Menu górne

Wyszukiwanie

Pomoc społeczna

Wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej na terenie Powiatu Pruszkowskiego
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Helenowska 3 A 05-804 Pruszków
2. Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Kościuszki 4a 05 - 840 Brwinów
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Al. Powstańców Warszawy 1 Reguły 05-816 Komorów
4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Aleja Tysiąclecia 3 05-820 Piastów
5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Unii Europejskiej 3 05-090 Raszyn
6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mszczonowska 24 05-830 Nadarzyn
7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Drzymały 30 05 - 800 Pruszków

Domy pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym:Na terenie Powiatu Pruszkowskiego działają 2 domy pomocy społecznej:
- Dom Pomocy Społecznej dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Czubinie
Placówka działa jako jednostka organizacyjna Powiatu Pruszkowskiego.
- Dom Pomocy Społecznej w Pruszkowie dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.
Placówka prowadzona jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego jako zadanie zlecone z zakresu pomocy społecznej.
Domy Pomocy Społecznej zapewniają całodobową opiekę oraz zaspokaja potrzeby mieszkańców poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających (w tym: społecznych, terapeutyczno-rehabilitacyjnych, religijnych), edukacyjnych i zdrowotnych.

Domy Pomocy Społecznej w ramach usług zaspokajających potrzeby bytowe:
- udostępniają budynki nie posiadające barier architektonicznych wyposażone w system alarmowo-przeciwpożarowy, przyzywowo-alarmowy, sieć telefoniczną,
- udostępniają odpowiednią liczbę pokoi mieszkalnych, pomieszczenia dziennego pobytu, jadalnie, kuchenki pomocnicze - wyposażone w niezbędne meble i sprzęty,
- udostępniają łazienki przystosowane dla osób niepełnosprawnych,
- organizują wyżywienie w ramach obowiązujących norm żywieniowych, dietetycznych,
- zapewniają utrzymanie czystości w pomieszczeniach,
- zapewniają utrzymanie czystości bielizny i odzieży,
- zapewniają dopływ ciepła, energii elektrycznej i wody,
- zapewniają zaopatrzenie w bieliznę, odzież, środki czystości i przybory toaletowe.
W ramach świadczeń usług opiekuńczych Domy zapewniają mieszkańcom:
- opiekę oraz wsparcie w podstawowych czynnościach życiowych,
- niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
- pielęgnację.
W ramach usług zdrowotnych Domy zapewniają mieszkańcom:
- przeciwdziałanie skutkom chorób i niepełnosprawności,
- nadzór pielęgniarski,
- umożliwienie korzystania z porad lekarskich.
W ramach usług wspierających zapewniających możliwość rozwoju, poszanowania konstytucyjnych praw jednostki Domy zapewniają mieszkańcom:
- udział w terapii zajęciowej i ruchowej,
- podnoszenie sprawności i aktywizację mieszkańców,
- wsparcie duchowe(religijne)- kontakt z kapłanem, udział w praktykach religijnych,
- zaspokajanie potrzeb kulturalnych,
- zapewnienie warunków do rozwoju samorządności i niezależności mieszkańców,
- stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
- działanie zmierzające do usamodzielnienia mieszkańców, w miarę ich możliwości,
- zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
- zapewnienie przestrzegania praw mieszkańca,
sprawne załatwianie skarg i wniosków mieszkańców.

Ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.W ramach realizacji przez Powiat Pruszkowski zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie powiatu działają dwa Środowiskowe Domy Samopomocy prowadzone przez :
· Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Niezaradnych Życiowo „Przyłącz się do Nas” - Środowiskowy Dom Samopomocy w Czubinie,
· Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Środowiskowy Dom Samopomocy w Brwinowie.

Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności


W ramach realizacji przez Powiat Pruszkowski zadania z zakresu administracji rządowej obejmującego funkcjonowanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, na 2012 rok zostało zawarte porozumienie z Powiatem Grodziskim w sprawie powierzenia spraw z zakresu orzekania o niepełnosprawności osób zamieszkałych na terenie Powiatu Pruszkowskiego. W III kwartale 2012 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie koordynowało działania
w kierunku zawarcia kolejnego porozumienia z Powiatem Grodziskim w zakresie orzekania
o niepełnosprawności dla mieszkańców naszego powiatu.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
05-800 PRUSZKÓW, UL. GOMULIŃSKIEGO 2, TEL: 22 758-68-29


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszkowie w roku szkolnym 2011/2012 udzielała szeroko rozumianej pomocy psychologiczno - pedagogicznej i logopedycznej dzieciom
(od urodzenia do czasu rozpoczęcia nauki w szkole), uczniom szkół podstawowych, uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, podejmowała działania z zakresu profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom
i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom, organizowała pomoc dla rodziców i nauczycieli
w rozpoznawaniu i przezwyciężaniu trudności szkolnych oraz rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży, współpracowała z przedszkolami
i szkołami przy opracowywaniu i realizowaniu planów działań wspierających, wspomagała wychowawczą i edukacyjną funkcję rodzin, prowadziła edukację dotyczącą ochrony zdrowia psychicznego, wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz udzielała wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom zajmującym się pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolach, szkołach i placówkach.
Poradnia obejmuje swoim działaniem przedszkola, szkoły i placówki oświatowe w Pruszkowie, a także w pięciu gminach należących do powiatu pruszkowskiego: Piastów, Brwinów, Raszyn, Nadarzyn i Michałowice.

ZESPÓŁ OŚRODKÓW WSPARCIA


Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie rozpoczął działalność w grudniu 2006 roku. Powołany został uchwałą Nr XLV/331/2006 Rady z dnia 12 września 2006 roku. W skład Zespołu Ośrodków Wsparcia wchodzą Ośrodek Interwencji Kryzysowej oraz Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie rozpoczął działalność w grudniu 2006 roku.
W jego skład wchodzi Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) oraz Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (SOW). Jest ośrodkiem całodobowym, zapewniającym nieodpłatnie różne formy pomocy. Do Ośrodka przyjmowane są osoby bez skierowania, bez względu na dochód, na żądanie.

§ Specjalistyczny Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie obejmuje swoim działaniem teren całego woj. mazowieckiego i we współpracy z innymi SOW - ami przyjmuje również osoby doznające przemocy z terenu kraju.
§ Ośrodek Interwencji Kryzysowej obejmuje swoim działaniem teren Powiatu Pruszkowskiego. Współpracuje z OIK-ami w województwie i z terenu całego kraju.

I Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Z usług Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie mogą korzystać osoby dotknięte przemocą i jej skutkami. Pomoc realizowana jest:
1) w zakresie interwencyjnym:
a) zapewnienie schronienia ofierze przemocy w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod jej opieką, bez skierowania i bez względu na dochód, przez okres do trzech miesięcy
z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy
w rodzinie,
b) ochronę ofiary przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc w rodzinie,
c) udzielanie natychmiastowej pomocy psychologicznej i prawnej oraz zorganizowanie niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej w przypadku, gdy wymaga tego stan zdrowia ofiary przemocy w rodzinie,
d) rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i ocena ryzyka w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa ofiary lub jej dzieci pozostających pod jej opieką, a także udzielenie pomocy innej niż określona w lit. a-c;

2) w zakresie terapeutyczno-wspomagającym:
a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
b) opracowanie indywidualnego planu pomocy ofierze przemocy w rodzinie uwzględniającego: potrzeby, cele, metody i czas pomocy,
c) udzielanie poradnictwa:
- medycznego,
- psychologicznego,
- prawnego,
- socjalnego,
d) prowadzenie grup wsparcia lub grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie,
e) prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie,
f) zapewnienie dostępu do pomocy medycznej,
g) ocenę sytuacji dzieci na podstawie przeprowadzonego w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.2)), i udzielanie im wsparcia lub pomocy psychologicznej oraz specjalistycznej pomocy socjoterapeutycznej i terapeutycznej
h) udzielanie konsultacji wychowawczych;

3) w zakresie potrzeb bytowych zapewnienie:
a) całodobowego okresowego pobytu dla nie więcej niż trzydziestu osób, z zastrzeżeniem,
że liczba ta może ulec zwiększeniu, zależnie od możliwości lokalowych specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego,
b) pomieszczeń do spania przeznaczonych maksymalnie dla pięciu osób, z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej ofiary przemocy w rodzinie,
c) wspólnego pomieszczenia do pobytu dziennego z miejscem zabaw dla dzieci i miejsca do nauki,
d) ogólnodostępnych łazienek, wyposażonych w sposób umożliwiający korzystanie zarówno przez osoby dorosłe, jak i dzieci, odpowiednio jedna łazienka na pięć osób,
e) miejsca do prania i suszenia,
f) ogólnodostępnej kuchni,
g) wyżywienia, odzieży i obuwia,
h) środków higieny osobistej i środków czystości.

II Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Z usług Ośrodka Interwencji Kryzysowej mogą korzystać:
- osoby, które znalazły się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym,
- osoby obarczone następstwami wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i rodziny,
- osoby doświadczające przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej,
- ofiary gwałtów, wypadków, napadów, katastrof,
- dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe zagrożone prostytucją,
- osoby zagrożone przestępstwami, które dotyczą handlu ludźmi,
- osoby przeżywające stratę bliskiej osoby (rozstanie, śmierć) lub żyjące
w zagrożeniu jej odejściem,
- osoby przeżywające trudności małżeńskie,
- rodzice doświadczający trudności wychowawczych,
- osoby przeżywające gwałtowną, niekorzystną zmianę w życiu (utrata pracy, zagrożenie ciężką chorobą, odejście dzieci z domu),
- osoby po próbach samobójczych i ich rodziny.

Formy pomocy to: konsultacje psychologiczne, konsultacje pedagogiczne, poradnictwo socjalne, porady prawne, konsultacje psychiatryczne, interwencja kryzysowa, grupy wsparcia, edukacyjne, psychoterapeutyczne, warsztaty i treningi psychologiczne.

POWIATOWY URZĄD PRACY
Aktywizacja osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi

Powiatowy Urząd Pracy może wspierać osoby dorosłe z zaburzeniami psychicznymi poprzez aktywizację zawodową i pomoc w powrocie na rynek pracy.
Nie ma możliwości stworzenia programów specjalnych kierowanych tylko do osób
z zaburzeniami psychicznymi. Jest to spowodowane brakiem danych o ilości osób
w ewidencji, które charakteryzują się takimi zaburzeniami (przy rejestracji nie ma obowiązku podawania takich danych, o ile nie utrudniają one podjęcia pracy, a ponadto często informacje
o zaburzeniach są ukrywane przez osoby bezrobotne i poszukujące pracy).
Najłatwiej będzie wspierać osoby zarejestrowane jako osoby bezrobotne niepełnosprawne lub poszukujące pracy niepełnosprawne. Mogą one mieć pierwszeństwo przy rekrutacji do projektów realizowanych zarówno ze środków Funduszu Pracy, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego (jako grupa osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy - zagrożonych wykluczeniem społecznym). Mogą wtedy zostać objęte kompleksowym wsparciem w postaci doradztwa
i poradnictwa zawodowego, objęcia Indywidualnym Planem Działania oraz skierowaniem
na szkolenie zawodowe, zajęcia aktywizacyjne w Klubie Pracy lub do pracy na stanowiskach subsydiowanych.
Osoby niepełnosprawne, które pobierają rentę z tego tytułu, mogą być zarejestrowane jako osoby poszukujące pracy i zostać skierowane na szkolenie zawodowe finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Aktualnie Powiatowy Urząd Pracy współpracuje z pracodawcami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne i będzie mógł przedstawić oferty pracy dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

Dane teleadresowe gminy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

tel. (22) 738-15-01,
fax: (22) 738-15-06

e-mail: pcpr@powiat.pruszkow.pl
www: http://www.pcpr.pruszkow.pl

Bannerki

Powiat Pruszkowski Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski