Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie informuje, że Powiat Pruszkowski otrzymał środki w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

 1. Cele programu

 

Program ma na celu:

 1. wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;
 2. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 3. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 4. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

 

 1. Adresaci programu

 

Program adresowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

 

 1. Usługi asystenta mogą świadczyć:

 

 1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;
 2. osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

 1. Usługi asystenta nie mogą świadczyć:

 

 1. osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu,
 2. osoby będące członkami rodziny uczestnika Programu,
 3. opiekunowie prawni uczestnika Programu.

 

 1. Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 

 1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
 2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 4. załatwieniu spraw urzędowych;
 5. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 6. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

 

 1. W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), a także usługi,
  o których mowa w Programach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  pn. „Opieka wytchnieniowa” oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”.

 

 1. Czas trwania usług asystenta:
 1. usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7:00 – 22:00, w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione;
 2. limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

 

 1. Sposób zgłoszenia uczestników Programu:

 

Złożenie w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie lub przesłanie pocztą tradycyjną na adres Centrum następujących dokumentów:

 1. Karty zgłoszenia do Programu,
 2. Kopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 3. Oświadczenia uczestnika Programu o braku pokrewieństwa (dotyczy sytuacji, gdy uczestnik Programu wskazuje kandydata na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej).
 1. Szczegółowych informacji o programie udziela p. Anna Koj – nr tel. 22 738 150 05

 

 1. Załączniki:

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

 

Karta zgłoszenia do Programu

 

Oświadczenie uczestnika Programu o braku pokrewieństwa

 

Karta rozliczenia usług

 

Oświadczenie uczestnika Programu o udziałach w innych programach

ZAŁĄCZNIKI:

								

Program_Asystent_osobisty_osoby_niepełnosprawnej_-_edycja_2019-2020(1)

Utworzono dnia 26.02.2020, 13:41

Oświadczenie_udział w innych programach

Utworzono dnia 26.02.2020, 13:40

Oświadczenie uczestnika Programu o braku pokrewieństwa

Utworzono dnia 26.02.2020, 13:40

Karta_rozliczenia_usług

Utworzono dnia 26.02.2020, 13:39

Karta zgłoszenia do Programu

Utworzono dnia 26.02.2020, 13:39