Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie informuje, że Powiat Pruszkowski otrzymał środki w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

 

 1. Cele i adresaci Programu

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 1. Dzieci do 16 roku życiu z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
  ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym (albo traktowane na równi z wymienionymi).

 

 1. Usługi asystenta mogą świadczyć:

 

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie
  są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej asystencji osobistej.

 

 1. Usługi asystenta nie mogą świadczyć:

 

 1. osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu,
 2. osoby będące członkami rodziny uczestnika Programu,
 3. opiekunowie prawni uczestnika Programu.

 

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające
we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

 

 

 1. Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 

 1. wykonaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane
  przez uczestnika miejsce;
 3. załatwieniu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej
  lub przyprowadzaniu ich z niej.

 

 1. W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie
  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane z innych źródeł.

 

 1. Czas trwania usług asystenta:
 1. usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu,
  z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa
  w Kodeksie pracy;
 2. limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż:

a) 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;

b) 720 godzi rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności;

c) 360 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

d) 360 godzin rocznie dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem
o niepełnosprawności.

 

 1. Sposób zgłoszenia uczestników Programu:

 

Złożenie w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie
lub przesłanie pocztą tradycyjną na adres Centrum następujących dokumentów:

 

 1. Karty zgłoszenia do Programu (załącznik),
 2. Kopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 3. Oświadczenia uczestnika Programu dot. przygotowania asystenta do realizacji asystentury - dotyczy sytuacji, gdy uczestnik Programu wskazuje kandydata na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (załącznik);

 

Dodatkowo w przypadku, gdy usługi asystenckie będą świadczone na rzecz niepełnosprawnych do 16 roku życia, wymagane jest:

 

 1. Zaświadczenia o niekaralności,
 2. Pisemnej informacji o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 3. Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością (załącznik).
 1. Szczegółowych informacji o Programie udziela p. Anna Koj – nr tel. 22 738 15 05

 

 1. Załączniki:

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

 

Karta zgłoszenia do Programu

 

Oświadczenie uczestnika Programu dot. przygotowania asystenta do realizacji asystentury

 

Oświadczenie uczestnika Programu o udziałach w innych programach

 

Oświadczenie uczestnika Programu dot. akceptacji asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością

 

Karta rozliczenia usług

ZAŁĄCZNIKI: