Menu górne

Wyszukiwanie

„Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie ogłasza kryteria i wysokość zwiększenia dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2017 roku:
1. Zakres niepełnosprawności (występuje niepełnosprawność sprzężona tzn. więcej niż jedna przyczyna niepełnosprawności
wynikająca z posiadanego orzeczenia) – 300,00 zł;
2. Miejsce zamieszkania (wieś lub miasto do 5 tys. mieszkańców)
– 200,00 zł;
3. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu (dochód nie przekracza kwoty 583,00 zł netto na osobę) – 200,00 zł

Maksymalna kwota dodatku wynosi 700,00 zł


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie informuje, że od dnia 1 marca 2017 roku prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań w ramach realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd.
Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 227 – Sekretariat Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie
W 2017 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:
Moduł I:
• Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
• Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
• Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
• Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
• Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
• Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
• Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),
Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:
• w szkole policealnej,
• w kolegium,
• w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.
Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie ustala Realizator programu (samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy).
Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:
1. Modułu I – dnia 30 sierpnia 2017 r.
2. Modułu II:
• dnia 30 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017),
• dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadził obowiązek przedłożenia przez Wnioskodawcę ubiegającego się o dofinansowanie w ramach zadania C3 i zadania C4 pilotażowego programu Aktywny Samorząd dwóch ofert z niezależnych protezowni. Wzory ofert specyfikacji i kosztorysów do zakupu protezy oraz wzory specyfikacji i kosztorysów naprawy protezy, do wypełnienia przez protezownie znajdują się na stronie:

Formularze

Szczegółowych informacji w sprawie programu „Aktywny samorząd” udzielają:
Piotr Kalbarczyk, tel. (22) 738 15 05
Anna Koj, tel. (22) 738 15 05
e-mail: pcpr@powiat.pruszkow.pl
Zapraszamy do kontaktu w powyższej sprawie!

Obwiązujące druki do pobrania:
Druki w formacie PDF - strona z oprogramowaniem

MODUŁ I
Obszar A Likwidacja bariery transportowej


Obszar B Likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym


Obszar C Likwidacja barier w poruszaniu się


Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
druk P wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu (pobierz)
druk specyfikacji zadania (pobierz)
druk oświadczenia o dochodach (pobierz)
druk zgody na przetwarzanie danych (pobierz)

MODUŁ II pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
druk P wypełnia Wnioskodawca w swoim imieniu (pobierz)
druk zaświadczenia o nauczaniu (pobierz)
druk specyfikacji zadania (pobierz)
druk oświadczenia o dochodach (pobierz)
druk zgody na przetwarzanie danych (pobierz)

Dane teleadresowe gminy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

tel. (22) 738-15-01,
fax: (22) 738-15-06

e-mail: pcpr@powiat.pruszkow.pl
www: http://www.pcpr.pruszkow.pl

Bannerki

Powiat Pruszkowski Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski