Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór na wolne stanowisko - Księgowy

Utworzono dnia 23.10.2023
Księgowa/księgowy
 
rodzaj umowy: umowa o pracę na pełen etat
miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Drzymały 30.
 
Podstawowy zakres obowiązków:
- dokonywanie kontroli dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym,
- dokonywanie kontroli prawidłowości zrealizowanych operacji gospodarczych i finansowych w oparciu o dokumentację merytoryczną i bankową (wyciągi bankowe),
- realizacja płatności bezgotówkowych,
- księgowanie operacji gospodarczych, w tym prowadzenie ewidencji kosztów i wydatków, w ramach zawartych umów, porozumień, oraz wydanych decyzji administracyjnych, angażowanie środków w związku z w/w umowami, porozumieniami i decyzjami administracyjnymi,
- przygotowywanie wewnętrznych dowodów księgowych,
- uzgadnianie sald kont bilansowych,
- sporządzenie sprawozdań merytorycznych w formie papierowej i elektronicznej,
- znajomość zagadnień związanych z dofinansowaniem z PFRON i z programu Aktywny Samorząd
 
Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie;
- wykształcenie wyższe o kierunku ekonomiczno-finansowym oraz co najmniej 2 letni staż pracy;
- znajomość regulacji prawnych w zakresie rachunkowo-finansowym;
- Pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych.
- Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Wymagania dodatkowe:
- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność;
- umiejętność obsługi programów MS Office;
- dodatkowym atutem będzie udokumentowany staż pracy w jednostkach budżetowych.
 
Informacja dodatkowa:
Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosi poniżejj 6%.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
- CV oraz list motywacyjny;
- kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska objętego konkursem (dyplomu, świadectwa pracy) oraz dokumentów o ukończonych kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje.
- oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych.
 
Kandydaci na ww. stanowisko powinni złożyć CV i list motywacyjny opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Instruktor terapii zajęciowej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.)”, 
 
Wszystkie CV bez powyższej klauzuli nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie i będą usuwane          z bazy administratora tj. Dyrektora PCPR w Pruszkowie.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczącą ochrony danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie w zakładce RODO.
 
Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w zaklejonej kopercie w skrzynce podawczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków przy wejściu C lub doręczone listownie pod adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko Księgowa/księgowy. Termin składania dokumentów mija z dniem 3 listopada 2023 r. Podstawą rekrutacji są rozmowy kwalifikacyjne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 738-15-07.
 
Po upływie terminu na złożenie dokumentów, lista kandydatów którzy spełnili określone powyżej wymagania formalne podana będzie do publicznej wiadomości na:
- stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PCPR w Pruszkowie,
- na tablicy ogłoszeń PCPR w Pruszkowie.
O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani telefonicznie.

ZAŁĄCZNIKI:

  • Ogłoszenie o naborze
    Utworzono dnia 23.10.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

    Plik w formacie PDF

  • Ogłoszenie o naborze
    Utworzono dnia 23.10.2023, Format: brak danych, Rozmiar: brak danych

    Ogłoszenie o naborze