Menu górne

Wyszukiwanie

Dofinansowanie ze środków PFRON dla indywidualnych osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Realizacją wniosków o dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dla indywidualnych osób niepełnosprawnych zajmuje się Anna Koj, tel. (22) 738 15 05.

Z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, przy udziale środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, które posiadają ważne orzeczenie, wydane przez:

  • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Orzekanie o niepełnosprawności dla celów nierentowych (przejdź)

Osoba niepełnosprawna z terenu Powiatu Pruszkowskiego ubiegająca się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym powinna:

1. Złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie stosowny wniosek
Druki do pobrania (przejdź)

2. Okazać oryginał aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności – do wglądu.


Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnej dokumentacji. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku, informując przy tym o wysokości ewentualnego przyznanego dofinansowania, bądź też uzasadnia ewentualną odmowę jego przyznania.


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694) pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają:

  • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (bądź równoważnym),
  • dzieci i młodzież do 24 lat uczące się i niepracujące.


Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności wnioskodawcy, a także od obowiązującego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Osoba niepełnosprawna, która uzyskała dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu ma obowiązek poinformowania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o turnusie, w którym będzie uczestniczyła.

Aby przyznane dofinansowanie zostało przekazane organizatorowi turnusu muszą być spełnione warunki określone w rozporządzeniu w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, tj.:

1. Wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator muszą posiadać odpowiednie uprawnienia na okres trwania turnusu rehabilitacyjnego,

2. Wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek musi być uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami na określony turnus,

3. Wybrany przez osobę niepełnosprawną organizator musi być uprawniony do organizowania wybranego turnusu dla osób z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.


Aktualna lista ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych dla osób korzystających z dofinansowania ze środków PFRON dostępna jest w Centralnej Bazie Danych Ośrodków i Organizatorów Turnusów dla Osób Niepełnosprawnych

Dane teleadresowe gminy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

tel. (22) 738-15-01,
fax: (22) 738-15-06

e-mail: pcpr@powiat.pruszkow.pl
www: http://www.pcpr.pruszkow.pl

Bannerki

Powiat Pruszkowski Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski