Menu górne

Wyszukiwanie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przy udziale środków Powiatu Pruszkowskiego

Zarząd Powiatu Pruszkowskiego
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od 1 września 2014r. do 31 grudnia 2016r. zadania publicznego z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej polegającego na:
PROWADZENIU CAŁODOBOWEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ TYPU SOCJALIZACYJNEGO DLA 14-GA DZIECI POWYŻEJ 10 ROKU ŻYCIA.

Treść PDF

formularz wniosku

Podmioty uprawnione do złożenia ofert:
-organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej tub pomocy społecznej;
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowycłi oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.
I. RODZAJ ZADANIA:
Prowadzenie na terenie Powiatu Pruszkowskiego całodobowej placówki opiekuńczo
- wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14-ga dzieci powyżej 10 roku życia.
Powiat Pruszkowski na realizację zadania w latach 2014-2016 planuje przeznaczyć łączną kwotę w wysokości nie większej niż 1.183.000,00 zł., z czego na rok budżetowy 2014 nie większej niż 164.000,00 zł.
n. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:
1. Konkurs wyłania tylko i wyłącznie jedną ofertę konkursową.
2. Oferent zobowiązany jest do pełnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania.
3. Priorytetowo traktowane będą oferty, które zakładają w realizacji planowanego zadania udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości większej niż wymagane 20 %.
m. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:
1. Zadanie winno być zrealizowane w okresie od 1 września 2014 roku do 31 grudnia 2016 roku.
2. Zadanie powinno być realizowane na terenie Powiatu Pruszkowskiego.
3. Udział własny wynosi co najmniej 20 % ogólnego kosztu
zadania.
4. Placówka opiekuńczo-wychowawczą powinna spełniać warunki określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz standardy usług określone w przepisach ogólnych na podstawie art. 127 ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.)
5. Warunkiem podpisania umowy na realizację zadania Jest uzyskanie zezwolenia Wojewody Mazowieckiego na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14- ga dzieci powyżej 10 roku życia i złożenie zezwolenia w kancelarii Starostwa Powiatu Pruszkowskiego nie później niż do 14 sierpnia 2014 roku.
6. Dyrektorem placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego musi być osoba posiadająca kwalifikacje zgodnie z art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.).
7. Kadra pedagogiczno - psychologiczna placówki musi posiadać kwalifikację określone w art. 98 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.).
IV. TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuriczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w kancelarii Starostwa Powiatu Pruszkowskiego ul. Drzymały 30, do dnia 24 lipca 2014 roku, do godz. 15.00 na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 6, poz. 25 ). Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.
V. OFERTY POWINNY ZAWIERAĆ:
1. prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty ( w dwóch egzemplarzach),
2. aktualny wyciąg z rejestru sądowego ( ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia),
3. statut podmiotu,
4. oświadczenie osób reprezentujących podmiot o nie prowadzeniu działań mających na celu osiągnięcie zysku,
5. informacje dotyczące wnioskodawcy i jego doświadczeń w działaniach na rzecz wspierania rodziny i sytemu pieczy zastępczej,
6. roczny plan pracy placówki obejmujący zakres merytoryczny i finansowy,
7. program działalności placówki,
8. kalkulację przewidzianych kosztów realizacji zadania,
9. informację o wysokości środków finansowych własnych albo pochodzących z irmych źródeł na realizację zadania,
10. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych wskazujących na możliwość wykonania zadania,
11. zezwolenie Wojewody na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej, lub oświadczenie o złożeniu dokumentów niezbędnych do wydania zezwolenia wojewody właściwego ze względu na miejsce prowadzenia placówki,
12. wykaz zadań zrealizowanych w 2013 i 2014 roku z udziałem środków publicznych,
13. ocenę realizacji zadań wystawioną przez podmiot zlecający zadanie ze środków publicznych.
VI. TRYB I KRYTERIA WYBORU OFERT
1. Kryteria formalne:
a) terminowość złożenia oferty,
b) kompletność i prawidłowość wymaganej dokumentacji,
c) zgodność ofert z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu.
2. Kryteria merytoryczne:
a) szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji,
b) kalkulacja przewidywanych kosztów uwzględniająca udział środków własnych, a także środków pozyskanych na realizację danego zadania z budżetu Powiatu Pruszkowskiego w kwocie 1.183.000,00zł,
c) pozytywna ocena realizacji zadań wykonanych w 2013r. i 2014r., uwzględniająca sposób rozliczenia dotacji otrzymanej w tym okresie ze środków publicznych.
Wskaźnik ocen konkursu stanowi Załącznik nr 1.
3. Ogólne warunki realizacji zadania.
a) Warunkiem zlecenia przez Powiat realizacji zadania i przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy ze zleceniobiorcą wybranym w konkursie ofert.
b) Wykonanie zleconego zadania oraz sposób wykorzystania przyznanej dotacji podlega kontroli. c) Podmiot dotowany w trakcie realizacji zadania oraz po jego zakończeniu zobowiązany jest do przedstawienia szczególowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania w terminach i według wzoru podanego przez organ ogłaszający konkurs.
d) Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.
VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1. otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 31 lipca 2014 roku o godzinie 12.00,
2. zespół opiniujący powołany na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Pruszkowskiego, który dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert wyłania najkorzystniejsze oferty i przedstawia do decyzji Zarządu Powiatu Pruszkowskiego.
3. ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pruszkowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
4. Zarząd Powiatu Pruszkowskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
Podmiot niezaliczony do sektora flnansów publicznych, realizujący zadanie publiczne winien spełniać wymogi formalne określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w rozporządzeniu powołanym na wstępie.
Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów
lub informacji pozostaną bez rozpatrzenia. Formularz oferty wymieniony w Ogłoszeniu jest dostępny w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Pruszkowie ul. Drzymały 30 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pruszkowie www.powiat.pruszkow.pl

Dane teleadresowe gminy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

tel. (22) 738-15-01,
fax: (22) 738-15-06

e-mail: pcpr@powiat.pruszkow.pl
www: http://www.pcpr.pruszkow.pl

Bannerki

Powiat Pruszkowski Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski