Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Odstąpienie i umorzenie opłaty

Stosownie do art. 194 ust. 3 ustawy starosta może umorzyć w całości lub w części, łącznie
z odsetkami, odroczyć termin płatności, rozłożyć na raty lub odstąpić od ustalenia odpłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej na wniosek  osoby zobowiązanej lub z urzędu, uwzględniając  warunki określone w uchwale rady powiatu.

Zgodnie z § 5 uchwały Nr XI/78/2015 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 25.08.2015 r.
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r., poz. 8503) odstąpienie od ustalenia opłaty za pobyt  dziecka w pieczy zastępczej następuje w przypadku, gdy dochód osoby lub na osobę w rodzinie, osób zobowiązanych do ponoszenia opłat nie przekracza 300% kwoty kryterium dochodowego określonego zgodnie
z przepisami ustawy o pomocy społecznej. Poza tą przesłanką można odstąpić od obowiązku ponoszenia opłaty przez osoby zobowiązane, gdy osoba zobowiązana jest bezrobotna, co jest udokumentowane zaświadczeniem, długotrwale choruje, samotnie wychowuje dziecko lub okoliczność, gdy osoba zobowiązana korzysta z pomocy społecznej, co stanowi jej podstawowe źródło utrzymania, a także gdy nie osiąga własnego dochodu i pozostaje  na utrzymaniu osób trzecich. Odstąpienie
od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić maksymalnie na okres
24 miesięcy.

W postępowaniu dotyczącym udzielania ulg określonych w Uchwale Rady Powiatu należy kierować się zasadą wspierania osób i rodzin w przezwyciężaniu okoliczności, które spowodowały umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej oraz zasadą uwzględniania sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób zobowiązanych.

Zgodnie z zapisami Uchwały Rady Powiatu umorzenie w całości należności z tytułu opłaty
za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
, może nastąpić z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej
do ponoszenia opłat w sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub gdy postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne, jak również gdy zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.