Menu górne

Wyszukiwanie

Aktualności

Wolne stanowisko pracy: KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

Data umieszczenia:

wymiar etatu: pełen etat, umowa o pracę.

Zakres zadań na stanowisku obowiązków:

1. inicjowanie, organizowanie, koordynowanie działań związanych z funkcjonowaniem rodzin zastępczych;
2. współpraca z dyrektorami placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, pedagogami i psychologami, sędziami i kuratorami Sądów Rodzinnych i Nieletnich, pracownikami socjalnymi, służbą zdrowia oraz innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką rodzinną;
3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy dla rodzin zastępczych takich jak: interwencje w sytuacjach kryzysu, indywidualne doradztwo pedagogiczne, sesje rodzinne, spotkania terapeutyczne, grupy wsparcia, prowadzenie dokumentacji rodzin;
4. znajomość obowiązujących przepisów regulujących tryb postępowania na powierzonym stanowisku, udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
5. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
6. przygotowywanie we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka planu pomocy dziecku;
7. przeprowadzanie wizyt w domach rodzin zastępczych i rodzinnych domach dziecka w celu dokonywania oceny sytuacji rodziny i dzieci w niej umieszczonych.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy:
Praca w budynku Urzędu i poza nim. Budynek czteropiętrowy, dostosowany do poruszania się osób na wózku inwalidzkim (windy).
Stanowisko pracy:
Stanowisko związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, pracą wewnątrz budynku oraz w terenie w środowisku rodzin zastępczych, kontaktem z instytucjami zewnętrznymi w ramach rodzinnej pieczy zastępczej. Stanowisko wymagające samodzielności, terminowości i mobilności.

Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. wyższe wykształcenie na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie, resocjalizacji lub kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
3. wiedza w zakresie przepisów prawa stosowanych na przedmiotowym stanowisku, w szczególności przepisów KPA, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
4. prawo jazdy kategorii B.

Wymagania dodatkowe:
umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność obsługi programów MS Office, dodatkowym atutem będzie znajomość programu POMOST.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Wymagane dokumenty :

1. CV oraz list motywacyjny,
2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Dokumenty: CV, list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.)”.

Dokumenty wraz z danymi kontaktowymi (adres, nr tel.) winny być własnoręcznie podpisane i złożone w formie pisemnej osobiście w Sekretariacie pok. nr 227, piętro II, lub przesłane pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Drzymały 30,05-800 Pruszków lub przesłane drogą elektroniczną pcpr@powiat.pruszkow.pl z dopiskiem na kopercie Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w terminie do dnia 28 lutego 2018r.

Dokumenty składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie po terminie podanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. W razie przesłania przez kandydata dokumentów drogą pocztową za datę ich doręczenia uważa się datę wpływu do Sekretariatu Urzędu.

Dane teleadresowe gminy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

tel. (22) 738-15-01,
fax: (22) 738-15-06

e-mail: pcpr@powiat.pruszkow.pl
www: http://www.pcpr.pruszkow.pl

Bannerki

Powiat Pruszkowski Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski