalendarzowych od zakończenia usługi raport z realizacji usługi poradnictwa zdrowotnego oraz listy obecności uczestników na zajęciach w poszczególnych dniach poradnictwa zdrowotnego, listy poświadczające odbiór materiałów dydaktycznych, listy poświadczające odbiór certyfikatów, kopie certyfikatów (zaświadczeń o ukończeniu konsultacji indywidualnych w ramach poradnictwa zdrowotnego) przekazanych uczestnikom, ankiety ewaluacyjne wypełnione przez uczestników konsultacji indywidualnych w ramach poradnictwa zdrowotnego oraz dziennik zajęć, 
 • prowadzić dokumentację wykonanych usług zgodnie z zasadami dokumentowania działań wykonywanych w projektach finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny,
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli realizacji zamówienia.
 1. W ramach prowadzenia konsultacji indywidulanych w ramach poradnictwa zdrowotnego prowadzona może być następująca dokumentacja (Zamawiający ustali z Wykonawcą jej zakres szczegółowy):
  • Wywiad środowiskowy oraz ankieta diagnostyczno – ewalaucyjna.
  • Diagnoza problemowa rodziny.
  • Plan pracy w ramach konsultacji indywidualnych.
  • Pisemna ocena realizacji planu pracy w ramach konsultacji indywidualnych.
  • Systematyczne notatki dotyczące wszelkich działań podejmowanych podczas konsultacji indywidualnych.
  • Inna niezbędna dokumentacja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 10 do SIWZ 3.WPR.EFS.2019

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

 

 

UMOWA nr …………….

 

Zawarta w dniu …………………….. r. w Pruszkowie pomiędzy:

Powiatem Pruszkowskim – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, NIP: 534-20-52-037, REGON: 014939516, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Radosława Kowalczyka  – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

firmą …………………………………………… z siedzibą w Warszawie, przy ul. ……………………………………..,  
o numerze NIP: ……………………………………………., nr REGON: …………………………,

reprezentowaną przez ………………………………….. – …………………………………,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

 

§ 1

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne  w trybie art. 138o ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

 

§ 2

 1. Wykonawca zobowiązuje się do organizacji i przeprowadzenia konsultacji indywidualnych w ramach poradnictwa zdrowotnego, którego zakres programowy określa szczegółowo SIWZ oraz właściwe załączniki w ramach postępowania dot. poradnictwa zdrowotnego.
 2. Poradnictwo zdrowotne wskazane w pkt. 1 dalej zbiorczo określone zostały jako poradnictwo zdrowotne.
 3. Poradnictwo zdrowotne jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu konkursowego „WPR: Wsparcie, Pomoc, Rozwój.  Działania na rzecz deinstytucjonalizacji wobec pruszkowskich rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodzin z dziećmi  niepełnosprawnymi”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”,  Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 4. Wykaz uczestników poradnictwa zdrowotnego zostanie przekazany Wykonawcy przed rozpoczęciem konsultacji indywidualnych w ramach poradnictwa zdrowotnego. Poradnictwo zdrowotne będzie prowadzone, na zasadach i w sposób określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), która staje się załącznikiem do niniejszej umowy, z uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy.
 5. Termin realizacji poradnictwa zdrowotnego zostanie ustalony przez Zamawiającego z Wykonawcą, nie później jednak niż 3 dni przed rozpoczęciem każdego poradnictwa zdrowotnego.
 6. W razie nieustalenia terminów w okresie 3 dni od przedstawienia pierwszej propozycji przez Zamawiającego Zamawiający ma prawo jednostronnego ustalenia terminu poradnictwa zdrowotnego.
 7. Zamawiający zastrzega możliwość odstępstwa od ustalonego sposobu przeprowadzenia poradnictwa zdrowotnego w zależności od postępów prowadzonej przez niego rekrutacji.
 8. Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia i warunki do należytego wykonania niniejszej umowy oraz kadrę z odpowiednimi kwalifikacjami.
 9. Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym na każdym etapie realizacji umowy.

 

§ 3

 1. Wykonawca zapewni prowadzenie poradnictwa zdrowotnego zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ.
 2. Zastosowane metody nauczania muszą uwzględniać indywidualne podejście do każdego z uczestników. Realizacja poradnictwa zdrowotnego powinna odbywać się w oparciu o nowoczesne metody i techniki dydaktyczno-pedagogiczne.
 3. Warunki pracy osób uczestniczących w poradnictwa zdrowotnego będą zgodne z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Wykonawca zapewni kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje i umiejętności wykładowców/trenerów adekwatne do zakresu programowego prowadzonych przez nich poradnictwa zdrowotnego. W sytuacjach losowych, jakie mogą wystąpić po stronie kadry dydaktycznej – dopuszcza się możliwość dokonania zmian w składzie kadry dydaktycznej, w takim przypadku wykonawca zapewni osoby na zastępstwo o co najmniej  równorzędnych kwalifikacjach po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego.  
 5. W przypadku, gdy wystąpi okoliczność, że zbędnym lub niemożliwym stanie się przeprowadzenie poradnictwa zdrowotnego dla liczby osób wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby osób skierowanych na poradnictwo zdrowotne oraz w konsekwencji powyższego prawo zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
 6. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zróżnicowany poziom zdrowia, wykształcenia, umiejętności i wiedzy każdego z uczestników poradnictwa zdrowotnego.
 7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić uczestnikom materiały szkoleniowe które zostaną ujęte w cenie i przejdą na własność uczestników poradnictwa zdrowotnego. Wykonawca zobowiązany jest przed wystawieniem faktury przekazać Zamawiającemu po jednym egzemplarzu każdego materiału szkoleniowego przekazywanego uczestnikom poradnictwa zdrowotnego.
 8. Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego udostępnić wszystkie dokumenty związane z realizowanym projektem (zarówno w miejscu realizacji projektu jak i dostarczyć je Zamawiającemu).
 9. Strony wskazują osoby uprawnione do kontaktów w trakcie realizacji niniejszej umowy:
  • ze strony Zamawiającego: ……………..
  • ze strony Wykonawcy: ……………....

 

§ 4

 1. Wykonawca zobowiązuje się przenieść i przenosi na Zamawiającego, bez ograniczeń terytorialnych, czasowych, ani ilościowych, autorskie prawa majątkowe, w tym prawa zezwalania na wykonywanie praw zależnych, do rozporządzania oraz korzystania z wszystkich utworów w rozumieniu prawa autorskiego powstałych w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a w szczególności materiałów szkoleniowych wytworzonych podczas realizacji niniejszej umowy (dalej: Utwór), w całości lub w dowolnej części, na wszystkich znanych w chwili zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, w tym na następujących polach eksploatacji:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 3. w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1. Przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich, w tym praw zezwalania na wykonywanie praw zależnych, zgodnie z ust. 1 powyżej i następuje w stosunku do poszczególnych Utworów każdorazowo z chwilą przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę w jakiejkolwiek formie (w tym cyfrowej lub papierowej) i w jakiejkolwiek postaci (w tym ukończonej lub nieukończonej) poszczególnych Utworów. Jeżeli przekazanie Utworu następuje przez przekazanie nośnika, na którym Utwór jest utrwalony, z chwilą jego przekazania na Zamawiającego przechodzi własność nośnika.
 2. Wykonawca oświadcza, że każdy utwór będzie oryginalny i indywidualny, oraz że korzystanie z Utworu przez Zamawiającego na wszystkich określonych w ustępie 1 powyżej polach eksploatacji nie naruszy prawa ani prawem chronionego dobra osoby trzeciej, a odpowiedzialność za ewentualne naruszenia tych praw i wszelkie wyrządzone w związku z tymi naruszeniami szkody, zarówno wobec Zamawiającego i jego bezpośrednich lub pośrednich następców prawnych, jak i osób trzecich, będzie ponosić Wykonawca.

 

§ 5

 1. Przy założeniu wykonania zamówienia określonego w SIWZ Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za poradnictwo zdrowotne (zgodnie z ofertą z dnia …..  stanowiąca integralną część umowy), w wysokości:  ……………….. … zł brutto (słownie: …).
 1. Wynagrodzenie określone w ust. 1  obejmuje wykonanie pełnego zakresu usług, określonych w SIWZ oraz w umowie, a w szczególności wynagrodzenie za stworzenie, przekazanie Zamawiającemu oraz przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich w tym praw zależnych na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie uzależnione od faktycznej ilości konsultacji indywidualnych w ramach poradnictwa zdrowotnego – stosownie do formularza cenowego. 
 2. Wykonawca nie może pobierać od uczestników konsultacji indywidualnych w ramach poradnictwa zdrowotnego żadnych opłat.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości strony zgodnie postanawiają, że koszt materiałów szkoleniowych,  sprzętu, dojazdu egzaminów (jeżeli dotyczy) – pokrywa Wykonawca i został uwzględniony w wynagrodzeniu, o którym mowa w ust 1.
 4. Rozliczenie za wykonane usługi nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT. Wykonawca może wystawiać faktury cząstkowe, na koniec każdego miesiąca.
 5. Wykonawca wystawia cząstkowe faktury VAT w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w formularzu cenowym.  Warunkiem wystawienia faktury jest podpisanie przez strony protokołów potwierdzających prawidłowe wykonanie konsultacji indywidualnych w ramach poradnictwa zdrowotnego, objętego fakturą.
 6. Zapłata za wykonaną usługę konsultacji indywidualnych w ramach poradnictwa zdrowotnego będzie dokonana przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury  przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane w treści faktury VAT.

 

§ 6

Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany w całości do dnia 31 listopada 2019 roku.

 

§ 7

Wykonawca jest zobowiązany do:

 1. Miejsce realizacji poradnictwa zdrowotnego na terenie np. powiatu pruszkowskiego.
 2. Ilekroć w Opisie Przedmiotu Zamówienia jest mowa o godzinie dydaktycznej należy przez to rozumieć jednostkę czasu równą 45 minut.
 3. Po stronie Wykonawcy leży zabezpieczenie organizacji i przebiegu poradnictwa zdrowotnego.
 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zatrudnieniem wykwalifikowanych wykładowców/kadry trenerskiej z udokumentowanym doświadczeniem trenerskim i kwalifikacjami w zakresie poradnictwa zdrowotnego (w tym m.in. koszty honorarium, dojazdu, opracowania merytorycznych materiałów).
 5. Materiały szkoleniowo – dydaktyczne powinny być zapewnione dla każdego Uczestnika Projektu w formie drukowanej, oprawionej, umożliwiającej swobodną analizę
  (np. skryptu).
 6. Każde poradnictwo zdrowotne powinino zakończyć się wydaniem odpowiedniego zaświadczenia/certyfikatu/dyplomu. (Wzór dokumentu będzie ustalony z Zamawiającym).
 7. Harmonogramy poradnictwa zdrowotnego będą ustalone z Zamawiającym.
 8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji z poradnictwa zdrowotnego oraz informowanie Zamawiającego o rezygnacji z uczestnictwa w konsultacjach indywidualnych poradnictwa zdrowotnego lub nieobecności na konsultacjach indywidualnych poradnictwa zdrowotnego Uczestników Projektu w trakcie jego trwania.
 9. Wykonawca ma zapewnić Zamawiającemu oraz instytucjom współfinansującym projekt oraz innym instytucjom upoważnionym do kontroli pełnej dostępności do dokumentacji dotyczącej wykonywania umowy.
 10.  Wykonawca zobowiązany będzie do zgłaszania Zamawiającemu na piśmie zmian organizacyjnych poradnictwa zdrowotnego oraz problemów dotyczących realizacji przedmiotu umowy.
 11. Wykonawca zobowiązany jest stosowania w całej prowadzonej dokumentacji emblematów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz UE.
 12. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania jednego kompletnego egzemplarza dokumentacji (tj. sprawozdania z wykonania zadania, kserokopie listy obecności, dyplomy lub zaświadczenia oraz dokumentację zdjęciową i innych ustalonych z Zamawiającym) Zamawiającemu.
 13. Poradnictwo zdrowotne jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

§ 8

 1. Istotne zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności poprzez zawarcie odpowiedniego aneksu do umowy.
 2. Istotne zmiany treści umowy mogą wynikać z następujących okoliczności:
 1. w zakresie wysokości wynagrodzenia tylko w związku ze zmianą przepisów podatkowych (zmian stawki podatku VAT),
 2. w przypadku gdy nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa wymagająca wprowadzenia odpowiednich modyfikacji w umowie,
 3. w przypadku gdy w trakcie dokonywania bieżących uzgodnień z Zamawiającym, inną instytucją lub osobą fizyczną, nastąpiła istotna zmiana w zakresie rozwiązań projektowych,
 4. inne, niemożliwe do przewidzenia na etapie realizacja przedmiotu zamówienia.
 1. W przypadku wystąpienia Wykonawcy z wnioskiem o zmianę postanowień zawartej umowy, zobowiązany jest on do wykazania i udokumentowania zaistnienia jednej z przesłanek wymienionych w ust.2 niniejszego paragrafu.
 2. Zmiany treści umowy dopuszczone w niniejszym paragrafie nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia określonego w § 3 niniejszej umowy z zastrzeżeniem ust. 2 pkt.

 

 

§ 9

1.   Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości realizacji przedmiotu umowy.

 1. W przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę Zamawiający może wezwać Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych uchybień w wyznaczonym przez siebie terminie. Brak usunięcia uchybień w wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od niniejszej umowy. Z prawa tego Zamawiający może skorzystać w terminie 30 dni od upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy w wezwaniu do usunięcia uchybień. Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić również w razie niezrealizowania któregokolwiek z kursów w ustalonym terminie – w tym przypadku z prawa odstąpienia Zamawiający może odstąpić w terminie 7 dni od ustalonego terminu przeprowadzenia kursu.
 2. W razie nierozpoczęcia przez Wykonawcę konsultacji indywidualnych w ramach poradnictwa zdrowotnego w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami SIWZ i niniejszej umowy Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić, a Wykonawca wówczas zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust 1 niniejszej umowy. Z prawa odstąpienia Zamawiający ma prawo skorzystać w terminie 30 dni o ustalonego terminu rozpoczęcia któregokolwiek z konsultacji indywidualnych w ramach poradnictwa zdrowotnego.

 

§ 10

 1. W przypadku stwierdzenia nienależytej realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie, (tj. niezgodne z umową, ofertą lub SIWZ) przedmiotu umowy, a w szczególności:
  1. niedotrzymanie terminu realizacji umowy (w tym terminu dostarczenia CV trenerów, terminu dostarczenia polisy NNW) - w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,
  2. niedotrzymanie terminów dostarczenia dokumentacji dla poszczególnej konsultacji indywidualnych poradnictwa zdrowotnego w wysokości 2% wartości wynagrodzenia za konsultacje indywidualne w ramach poradnictwa zdrowotnego wyliczone w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w formularzu cenowym za każdy dzień opóźnienia,
  3. nieprzekazanie materiałów szkoleniowych bądź przekazanie materiałów nienależytej jakości (w szczególności bez wymaganego oznaczenia odpowiednimi logotypami bądź napisami)  - w wysokości 3% wynagrodzenia za konsultacje indywidualne w ramach poradnictwa zdrowotnego w której stwierdzono brak bądź nienależyte materiały szkoleniowe, wyliczonego w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w formularzu cenowym za każdy dostrzeżony brak,
  4. odmowa udostępnienia dokumentacji o której mowa w § 3 ust. 8 niniejszej umowy bądź odmowa zawarcia umowy o której mowa w § 11 ust. 4 – w wysokości 3% wartości przedmiotu umowy, 
  5. jakiekolwiek inne niż wskazane powyżej nienależyte wykonanie którejkolwiek z części składowych przedmiotu umowy – w wysokości 2% wynagrodzenia za konsultacje indywidualne w ramach poradnictwa zdrowotnego w których stwierdzono uchybienie, wyliczonego w oparciu o ceny jednostkowe wskazane w formularzu cenowym za każdy dostrzeżony brak
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych z przysługującej wykonawcy zapłaty.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości przedmiotu umowy o której mowa w § 5 ust. 1.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wystąpienia z żądaniem zapłaty.
 4. Jeżeli wysokość poniesionej przez Zamawiającego szkody przewyższy wysokość kar umownych, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
 5. Jeżeli przyczyną odstąpienia od umowy będzie stwierdzona niezgodność konsultacji indywidualnych w ramach poradnictwa zdrowotnego z warunkami SIWZ(w szczególności mniejsza liczba godzin kursu, zmieniona samowolnie przez Wykonawcę kadra szkoleniowa), Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy zapłaty wynagrodzenia za zrealizowaną część umowy.

§ 11

 1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
 2. Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez Wykonawcę od Zamawiającego, w szczególności informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę  służbową, tajemnicę handlową a także inną będącą przedmiotem niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym niniejszą umową.
 3. Wykonawca odpowiada za szkodę, wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom niniejszej umowy.

 

§ 12

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy.
 2. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu do wglądu wszystkie dokumenty związane z realizacją niniejszej umowy, w tym dokumenty finansowe. Prawo wglądu pozostaje w mocy przez cały okres realizowania przez Zamawiającego Projektu w ramach którego została zawarta niniejsza umowa. W razie przedłużenia terminu o którym mowa w zdaniu ostatnim Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę przed upływem tego terminu.
 3. W razie kontroli realizacji Projektu, w ramach którego została zawarta niniejsza umowa przez podmioty trzecie Wykonawca zobowiązuje się umożliwić przeprowadzenie kontroli w jego siedzibie - o ile żądanie takie zgłoszą kontrolujące podmioty. 
 4. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych uczestników na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) i oświadcza, że spełnia warunki techniczne i organizacyjne umożliwiające zabezpieczenie zbioru ich danych osobowych. Dane osobowe uczestników projektu mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z realizacją Projektu w ramach którego została zawarta niniejsza umowa. Wykonawca może zostać zobowiązany do zawarcia z Zamawiającym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z odpowiednimi postanowieniami umowy łączącej Zamawiającego z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.
 5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Wykonanie przedmiotu umowy realizowane jest w ramach w ramach projektu konkursowego „WPR: Wsparcie, Pomoc, Rozwój.  Działania na rzecz deinstytucjonalizacji wobec pruszkowskich rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodzin z dziećmi  niepełnosprawnymi”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”,  Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

§ 13

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                         WYKONAWCA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 11 do SIWZ 3.WPR.EFS.2019

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

UMOWA nr …………….

 

Zawarta w dniu …………………….. r. w Pruszkowie pomiędzy:

Powiatem Pruszkowskim – Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, NIP: 534-20-52-037, REGON: 014939516, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Radosława Kowalczyka  – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

zwanym dalej „Administratorem”,

a

firmą …………………………………………… z siedzibą w Warszawie, przy ul. ……………………………………..,  
o numerze NIP: ……………………………………………., nr REGON: …………………………,

reprezentowaną przez ………………………………….. – …………………………………,

zwanym dalej „Procesorem”,

 

następującej treści:

§ 1

Dla potrzeb niniejszej Umowy, o ile z treści i celu umowy nie wynika inaczej, przyjmuje się następujące znaczenie dla poniżej wymienionych sformułowań:

 1. „umowa” – niniejsza umowa,
 2. „RODO” - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1)
 3. „dane osobowe” – są to wszelkie informacje oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 4. „przetwarzanie danych osobowych” – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 5.  „projekt” - projekt konkursowy „WPR: Wsparcie, Pomoc, Rozwój.  Działania na rzecz deinstytucjonalizacji wobec pruszkowskich rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodzin z dziećmi  niepełnosprawnymi”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”,  Poddziałania 9.2.1 „Zwiększenie dostępności usług społecznych”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

§ 2

 1. Administrator, w związku z zawartą umową ramową z dnia z dnia 13 grudnia 2017 zawartej pomiędzy Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa   – Instytucją Pośredniczącej, a Powiatem Pruszkowskim/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków – Beneficjentem – na podstawie zgody Instytucji Pośredniczącej na powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom wykonującym zadania związane z udzieleniem wsparcia i realizacją Projektu,  powierza Procesorowi przetwarzanie danych osobowych uczestników świadczenia opieki nad dzieckiem, który jest podmiotem realizującym wsparcie określone w:
 1. Umowie nr ......... z dnia ............ r. zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,
 1. Administratorem zbioru danych osobowych uczestników projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 jest Marszałek Województwa Mazowieckiego mający swoją siedzibę przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa.

§ 3

 1. Procesor oświadcza, iż zna przepisy RODO i zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z tymi przepisami. W szczególności do obowiązków tych należy stworzenie i stosowanie przy przetwarzaniu danych odpowiednich procedur i zabezpieczeń technicznych, informatycznych i prawnych wymaganych przepisami prawa.
 2. Administrator upoważnia Procesora do wydawania osobom biorącym udział w realizacji przedmiotowej umowy/umów, o których mowa w  § 2 pkt. 1:
 1. imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy)
 2. oraz imiennych odwołań upoważnień (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej umowy)  do przetwarzania danych osobowych.
 1. Procesor wyda osobom biorącym udział w realizacji przedmiotowej umowy/umów dodatkowo:
 1. Oświadczenia wykładowcy/trenera/opiekuna dot. przetwarzania danych osobowych (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy)
 2. oraz Oświadczenia kadry dot. stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy).
 1. Procesor ograniczy dostęp do danych osobowych wyłącznie do osób posiadających imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w pkt. 2 podpunkt 1 niniejszego paragrafu.
 2. Procesor zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania Administratorowi kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem wystawionych upoważnień, wskazanych w pkt. 2 podpunkt 1 niniejszego paragrafu.
 3. Imienne upoważnienie, o którym mowa w pkt. 2 podpunkt 1 niniejszego paragrafu, jest ważne do dnia rozliczenia wykonania niniejszej umowy przez Zamawiającego.
 4. Procesor prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy.
 5. Procesor jest zobowiązany do przechowywania/archiwizacji – w swojej siedzibie - wydanych pracownikom upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz ich ewidencji łącznie z dokumentacją związaną z realizacją wsparcia określonego w umowie/umowach §2 pkt. 1, zawartej/zawartych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, do dnia 31 grudnia 2020 r.
 6. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania obejmuje: imię i nazwisko, datę
  i miejsce urodzenia, PESEL.
 7. Dane powierzone Procesorowi mogą być przez niego wykorzystane jedynie w celu realizacji przedmiotu umowy.
 8. Procesor niezwłocznie informuje Administratora o:
  1. wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu,
  2. wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem.
 9.  Procesor zobowiązuje się do udzielenia Procesorowi, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej, której funkcję – dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, a w szczególności niezwłocznego przekazywania o każdym przypadku naruszenia przez niego i jego współpracowników obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.
 10. Procesor umożliwi Administratorowi Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli zgodności z ustawą i rozporządzeniem, oraz z niniejszą umową powierzenia przetwarzania danych osobowych; zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu co najmniej   5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli.
 11. W przypadku powzięcia przez Administratora, Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Zarządzającą wiadomości o rażącym naruszeniu przez zobowiązań wynikających z ustawy i rozporządzenia, Procesor umożliwi Administratorowi, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie upoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu, o którym mowa w ust. 10.
 12. Kontrolerzy Administratora, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej, lub podmiotów przez nie upoważnionych, mają w szczególności prawo:
  1. wstępu, w godzinach pracy Procesora, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe poza zbiorem danych osobowych, i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z ustawą, rozporządzeniem oraz niniejszą umową,
  2. żądania złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz wzywanie i przesłuchiwanie pracowników w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
  3. wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii,
  4. przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych.
 13. Procesor jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku przeprowadzonych przez Powierzającego, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą lub przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.
 14. Procesor może przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie Powierzenia.
 15. Procesor zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe zgodnie z udokumentowanymi poleceniami Administratora, przy czym za takie udokumentowane polecenia uważa się polecenia przekazywane drogą elektroniczną lub na piśmie.
 16. Przy przetwarzaniu danych osobowych, Procesor zobowiązuje się do przestrzegania RODO.
 17. Procesor oświadcza, że dysponuje zasobami, doświadczeniem, wiedzą fachową i wykwalifikowanym personelem, które umożliwiają mu prawidłowe wykonywanie Umowy Powierzenia oraz wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 18. Procesor oświadcza, że podjął skuteczne środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przed ich udostepnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą lub nieuzasadnioną modyfikacją. Procesor zobowiązuje się do przestrzegania wymogów RODO dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania, w tym środków technicznych i organizacyjnych o których mowa w art. 32 RODO.
 19. Procesor zobowiązuje się uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje pomagać Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO, w szczególności, Procesor zobowiązuje się przekazywać Administratorowi informacje oraz wykonywać jego polecenia dotyczące stosowania środków zabezpieczenia będących przedmiotem Umowy Powierzenia oraz zawiadamiania o tym organu nadzorczego lub osób, których dane osobowe dotyczą, przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych, oraz przeprowadzania uprzednich konsultacji z organem nadzorczym i wdrożenia zaleceń organu.
 20. Procesor przekazuje Administratorowi w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia informacje o naruszeniu powierzonych Procesorowi danych osobowych, w tym informacje niezbędne Administratorowi do zgłoszenia naruszenia ochrony danych organowi nadzorczemu, o którym mowa w art. 33 ust. 3 RODO. Zgłoszenie takie powinno odbywać się bezpośrednio na adres mailowy Administratora.
 21. Procesor w miarę możliwości zobowiązuje się pomagać Administratorowi, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz na podstawie odrębnych ustaleń, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO.
 22. Procesor niezwłocznie informuje Administratora, jeżeli zdaniem Procesora wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych.
 23. Procesor stosuje się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących przetwarzania  danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowania RODO.
 24. Procesor zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów  ich zabezpieczenia, w tym także po rozwiązaniu Umowy Powierzenia, oraz zobowiązuje się  zapewnić aby jego pracownicy oraz inne osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych danych osobowych, zobowiązały się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia, w tym po rozwiązaniu Umowy Powierzenia.
 25. Procesor zobowiązuje się powiadomić Administratora niezwłocznie o:
 1. wszczęciu kontroli przez organ nadzorczy zajmujący się ochroną danych osobowych w związku z powierzeniem Procesorowi przetwarzania danych osobowych, a także o wszelkich decyzjach lub postanowieniach administracyjnych wydanych wobec Procesora w związku z powyższym
 2. wszczętych lub toczących się postępowaniach administracyjnych, sądowych lub przygotowawczych związanych z powierzeniem Procesorowi przetwarzania danych osobowych, a także o wszelkich decyzjach, postanowieniach, orzeczeniach wydanych wobec Procesora w związku z powyższym
 1. Procesor nie może przekazywać powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych do podmiotów  znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Administrator nie wyraża zgody na dalsze powierzenie (tzw. podpowierzenie) przetwarzania danych osobowych będących  przedmiotem Umowy Powierzenia przez procesora podwykonawcom.

 

§ 4

 1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej zatwierdzonej przez obie Strony.
 2. Sprawy nie uregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego i Prawu zamówień publicznych.
 3. Wszelkie spory Strony będą rozstrzygać polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe, spory przekazywane będą do rozstrzygnięcia przez sąd właściwy dla siedziby Powierzającego.
 4. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Powierzającego w terminie 14 dni o każdej zmianie adresu, nazwy firmy oraz wszelkich zmianach związanych z jego statusem prawnym.

 

§ 5

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy oraz dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

           

 

       ADMINISTRATOR:                                                                             PROCESOR:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

 

 

OŚWIADCZENIE

WYKŁADOWCY/TRENERA /OPIEKUNA

DOT. ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 

W związku z udziałem jako opiekuna w projekcie konkursowym pn. „WPR: Wsparcie, Pomoc, Rozwój.  Działania na rzecz deinstytucjonalizacji wobec  pruszkowskich rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodzin z dziećmi  niepełnosprawnymi” oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. administratorem moich danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego mający swoją siedzibę przy ul. Jagiellońskiej 26, 03-719 Warszawa  pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 2. podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 3. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu  „WPR: Wsparcie, Pomoc, Rozwój.  Działania na rzecz deinstytucjonalizacji wobec  pruszkowskich rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodzin z dziećmi  niepełnosprawnymi”, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
 4. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa  beneficjentowi realizującemu projekt „WPR: Wsparcie, Pomoc, Rozwój.  Działania na rzecz deinstytucjonalizacji wobec  pruszkowskich rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodzin z dziećmi  niepełnosprawnymi”Powiat Pruszków/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu.
 5. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Powierzającego, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
  1. Podanie danych jest dobrowolne.
  2. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

……………………………………………...                                                …………………………………………………

     (data, miejscowość)                                                                     (czytelny podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

WYKŁADOWCY/TRENERA/OPIEKUNA

DOT. STOSOWANIA PRZEPISÓW

USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Oświadczam że zapoznałem/am się z przepisami

 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

 

 

……………………………………………...                                                …………………………………………………

     (data, miejscowość)                                                                     (czytelny podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

 

 

UPOWAŻNIENIE

WYKŁADOWCY/TRENERA/OPIEKUNA

 

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
PROJEKTU KONKURSOWEGO

 „WPR: WSPARCIE, POMOC, ROZWÓJ.

 DZIAŁANIA NA RZECZ DEINSTYTUCJONALIZACJI WOBEC 

PRUSZKOWSKICH RODZIN ZASTĘPCZYCH, KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

ORAZ RODZIN Z DZIEĆMI  NIEPEŁNOSPRAWNYMI

w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Z dniem ………………………………… rok., na podstawie art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

upoważniam ……………………………………………….. do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu konkursowego pt. „WPR: Wsparcie, Pomoc, Rozwój.  Działania na rzecz deinstytucjonalizacji wobec  pruszkowskich rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodzin z dziećmi  niepełnosprawnymi”

 

………………………………………………………
Czytelny podpis osoby reprezentującej Przetwarzającego lub podmiotu który został do tego przez Beneficjenta umocowany, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień.

Otrzymałam/Otrzymałem:

 

……………………………………………...                                                …………………………………………………

     (data, miejscowość)                                                                     (czytelny podpis)

* niepotrzebne skreślić

 

Załącznik nr 4 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

 

 

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA

WYKŁADOWCY/TRENERA/OPIEKUNA

 

DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
PROJEKTU KONKURSOWEGO

WPR: WSPARCIE, POMOC, ROZWÓJ.

 DZIAŁANIA NA RZECZ DEINSTYTUCJONALIZACJI WOBEC 

PRUSZKOWSKICH RODZIN ZASTĘPCZYCH, KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

ORAZ RODZIN Z DZIEĆMI  NIEPEŁNOSPRAWNYMI

w ramach realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

 

Z dniem ………………………………… rok., na podstawie art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),, odwołuję upoważnienie  ………………………………………………….. do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu konkursowego pt. „WPR: Wsparcie, Pomoc, Rozwój.  Działania na rzecz deinstytucjonalizacji wobec  pruszkowskich rodzin zastępczych, kandydatów na rodziny zastępcze oraz rodzin z dziećmi  niepełnosprawnymi”

 

………………………………………………………
Czytelny podpis osoby reprezentującej Przetwarzającego lub podmiotu który został do tego przez Beneficjenta umocowany, upoważnionej do wydawania i odwoływania upoważnień.

Otrzymałam/Otrzymałem:

 

 

……………………………………………...                                                …………………………………………………

     (data, miejscowość)                                                                     (czytelny podpis)

 

Historia publikacji

 • 07.03.2019 15:46, Kuba Żaczkiewicz
  Dodanie załącznika: SIWZ - poradnictwo zdrowotne 3.WPR.EFS.2019 - Załącznik nr 11
 • 07.03.2019 15:45, Kuba Żaczkiewicz
  Dodanie załącznika: SIWZ - poradnictwo zdrowotne 3.WPR.EFS.2019 - Załącznik nr 10
 • 07.03.2019 15:45, Kuba Żaczkiewicz
  Dodanie załącznika: SIWZ - poradnictwo zdrowotne 3.WPR.EFS.2019 - Załącznik nr 9