Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2021

Utworzono dnia 04.05.2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie informuje, że Powiat Pruszkowski otrzymał środki w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego.

 

 1. Cele programu

 

Program ma na celu:

 1. wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla: 
 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego;
 1. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 2. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 3. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
 4. zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

 

 1. Adresaci programu

 

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

 

 1. Usługi asystenta mogą świadczyć:

 

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

W przypadku gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.

 

 1. Usługi asystenta nie mogą świadczyć:

 

 1. osoby faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem Programu,
 2. osoby będące członkami rodziny uczestnika Programu,
 3. opiekunowie prawni uczestnika Programu.

 

 1. Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 

 1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
 2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 4. załatwieniu spraw urzędowych;
 5. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 6. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

 

 1. W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), a także usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego.

 

 1. Czas trwania usług asystenta:
 1. usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;
 2. limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie;
 3. Limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z ww. wskazaniami, a w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
 4. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu, w tym na 1 dziecko niepełnosprawne, dotyczy także osób niepełnosprawnych, które korzystają z usług asystenta w ramach innych programów/projektów, tj. łączna liczba godzin usług asystenta dla wszystkich programów/projektów nie może wynosić więcej niż 60 godzin miesięcznie.

 

 1. Sposób zgłoszenia uczestników Programu:

 

Złożenie w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie lub przesłanie pocztą tradycyjną na adres Centrum następujących dokumentów:

 1. Karty zgłoszenia do Programu,
 2. Kopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,
 3. Oświadczenia uczestnika Programu o braku pokrewieństwa (dotyczy sytuacji, gdy uczestnik Programu wskazuje kandydata na asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej).
 1. Szczegółowych informacji o programie udziela p. Anna Koj – nr tel. 22 738 15 05

 

 1. Załączniki:

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Karta zgłoszenia do Programu

Oświadczenie uczestnika Programu o braku pokrewieństwa

Karta rozliczenia usług

Karta ewidencji przebiegu pojazdu

 

Oświadczenie uczestnika Programu o udziałach w innych programach

 

ZAŁĄCZNIKI: