Menu górne

Wyszukiwanie

Instytucjonalna piecza zastępcza

Kontakt w sprawie pomocy dla osób usamodzielnianych tel. (22) 738 15 04

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną palcówkę opiekuńczo – terapeutyczną przyznaje się pomoc na:

· kontynuowanie nauki,

· usamodzielnienie,

· zagospodarowanie,

· pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych,

· zatrudnienia.Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

· 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną,

· 1 roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną.Pomoc na kontynuowanie nauki wynosi 500 zł. miesięcznie.

Pomoc na zagospodarowanie wynosi 1500 zł. jednorazowo, w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym
albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości 3000 zł..Pomoc na usamodzielnienie wynosi:

· 3.300 zł. – jeżeli osoba przebywała w spokrewnionej rodzinie zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;

· 6.600 zł. – jeżeli osoba przebywała w niezawodowej, zawodowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej lub regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej przez okres powyżej 3 lat;

· 3.300 zł. – jeżeli osoba przebywała w niezawodowej, zawodowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej lub regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej przez okres od 2 do 3 lat.

· 1 650 zł. - jeżeli osoba przebywała w niezawodowej, zawodowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej lub regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres 1 roku.W przypadku, gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę pomoc pieniężną na usamodzielnienie wypłaca się po ukończeniu nauki.
W uzasadnionych przypadkach pomoc może być wypłacona w trakcie trwania nauki. Pomoc o której mowa przysługuje osobom usamodzielnianym do ukończenia 26 roku życia.

Dane teleadresowe gminy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

tel. (22) 738-15-01,
fax: (22) 738-15-06

e-mail: pcpr@powiat.pruszkow.pl
www: http://www.pcpr.pruszkow.pl

Bannerki

Powiat Pruszkowski Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski