Menu górne

Wyszukiwanie

Aktualności

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W PRUSZKOWIE Z SIEDZIBĄ: UL. DRZYMAŁY 30, 05-800 PRUSZKÓW Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko TRENER „PRIDE”

Data umieszczenia:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało poprowadzenie szkoleń według programu szkolenia PRIDE i zgodnie z instrukcją trenerską:

• Szkolenie nr 1 dla niezawodowych rodzin zastępczych – 54 godziny szkoleniowe
i konsultacje indywidualne
• Szkolenie nr 2 dla kandydatów na rodziny zawodowe w wymiarze 15 godzin

Wymagania niezbędne:
• Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego dla trenera Programów PRIDE dla rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych i rodzinnych domów dziecka (zgodnie z programem zatwierdzonym przez Towarzystwo NASZ DOM)
• Obywatelstwo polskie
• Wykształcenie wyższe
• Pełna zdolność do czynność prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
• Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
• Doświadczenie w pracy na stanowisku trenera
Dodatkowe informacje:
• Forma zatrudnienia: umowa cywilno-prawna (umowa zlecenie)
• Miejsce wykonywania pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie, ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków.
• Przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy: wrzesień-grudzień 2017
• Przewidywany czas zatrudnienia: wrzesień – grudzień 2017 r.
• Szkolenia będą prowadzone pod nadzorem pracownika PCPR.
• Zamawiający po dokonaniu oceny potrzeb zgłosi zapotrzebowanie na przeprowadzenie poszczególnego rodzaju szkolenia. O terminie i łącznym planie godzin Wykonawca zostanie powiadomiony z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający w ramach prowadzonego naboru dopuszcza możliwość zawarcia umowy w różnych odstępach czasowych na te szkolenia, które w danym momencie są kluczowe i konieczne do zrealizowania.
Wymagane dokumenty i oświadczenia
• CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (wg. wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia – załącznik nr 2 bądź wg wzoru własnego) oraz list motywacyjny – podpisane własnoręcznie
• Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
• Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
• Kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie
• Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
• Podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
• Podpisana klauzula o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002, nr .101, poz. 926 ze zm.)
• Referencje w ilości co najmniej 2 szt., które potwierdzą dobrą jakość wykonywanych zadań z zakresu szkoleń, będących przedmiotem ogłoszenia o naborze.
• Wypełniony Formularz ofertowy – zgodnie z treścią załącznika nr 1 do ogłoszenia
OFERTY NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ PODLEGAŁY OCENIE.
NIE DOŁĄCZENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO OFERTY SPOWODUJE
JEJ ODRZUCENIE.

Procedura wyłaniania kandydatów:
Ocena złożonych ofert dokonywana będzie składa się z dwóch etapów:
1. oceny formalnej,
2. wyboru oferty (100% cena).
Zgłoszenia:

Osoby zainteresowane prosimy osobiście o dostarczenie do
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie,
lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów
na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie
ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
w terminie do dnia 07 września 2017 r. do godziny 15.00 (liczy się data wpływu)
Z DOPISKIEM NA KOPERCIE „TRENER PRIDE”

druk do pobrania (ogłoszenie o naborze)

druk do pobrania (załącznik nr 1)

druk do pobrania (załącznik nr 2)

Dane teleadresowe gminy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie

ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków

tel. (22) 738-15-01,
fax: (22) 738-15-06

e-mail: pcpr@powiat.pruszkow.pl
www: http://www.pcpr.pruszkow.pl

Bannerki

Powiat Pruszkowski Biuletyn Informacji Publicznej
Powiat Pruszkowski