Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2023

Utworzono dnia 22.02.2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie informuje, że Powiat Pruszkowski otrzymał środki w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

Cele i adresaci Programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 • Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym (albo traktowane na równi z wymienionymi).

 

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta, lub
 • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu, lub
 • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z powyższych warunków.

Posiadane doświadczenie może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem  podmiotu, który zlecił udzielenie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności wymagane jest także:

 • zaświadczenie o niekaralności,
 • informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,
 • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsce,
 • załatwieniu spraw urzędowych,
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 

W trakcie  realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane ze środków publicznych.

 

Czas trwania usług asystenta:

 • usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie 12 godzin na dobę. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.
 • limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż:
 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 2. 720 godzi rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
 4. 360 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 5. 360 godzin rocznie dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem
  o niepełnosprawności.

 

Sposób zgłoszenia uczestników Programu:

Złożenie w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie lub przesłanie pocztą tradycyjną na adres Centrum następujących dokumentów:

 • Karty zgłoszenia do Programu (załącznik),
 • Kopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 • Oświadczenia uczestnika Programu dot. przygotowania asystenta do realizacji asystentury - dotyczy sytuacji, gdy uczestnik Programu wskazuje kandydata na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (załącznik),
 • Oświadczenia uczestnika Programu dotyczące udziału w innych programach

 

Dodatkowo w przypadku, gdy usługi asystenckie będą świadczone na rzecz niepełnosprawnych do 16 roku życia, wymagane jest:

 • Zaświadczenia o niekaralności,
 • Pisemnej informacji o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na  Tle Seksualnym,
 • Pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością (załącznik).

 

Szczegółowych informacji o Programie udziela p. Anna Koj – nr tel. 22 738 15 05

 

 • Załączniki:

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023
Karta zgłoszenia do Programu
Oświadczenie uczestnika Programu dot. przygotowania asystenta do realizacji asystentury
Oświadczenie uczestnika Programu o udziałach w innych programach
Oświadczenie uczestnika Programu dot. akceptacji asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością
Karta rozliczenia usług

 

ZAŁĄCZNIKI: