Menu górne

Wyszukiwanie

Pomoc dla uchodźców

Pomoc dla osób posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

Osoby kontaktowe w sprawie programów integracyjnych:

Piotr Kalbarczyk

, tel. (22) 738 15 02

Pomoc integracyjna udzielana jest osobom posiadającym status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

W ramach programu integracji osoby uprawnione do pomocy otrzymują:
• Pomoc finansową przeznaczoną na pokrycie kosztów wynajmu mieszkania, bieżące utrzymanie, w tym w szczególności na wyżywienie, ubranie, obuwie, leczenie, zakup środków higieny itp. Świadczenia mają także służyć na pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego.
• Pomoc w formie pracy socjalnej, tj. pomoc w rejestracji do lekarza, kontaktach z urzędami, pomoc i doradztwo w sprawach wynikających
z potrzeb uchodźcy, stały kontakt i pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z aklimatyzacją w nowym otoczeniu, motywowanie
i wspieranie w procesie integracyjnym, przekazywanie podstawowych informacji dotyczących tradycji, kultury i wartości obowiązujących w Polsce.

Cudzoziemcy uczestniczący w programach integracji zobowiązanie są do:
• Zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy oraz aktywnego poszukiwania zatrudnienia
• Obowiązkowego uczestnictwa w kursach języka polskiego, w przypadku, gdy zachodzi taka konieczność
• Współdziałania oraz regularnego kontaktowania się z realizatorem programu w ustalonych terminach, nie rzadziej jednak niż 2 razy w miesiącu
• Przestrzegania zobowiązań przyjętych w programie integracji
• Innych uzgodnionych z realizatorem programu działań wynikających
z sytuacji życiowej cudzoziemca i mających wspierać proces integracji

Pomoc integracyjna nie przysługuje cudzoziemcom, których współmałżonkiem jest obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz osobom skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie.
Warunki, jakie należy spełnić, aby przystąpić do indywidualnego programu integracji:
• W terminie nie dłuższym niż 60 dni od otrzymania decyzji o nadaniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej należy złożyć w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie wniosek o pomoc integracyjną wypełniony w języku polskim WNIOSEK O POMOC W RAMACH IPI (109.8kB) PDF (pobierz)

• Do wniosku należy dołączyć decyzję potwierdzającą uzyskanie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej oraz kartę pobytu, a w przypadku osób posiadających status uchodźcy również polski dokument podróży
• Zamieszkanie na terenie powiatu pruszkowskiego poza Ośrodkiem dla Cudzoziemców
Szczegółowe uregulowania znajdują się w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.); ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 128 poz. 1176 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (Dz. U. z 2009 r. Nr 45 poz. 366).Информация для иностранцев, ходатайствующих об оказании
помощи в рамках программы интеграции и лиц,
принимающих участие в программе
INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY W RAMACH INDYWIDUALNEGO PROGRAMU INTEGRACYJNEGO ORAZ UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE

Региональный Центр Поддержки Cемей в Прушкове информирует, что основными обязанностями лица, которое реализует индивидуальную программу интеграции , являются:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie uprzejmie informuje, że podstawowymi zobowiązaniami osoby realizującej Indywidualny Program Integracji są następujące działania w zakresie:
• Наука польского языка
• Регулярный контакт в форме встреч с Региональным Центром Поддержки Cемей, два раза в месяц (начало и конец месяца)
• Активные поиски работы при сотрудничестве Регионального Учреждения Работы
• Систематически появляться на визитах, которые определило Региональноe Учреждение Работы
• regularnego kontaktowania się w formie spotkań z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
• aktywnego poszukiwania pracy przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy
• systematycznego zgłaszania się na wizyty wyznaczone przez Powiatowy Urząd Pracy

Одновременно Региональный Центр Поддержки Cемей напоминает, что на основании
статьи 95 с дня 12 марта 2004 года о социальной помощи (законодательный вестник с 2009 г. № 175, положение 1362 со следующими изменениями)
Jednocześnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przypomina, że na podstawie art. 95 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 ,Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)

1. «помощь эмигрантом может быть приостановлена в связи:
„Pomoc dla cudzoziemca może zostać wstrzymana w przypadku:
1) недовыполнения обязанностей принятых в программе, в том необоснованного отсутствия на курсах науки польского языка, длительностью до 30 дней.
uporczywego, zawinionego niewykonywania przez uchodźcę zobowiązań przyjętych w programie, w tym nieusprawiedliwionej nieobecności na kursach nauki języka polskiego - przez okres do 30 dni;

2) не соответствующее использование помощи, для которых она была предоставлена - на срок до 30 дней;
Wykorzystywania pomocy w sposób niezgodny z celem, na jaki została przyznana - przez okres do 30 dni

3) Предоставление ложных информаций о своей жизненной ситуации—до времени выяснения обстоятельств»
udzielania przez uchodźcę nieprawdziwych informacji o swojej sytuacji życiowej - do czasu wyjaśnienia okoliczności udzielenia takich informacji;”(…)

3. в случае когда по истечению периода приостановления помощи причины не были устранены, о которых говорится в пункте 1, оказаниe помощи будет отказано.
W przypadku gdy po upływie okresu wstrzymania pomocy nie ustały przyczyny, o których mowa w ust. 1, odmawia się udzielenia pomocy.

Dane teleadresowe gminy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

tel. (22) 738-15-01,
fax: (22) 738-15-06

e-mail: pcpr@powiat.pruszkow.pl
www: http://www.pcpr.pruszkow.pl

Bannerki

Powiat Pruszkowski Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski