Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór na wolne stanowisko - Główny księgowy

Utworzono dnia 26.01.2024
PCPR w Pruszkowie, ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
 
Główny księgowy
 
wymiar etatu: pełen etat
rodzaj umowy: umowa o pracę
miejsce pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie
 
Podstawowy zakres obowiązków:
- sporządzanie planów budżetowych Centrum,
- analiza wykonania planu finansowego Centrum,
- zapewnienie środków finansowych w stopniu gwarantującym terminowe regulowanie zobowiązań Centrum oraz analiza wydatków budżetowych Centrum,
- sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych Centrum,
- nadzór pod względem finansowym nad prawidłowością zawierających przez Centrum umów oraz przygotowywanych porozumień, decyzji administracyjnych,
- zapewnianie prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów księgowych, kierowanie pracą zespołu ds. finansowo-księgowego, w tym dokonywanie podziału obowiązków pomiędzy pracowników i nadzorowanie ich wykonywania,
- nadzorowanie i weryfikacja całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne zespoły centrum.
 
Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie;
- zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
- kandydat nie może być prawomocnie skazany, za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowej oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe;
- kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:
ukończył ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości
jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, lub świadectwo kwalifikacyjne wydawane na podstawie odrębnych przepisów;
 
Wymagania dodatkowe:
znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej jednostek samorządowych;
znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych;
znajomość rozliczeń projektów unijnych;
znajomość zagadnień z zakresu kadrowo-płacowego oraz ubezpieczeń społecznych;
biegła obsługa komputera, w tym znajomość programów księgowych INFO-SYSTEM
umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność;
dodatkowym atutem będzie udokumentowany staż pracy w jednostkach budżetowych.
 
Informacja dodatkowa:
Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
CV oraz list motywacyjny;
kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska objętego konkursem (dyplomu, świadectwa pracy) oraz dokumentów o ukończonych kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje.
podpisane oświadczenia kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystania z pełni praw publicznych oraz o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 
Kandydaci na ww. stanowisko powinni złożyć CV i list motywacyjny opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Główny księgowy przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.)”
 
Wszystkie CV bez powyższych klauzuli informacyjnych nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie i będą usuwane z bazy administratora tj. Dyrektora PCPR w Pruszkowie.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczącą ochrony danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie w zakładce RODO.
 
Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 7 lutego 2024 r. pod adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Prusa 88, 05-800 Pruszków, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko Główny księgowy w sekretariacie pok. nr 12, I piętro. Podstawą rekrutacji są rozmowy kwalifikacyjne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 720 63 00.
 
Po upływie terminu na złożenie dokumentów, lista kandydatów którzy spełnili określone powyżej wymagania formalne podana będzie do publicznej wiadomości na:
- stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie,
- na tablicy ogłoszeń PCPR w Pruszkowie.
O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani telefonicznie.

ZAŁĄCZNIKI: