Menu górne

Wyszukiwanie

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
“Dziś człowiek tak często nie wie, co nosi w sobie, w głębi swej duszy, swego serca.
Jak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi.
Ogarnia go zwątpienie, które przeradza się w rozpacz. ”

Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

Samorządy terytorialne odpowiadają za ochronę i promocję zdrowia na swoim terenie. Zadania z nich wynikające wykonywane są w ramach prowadzonej przez władze publiczne „polityki zdrowotnej”, której obowiązek wynika z konstytucyjnego prawa, zapewniającego obywatelom naszego kraju równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej.
Definicja zdrowia przyjęta przez Światową Organizację Zdrowia określa, że zdrowie jest to stan zupełnej pomyślności fizycznej, psychicznej oraz społecznej. Wynika z tego, że nie istnieje zdrowie bez zdrowia psychicznego.
Współczesna definicja zdrowia WHO bardzo mocno podkreśla połączenie kwestii zdrowia
z życiem wewnętrznym i społecznym człowieka oraz jego osobistą troską o kondycję fizyczną.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U. Nr 111, poz.535 z późn. zm.) ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. W działaniach na rzecz ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne. Według ww. ustawy ochrona zdrowia psychicznego obejmuje realizację zadań dotyczących:
1) promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym;
2) zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym;
3) kształtowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.

Dane teleadresowe gminy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

tel. (22) 738-15-01,
fax: (22) 738-15-06

e-mail: pcpr@powiat.pruszkow.pl
www: http://www.pcpr.pruszkow.pl

Bannerki

Powiat Pruszkowski Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski