Menu górne

Wyszukiwanie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w latach budżetowych 2015 - 2019

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na Prowadzenie na terenie Powiatu Pruszkowskiego Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w latach budżetowych 2015 - 2019 (pobierz pdf)


Zarząd Powiatu Pruszkowskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej
w latach budżetowych 2015 - 2019


I. RODZAJ ZADANIA:

Prowadzenie na terenie Powiatu Pruszkowskiego Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecone wykonanie zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji. Zadanie dotyczy prowadzenia Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie umieszczonych w domu pomocy społecznej na zasadach obowiązujących:

1) do dnia 31 grudnia 2003 roku,
2) od 1 stycznia 2004 roku.
Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w art. 25 ustawy o pomocy społecznej, jeśli cele statutowe tych podmiotów obejmują prowadzenie działalności w sferze objętej konkursem.


II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA:

Wysokość dotacji na realizację zadania w latach 2015- 2019 dla mieszkańców skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. odpowiadać będzie wysokości dotacji przekazanej
na ten cel przez Wojewodę Mazowieckiego. Zarówno wysokość dotacji, jak też liczba miejsc dotowanych, może ulec zmianie w wyniku decyzji Wojewody Mazowieckiego.
Dotacja na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w każdym roku budżetowym zmieniana
jest decyzją Wojewody Mazowieckiego po przyjęciu budżetu państwa i będzie przekazywana
na funkcjonowanie placówki zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego w latach 2015 - 2019.
Obecnie dotacja na jedno miejsce dla osoby skierowanej do domu pomocy społecznej przed dniem
1 stycznia 2004 r. wynosi 2 070,00 zł miesięcznie.
Zlecający nie przewiduje dotacji na utworzenie lub rozszerzenie zakresu działalności domu pomocy społecznej.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
1. Konkurs wyłania tylko i wyłącznie jedną ofertę konkursową.
2. Oferent zobowiązany jest do pełnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych
na realizację zadania.


Priorytetowo traktowane będą oferty, które:
a) Zakładają w realizacji planowanego zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości większej niż wymagane 10%,
b) Zapewniają liczbę miejsca dla maksymalnie 100 mieszkańców.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

1. Zadanie winno być realizowane w okresie: od dnia 10 lutego 2015 r. do 31 grudnia 2019 r.
na terenie Powiatu Pruszkowskiego.
2. Udział własny wynosi co najmniej 10% ogólnego kosztu zadania.
3. Prowadzenie domu pomocy społecznej dla maksymalnie 100 mieszkańców, z uwzględnieniem zabezpieczenia miejsc dla osób dotowanych.
4. Dom Pomocy Społecznej powinien świadczyć usługi:
a) W zakresie potrzeb bytowych,
b) Opiekuńcze,
c) Wspomagające,
d) Edukacyjne.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Prowadzenie na terenie Powiatu Pruszkowskiego Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie” w kancelarii Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, do dnia 30 stycznia 2015 roku, do godz. 15.00. na formularzu stanowiącym załącznik
nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, Nr 6, poz. 25). Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.
Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.

VI. OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:

1. Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty (w dwóch egzemplarzach);
2. Aktualny wyciąg z rejestru sądowego (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia);
3. Statut podmiotu;
4. Oświadczenie osób reprezentujących podmiot o nie prowadzeniu przez organizację
lub fundację działań mających na celu osiągnięcie zysku;
5. Informacje dotyczące wnioskodawcy i jego doświadczeń w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych;
6. Kosztorys wydatków związanych z realizacją zadania z informacją o planowanych wydatkach przy udziale środków własnych oraz środków pozyskanych od Wojewody Mazowieckiego;
7. Udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach;
8. Wykaz zadań zrealizowanych w 2014 roku z udziałem środków publicznych;
9. Ocena realizacji wystawiona przez podmiot zlecający zadanie ze środków publicznych;
10. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2013 i 2014 rok;
11. W przypadku podmiotu działającego krócej sprawozdanie merytoryczne i finansowe za okres prowadzenia działalności;
12. Aktualne odpisy dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej;
13. Oświadczenie o spełnieniu wszelkich norm technicznych i bezpieczeństwa przez obiekty domu pomocy społecznej;
14. Kopię zezwolenia Wojewody na prowadzenie domu pomocy społecznej;
15. Referencje;
16. W przypadku wspólnej organizacji należy dołączyć informacje, jakie działania w ramach realizacji zadania będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe, a także sposób reprezentacji podmiotu, wobec organu administracji publicznej.


Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta. Załączniki winny być złożone w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta.

VII. TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT:

1. Kryteria formalne:
a) Terminowość złożenia oferty,
b) Kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji,
c) Zgodność ofert z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.

2. Kryteria merytoryczne:
a) Szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji,
b) Kalkulacja przewidywanych kosztów uwzględniająca udział środków własnych, a także środki pozyskane od Wojewody Mazowieckiego,
c) Posiadane warunki lokalowe i rzeczowe do wykonania zadania,
d) Kwalifikacje osób, przy udziale których oferent ma realizować zadania,
e) Doświadczenia i pozytywna ocena z realizacji podobnego zadania.

Wskaźnik ocen konkursu stanowi Załącznik nr 1.

VIII. TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERTY:

1. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 2 lutego 2015 r. o godz. 10.00.
Komisja konkursowa powołana na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, który dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert wyłania najkorzystniejsze oferty i przedstawia do decyzji Zarządu Powiatu Pruszkowskiego.

2. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pruszkowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

3. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

IX. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI:
Informuje się, iż w 2012 roku ogłoszono konkurs ofert na realizację zadania polegającego
na prowadzeniu na terenie Powiatu Pruszkowskiego Domu Pomocy Społecznej dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.
W roku budżetowym 2014 na zadanie przeznaczono środki Wojewody Mazowieckiego w łącznej wysokości 1 742 000,00 zł.
Podmiot niezaliczony do sektora finansów publicznych, realizujący zadanie publiczne winien
spełniać wymogi formalne określone w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz w rozporządzeniu powołanym na wstępie.


Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostaną bez rozpatrzenia.

Formularz oferty wymieniony w Ogłoszeniu jest dostępny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszkowie ul. Drzymały 30
oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Starostwa Powiatowego w Pruszkowie
www.powiat.pruszkow.pl


Informacji w sprawie konkursu udziela Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pruszkowie, 05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30, tel. (022) 738-15-01.

Dane teleadresowe gminy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

tel. (22) 738-15-01,
fax: (22) 738-15-06

e-mail: pcpr@powiat.pruszkow.pl
www: http://www.pcpr.pruszkow.pl

Bannerki

Powiat Pruszkowski Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski