Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wolne stanowisko pracy - Asystent osoby niepełnosprawnej

Utworzono dnia 29.05.2023
Wolne stanowisko pracy – umowa zlecenie: 
 
ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie
 
Limit godzin usług asystenta przypadających na jednego uczestnika programu nie może wynosić więcej niż 60 godz. miesięcznie
 
Zakres czynności:
1. Pomoc osobom z niepełnosprawnością ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
2. Ograniczanie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby z niepełnosprawnością do podejmowania aktywności i umożliwianie realizowania prawa do niezależnego życia;
3. Umożliwianie osobom z niepełnosprawnością uczestniczenia w życiu lokalnej społeczności poprzez:
 a) pomoc w wyjściu i powrocie w wybrane przez uczestnika miejsce (np. dom, praca, urząd, lekarz, instytucja, znajomi), 
 b) pomoc w wyjściu i powrocie na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, 
 c) pomoc w zakupach z udziałem uczestnika,
 d) pomoc w załatwieniu spraw urzędowych,
 e) pomoc w korzystaniu z dóbr kultury;
 
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca w środowisku zamieszkania osoby z niepełnosprawnością na terenie powiatu pruszkowskiego,
Usługi AOON mogą być realizowanie 7 dni w tygodniu 24 godz. na dobę,
Koszt 1 godziny zegarowej wynagrodzenia wynosi 40 zł i obejmuje kwotę wynagrodzenia brutto asystenta oraz pochodne zleceniodawcy.
 
 
Wymagania niezbędne:
1. Ukończone 18 lat;
2. Obywatelstwo polskie;
3. Udokumentowane kwalifikacje w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub posiadanie co najmniej 6-miesięcznego, udokumentowanego doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe lub wolontariat;
4. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika.
 
Wymagane dokumenty: 
1. CV oraz kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie. 
2. W przypadku gdy uczestnikiem programu jest osoba nieletnia, niezbędne jest dostarczenie przez kandydata na asystenta zaświadczenia o niekaralności. 
 
Kandydaci na ww. stanowisko powinni złożyć CV opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.)”, 
 
Wszystkie CV bez powyższej klauzuli nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie i będą usuwane z bazy administratora tj. Dyrektora PCPR w Pruszkowie.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczącą ochrony danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie w zakładce RODO.
 
Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i doręczone listownie w terminie do dnia 05.06.2023r. na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Podstawą rekrutacji są rozmowy kwalifikacyjne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 738-15-01.
 
O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani telefonicznie.

ZAŁĄCZNIKI: