Menu górne

Wyszukiwanie

Dofinansowanie ze środków PFRON dla indywidualnych osób niepełnosprawnych do likwidacji barier funkcjonalnych, w tym architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

Realizacją wniosków o dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych dla indywidualnych osób niepełnosprawnych zajmuje się: Agnieszka Filipowska, Piotr Kalbarczyk tel. (22) 738 15 05.

Ze środków Funduszu może być dofinansowana likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
Realizacja powyższych zadań ma na celu umożliwienie lub w znacznym stopniu ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się.

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

  • bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienie występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym;
  • bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaj niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie;
  • bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.


Wysokość dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych wynosi do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest posiadanie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez:
  • Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

    lub

  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych. .

Orzekanie o niepełnosprawności dla celów nierentowych (przejdź)


Kolejnym krokiem jest złożenie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pisemnego wniosku:

wniosek bariery architektoniczne
wniosek bariery techniczne
wniosek bariery w komunikowaniu

Druki do pobrania (przejdź)


Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiedni na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu.
Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
Ponadto dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.

„Wyciąg z interpretacji Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
dotyczących dofinansowania likwidacji barier architektonicznych.
Bariery architektoniczne definiowane są jako wszelkie utrudnienia
występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na
rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają
lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Likwidacja tych barier
powinna umożliwić lub w znaczącym stopniu ułatwić osobie niepełnosprawnej
wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.
Należy wyraźnie podkreślić, że środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych nie służą modernizacji infrastruktury mieszkaniowej i
zabezpieczaniu potrzeb mieszkaniowych osoby niepełnosprawnej, a likwidacji
istniejących barier.
Przy dokonywaniu kwalifikacji [barier] należy pamiętać, że celem realizacji
zadania jest likwidacja barier architektonicznych, a nie poprawa stanu
technicznego budynku lub warunków mieszkaniowych (bytowych) wnioskodawcy,
która może towarzyszyć realizacji zadania, ale nie stanowi jego celu.
Opracowano na podstawie:
Pismo Zastępcy Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób
Niepełnosprawnych, znak BON-II-52350-4-2-MS/10, z dnia 20.01.2010 r.
Pismo Zastępcy Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób
Niepełnosprawnych, znak BON-II-52350-34-ZW/07, z dnia 12.09.2007 r.”

Dane teleadresowe gminy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

tel. (22) 738-15-01,
fax: (22) 738-15-06

e-mail: pcpr@powiat.pruszkow.pl
www: http://www.pcpr.pruszkow.pl

Bannerki

Powiat Pruszkowski Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski