Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Wolne stanowisko urzędnicze – Stanowisko ds. sekretariatu

Utworzono dnia 31.05.2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Stanowisko ds. sekretariatu

Przedmiot naboru:

 1. Samodzielne stanowisko – sekretariat
 2. Liczba stanowisk: 1
 3. Miejsce wykonywania pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.
 4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 1. Obsługa sekretariatu, w tym przyjmowanie i wysyłanie korespondencji;
 2. Prowadzenie rejestru otrzymanych przez Dyrektora pełnomocnictw i upoważnień oraz rejestru wydanych przez Dyrektora zarządzeń i upoważnień;
 3. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
 4. Prowadzenie rejestru dokonywanych w Centrum kontroli i audytów;
 5. Gromadzenie dokumentacji wychodzącej z Centrum korespondencji;
 6. Przygotowywanie zarządzeń zleconych przez Dyrektora;
 7. Sporządzanie rocznego sprawozdania działalności jednostki;
 8. Sporządzanie sprawozdania z kontroli zarządczej Centrum;
 9. Prowadzenie rejestru umów Centrum;
 10. Prowadzenie ewidencji wyjść służbowych i prywatnych pracowników Centrum;
 11. Wystawianie druków delegacji służbowych;
 12. Prowadzenie rejestru delegacji służbowych;
 13. Gospodarowanie artykułami biurowymi i środkami czystości;
 14. Nadzór nad prawidłowością użytkowania mienia Centrum przez pracowników;
 15. Dokonywanie okresowych ocen sprawności sprzętu biurowego i przygotowywanie wniosków o doposażenie Centrum w dodatkowy sprzęt oraz urządzenia i meble biurowe;
 16. Aktualizacja informacji i ogłoszeń zamieszczanych przez Centrum na tablicach informacyjnych oraz podawanych w Biuletynie Informacji Publicznej;
 17. Prowadzenie ilościowej ewidencji wyposażenia i majątku trwałego Centrum;
 18. Prowadzenie ewidencji obowiązujących w Centrum stempli i pieczątek służbowych;
 19. Prowadzenie archiwum Centrum;
 20. Organizowanie i obsługa narad, spotkań, komisji, konferencji organizowanych przez Dyrektora.

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie średnie lub wyższe najchętniej na kierunku związanym z charakterem pracy i zakresem wykonywanych zadań.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz do korzystania z pełni praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Biegła obsługa komputera, znajomość obsługi programów pakietu MS Office.

Wymagania dodatkowe:

 1. Roczne doświadczenie zawodowe związane z wymienionym stanowiskiem.
 2. Umiejętności analityczne, odpowiedzialność, rzetelność i profesjonalizm.
 3. Znajomość zagadnień związanych wymienionym stanowiskiem.

Warunki pracy na ww. stanowisku:  

Wymiar czas pracy – 1 etat. Budynek administracyjny jednostki przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Posiada windę. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze pow. 4 godzin dziennie.

Informacja dodatkowa:

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV oraz list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska objętego konkursem (dyplomu, świadectwa pracy) oraz dokumentów  o ukończonych kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje.

Kandydaci na ww. stanowisko powinni złożyć CV i list motywacyjny opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko ds. sekretariatu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, zgodnie z art. 6 ust 1 lit b ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych    z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.)”,

 

Wszystkie CV bez powyższej klauzuli nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji prowadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie i będą usuwane z bazy administratora tj. Dyrektora PCPR w Pruszkowie.

KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczącą ochrony danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie w zakładce RODO.

Wymagane dokumenty winny być własnoręcznie podpisane i złożone do skrzynki podawczej lub doręczone listownie w terminie do dnia 10 czerwca 2021 r. pod adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków, z dopiskiem na kopercie: Oferta pracy na stanowisko ds. sekretariatu. Podstawą rekrutacji są rozmowy kwalifikacyjne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 738-15-01.

 

Po upływie terminu na złożenie dokumentów, lista kandydatów którzy spełnili określone powyżej wymagania formalne podana będzie do publicznej wiadomości na:

- stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PCPR w Pruszkowie,

- na tablicy ogłoszeń PCPR w Pruszkowie.

O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani telefonicznie.                        

                       

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

referent_roztrzygnięcie_210616

Utworzono dnia 21.06.2021, 16:15

referent rozstrzygnięcie

Utworzono dnia 21.06.2021, 16:15

referent_rozstrzygniecie

Utworzono dnia 16.06.2021, 10:55

Załącznik

Utworzono dnia 31.05.2021, 12:52

Ogłoszenie o naborze